Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Ryzyko ESG w działalności kredytowej

Bank Pekao wspiera projekty przyjazne środowisku i uwzględnia kwestie ESG w procesie analizy ryzyka kredytowego zawieranych transakcji oraz w procesie ich monitorowania.

Bank, wraz z oceną zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego sensu stricto, starannie ocenia ryzyko specyficzne transakcji, w szczególności ryzyko prawne, reputacji, polityczne, ekologiczne, ryzyko nieprzestrzegania przez klienta zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (np. poprzez identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości, ustalenie struktury własności i kontroli oraz identyfikację i weryfikację tożsamości beneficjenta rzeczywistego, ustalenie celu i charakteru stosunków gospodarczych), ryzyko konfliktu interesów. W ocenie ryzyka ESG Bank uwzględnia ryzyko klimatyczne, środowiskowe, społeczne oraz ryzyko związane z ładem korporacyjnym. Szczególnie ostrożnie traktuje zagrożenia wynikające m.in. z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i „odporną” na zmianę klimatu oraz zagrożenia wynikające z tzw. ryzyka fizycznego zmiany klimatu.

W codziennej działalności Bank Pekao wykazuje szczególne zaangażowanie w kwestie związane z ochroną środowiska. Ocena ryzyka ESG stanowi jeden z integralnych elementów oceny transakcji kredytowych zawieranych z podmiotami gospodarczymi. Jej celem jest promowanie świadomego podejmowania decyzji kredytowych oraz odpowiedniego zarządzania relacjami z klientami, którzy działają w obszarach znacząco wpływających na środowisko. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy unikać negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i klimat. Jeżeli unikanie nie jest możliwe, negatywne skutki powinny zostać odpowiednio zmniejszone, złagodzone lub zrekompensowane.

W przypadku występowania zagrożeń ekologicznych, związanych z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez kredytobiorców, Bank współpracuje z klientami w celu zmniejszenia potencjalnych konsekwencji mogących wyniknąć z ryzyka ekologicznego. Współpraca ta ma na celu identyfikację, ocenę stopnia występowania oraz ograniczanie ryzyka środowiskowego, społecznego i ryzyka klimatu i jest prowadzona w ramach procesu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie metodologii i przy wykorzystaniu odpowiednich wytycznych opracowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Organ Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, dalej: EBA).

W razie stwierdzenia, że klient nie jest zdolny do minimalizacji ryzyka ESG, Bank określa warunki dotyczące podjęcia określonych działań z zakresu ekologii w czasie trwania transakcji, między innymi może włączyć stosowne klauzule ekologiczne do umowy kredytowej.

Bank dąży do zmiany struktury bilansowej portfela kredytowego poprzez stopniowe ograniczanie zaangażowania finansowego wobec działalności wysokoemisyjnej, przy jednoczesnym zwiększaniu zaangażowania w finansowanie projektów o charakterze zielonym lub zrównoważonym. Bank uznaje za społecznie pożądane inwestycje infrastrukturalne, które charakteryzują się niską emisją CO2 i są odporne na zmianę klimatu i katastrofy, oraz wspiera transformację polskiej energetyki poprzez m.in. finansowanie projektów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmiana miksu energetycznego (wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych i energooszczędnych) i dostosowanie do rosnących wymogów środowiskowych.

  • nowych projektów dotyczących wydobycia węgla kamiennego i brunatnego oraz nowych projektów energetycznych opartych o węgiel kamienny i brunatny, z wyłączeniem projektów wspierających transformację polskiej energetyki,
  • działalności generującej istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego i kwestii społecznych.

Klient podlega ocenie pod kątem przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, mając na uwadze takie negatywne aspekty działalności jak: korupcja, nieprzestrzeganie przepisów BHP, praca przymusowa oparta na wyzysku, zatrudnianie małoletnich niezgodnie z przepisami prawa, praktyki dyskryminacyjne, eksploatacja rzadkich zasobów naturalnych, testowanie produktów na zwierzętach i okrucieństwo wobec zwierząt, nieetyczne działania w stosunku do kontrahentów lub konkurencji, uzasadnione protesty lokalne związane z prowadzoną działalnością klienta, wytwarzanie produktów lub oferowanie usług szkodliwych dla konsumentów.

Dbając o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Bank stawia na etyczne podejście do biznesu uwzględniając kwestie ESG we wszystkich kluczowych obszarach. Deklaruje transparentność w zakresie zrównoważonego raportowania oraz promocję rozwoju, różnorodności i równości pracowników.

Bank przyjął również Kodeks etyki dostawców Banku Pekao S.A. Zgodnie z jego zapisami prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, transparentny i zrównoważony z uwzględnieniem kryteriów ESG, jest jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania w otoczeniu rynkowym.

W zakresie ochrony szczególnej grup interesariuszy, wykonawców oraz klientów Bank posiada i stosuje Zasady sprzedaży konsumentom produktów kredytowych oraz płatniczych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Politykę sprzedaży produktów inwestycyjnych. Bank przestrzega ponadto najwyższych standardów w zakresie postępowania z informacjami poufnymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Wyniki wyszukiwania