Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Adekwatność kapitałowa

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz Bank Pekao S.A.

Podstawowymi miarami stosowanymi do pomiaru adekwatności kapitałowej są współczynniki kapitałowe wyliczane zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 wraz z późniejszymi zmianami, a także odpowiednimi Rozporządzeniami Wykonawczymi, bądź Delegowanymi wydanymi przez Komisję (UE) (Rozporządzenie CRR).

Współczynniki kapitałowe, wymogi kapitałowe oraz fundusze własne zostały policzone zgodnie z Rozporządzeniem CRR przy zastosowaniu opcji narodowych zdefiniowanych w ustawie Prawo Bankowe art. 171a, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym) oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Zgodnie z prawem Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz Bank Pekao S.A. powinny utrzymywać minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikającego z Rozporządzenia CRR, wymogu Filara II wynikającego z ustawy Prawo Bankowe oraz wymogu połączonego bufora wynikającego z ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 8%,
  • współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 6%,
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 4,5%.
  • bufor zabezpieczający w wysokości 2,50%,
  • bufor antycykliczny w wysokości 0,02%1,
  • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 1,00%,
  • bufor ryzyka systemowego w wysokości 0,00%2.

W ramach Filara II Bank ani Grupa nie posiadają dodatkowego wymogu kapitałowego (P2R).

  • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 11,52%,
  • Współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 9,52%,
  • Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 8,02%.

Współczynniki kapitałowe Grupy oraz Banku były znacznie wyższe od minimalnej wartości współczynników wymaganych przez prawo.

1 Bufor antycykliczny wyliczony na dzień 31.12.2023 wynosił 0,0247% dla Banku oraz 0,0216% dla Grupy.
2 W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów bufor ryzyka systemowego został uchylony w dniu 19 marca 2020 roku. Wartość bufora obowiązująca do tej daty wynosiła 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A.

Na 31 grudnia 2023 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł 16,8%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15,2%.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

(mln zł)
WYMÓG KAPITAŁOWY 31.12.2023 31.12.2022(*)
Ryzyko kredytowe 10 393 10 027
Ryzyko rynkowe 109 106
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 154 228
Ryzyko operacyjne 1 678 1 360
Całkowity wymóg kapitałowy 12 334 11 721
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 23 503 23 389
Kapitał Tier II 2 434 2 707
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 25 937 26 096
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 15,2% 16,0%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR (%) 16,8% 17,8%
(*) Dane za 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2022 rok, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec grudnia 2023 roku był niższy o 1,0 p.p. w porównaniu do grudnia 2022 roku, głównie ze względu na wzrost całkowitego wymogu kapitałowego o 5,2%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Grupy na koniec grudnia 2023 roku był niższy o 0,8 p.p. w porównaniu do grudnia 2022 roku.

Spadek funduszy własnych do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego Grupy wynika głównie z amortyzacji obligacji podporządkowanych serii A oraz serii B (w okresie ostatnich 5 lat terminu zapadalności instrumentu).

Bank Pekao S.A.

Na 31 grudnia 2023 roku łączny współczynnik kapitałowy Banku wyniósł 19,4%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,6%.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

(mln zł)
WYMÓG KAPITAŁOWY 31.12.2023 31.12.2022(*)
Ryzyko kredytowe 9 028 8 911
Ryzyko rynkowe 103 106
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 154 228
Ryzyko operacyjne 1 539 1 243
Całkowity wymóg kapitałowy 10 824 10 488
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 23 858 23 418
Kapitał Tier II 2 434 2 707
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 26 292 26 125
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 17,6% 17,9%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR (%) 19,4% 19,9%
(*) Dane za 31 grudnia 2023 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2022 rok (potwierdzenie wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Łączny współczynnik kapitałowy Banku na koniec grudnia 2023 roku w porównaniu do grudnia 2022 roku, jest niższy o 0,5 p.p. głównie ze względu na wzrost całkowitego wymogu kapitałowego o 3,2%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Banku na koniec grudnia 2023 roku był niższy o 0,3 p.p. w porównaniu do grudnia 2022 roku.

Spadek funduszy własnych do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego Banku wynika głównie z amortyzacji obligacji podporządkowanych serii A oraz serii B (w okresie ostatnich 5 lat terminu zapadalności instrumentu).

Wyniki wyszukiwania