Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Noty finansowe

I. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

II. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

III. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

IV. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

VI. Noty objaśniające skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

2. Skład Grupy

3. Połączenia jednostek gospodarczych

4. Oświadczenie o zgodności

4.1. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od lub po 1 stycznia 2023 roku

4.2. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale jeszcze nie weszły w życie

4.3. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską

4.4. Reforma wskaźników stóp procentowych

5. Istotne zasady rachunkowości

5.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

5.2. Konsolidacja

5.3. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

5.4. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych

5.5. Istotne szacunki i założenia

6. Informacje dotyczące segmentów działalności

7. Przychody i koszty z tytułu odsetek

8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

9. Przychody z tytułu dywidend

10. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany

11. Zysk / strata z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy

12. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

14. Ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja

15. Zysk z jednostek stowarzyszonych

16. Podatek dochodowy

17. Zysk netto przypadający na jedną akcję

18. Dywidendy

19. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

20. Należności od banków

21. Aktywa oraz zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)

22. Rachunkowość zabezpieczeń

22.1 Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

22.2 Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych

23. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

24. Papiery wartościowe

25. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

26. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

27. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

28. Wartości niematerialne

29. Rzeczowe aktywa trwałe

30. Inne aktywa

31. Zobowiązania wobec innych banków

32. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

33. Zobowiązania wobec klientów

34. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

35. Zobowiązania podporządkowane

36. Rezerwy

37. Pozostałe zobowiązania

38. Programy określonych świadczeń

39. Płatności na bazie akcji

40. Leasing

41. Zobowiązania warunkowe i sprawy sporne

42. Kapitały własne

43. Udziały niedające kontroli

44. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych

45. Transakcje z jednostkami powiązanymi

46. Zarządzanie ryzykiem i wartość godziwa

46.1. Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem

46.2. Ryzyko kredytowe

46.3. Ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF

46.4. Ryzyko rynkowe

46.5. Ryzyko płynności

46.6. Ryzyko operacyjne

46.7. Ryzyko klimatyczne

46.8. Zarządzanie kapitałem własnym

46.9. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

47. Zdarzenia po dacie bilansu

Słowniczek

Wyniki wyszukiwania