Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Klient bezpieczny w sieci

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
 • 418-1
]

Bankowość mobilna

Bezpieczeństwo naszych klientów to jeden z kluczowych elementów, o jakie dbamy w naszej działalności. Chcemy, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie w kontaktach telefonicznych z bankiem. Bank Pekao S.A. stawia na jeszcze większe bezpieczeństwo i wygodę klientów, chroniąc ich przed spoofingiem, czyli próbami podszywania się pod pracowników banku czy pod numer telefonu infolinii. Dlatego wdrożyliśmy nowe rozwiązanie. Klient może zweryfikować tożsamość dzwoniącego pracownika w aplikacji PeoPay lub w serwisie internetowym Pekao24. Podczas rozmowy, kontaktujący się pracownik banku wysyła do klienta powiadomienie push w aplikacji PeoPay lub informację w serwisie internetowym Pekao24. Po zalogowaniu się klient otrzymuje elektroniczną wizytówkę ze szczegółowymi danymi pracownika. Wówczas klient prosząc o podanie tych danych upewnia się, że rzeczywiście rozmawia z pracownikiem banku. Jednocześnie pracownik banku może poprosić klienta o autoryzację wysłanej do niego wizytówki, aby mógł swobodnie kontynuować rozmowę bez weryfikacji dodatkowych danych klienta.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa finansowego, wprowadziliśmy również zmiany w bankowości elektronicznej, które pozwalają na aktualizację dowodu osobistego. Klienci, którym upływa data ważności dowodu osobistego, otrzymują podczas logowania monit o konieczności wprowadzenia danych nowego dokumentu pod rygorem zablokowania dostępu do kanałów elektronicznych. Klient, który nie zaktualizuje danych w określonym terminie, nie może korzystać z bankowości elektronicznej do czasu aktualizacji danych.

 • Komunikacja za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24 – ciągu całego roku systematycznie dostarczamy naszym klientom treści zawierające przypomnienia zasad bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które mają uczulać klientów na sytuacje, które mogą zagrażać ich danym i środkom. Treści dotyczą np. phishingu, vishingu czy bezpiecznych zakupów w sieci.
 • Treści na stronie internetowej pekao.com.pl – przykładamy dużą wagę do tego, by na naszej stronie internetowej każdy mógł znaleźć zawsze aktualne informacje na temat zasad i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa (także w języku angielskim i ukraińskim) oraz bieżące komunikaty o możliwych zagrożeniach. Podstrony dotyczące bezpieczeństwa są tymi, których odsłony z roku na rok systematycznie rosną i są jednymi z najczęściej odwiedzanych na naszej stronie.
 • Gra edukacyjna w aplikacji PeoPay KIDS – w nowym module, jakim jest gra edukacyjna w aplikacji dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, jeden z sezonów w całości poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa, by nasza najmłodsza grupa klientów mogła poznać podstawowe zagadnienia dotyczące dbania o swoje pieniądze i dane.
 • Kampania #CYBERczujni w mediach społecznościowych – użytkownicy mediów społecznościowych mogą poznać najczęstsze metody oszustw oraz sposoby ochrony przed nimi w postach publikowanych w ramach kampanii „#CYBERczujni – nie daj się oszukać”. Dodatkowa strona dedykowana kampanii przybliża użytkownikom internetu zagadnienia bezpieczeństwa w kreatywny i przystępny sposób.

Wszystkie działania realizowane w obszarze komunikacji i edukacji dotyczącej bezpieczeństwa sprowadzają się do jednego, kluczowego mianownika: jak nasi klienci i użytkownicy internetu powinni dbać o bezpieczeństwo swoich danych i środków.

Dane osobowe

Bank oraz podmioty Grupy Pekao przestrzegają ogólnie obowiązujących przepisów prawa i zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO).

Dane osobowe są przetwarzane w Banku Pekao zgodnie z przepisami prawa i z dołożeniem szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

 • Zasada zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości i prawidłowości poprzez przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
  (art. 5 ust. 1 lit. a) i d) RODO),
 • Zasada ograniczenia celu poprzez uwzględnienie, iż dane zbierane są w konkretnych wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
  (art. 5 ust. 1 lit. b). RODO),
 • Zasada minimalizacji poprzez uwzględnienie, iż zakres przetwarzanych danych musi być adekwatny i ograniczony do minimum niezbędnego dla realizacji wskazanego celu.
  (art. 5 ust. 1 lit. c). RODO),
 • Zasada integralności i poufności poprzez zastosowanie przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych
  (art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).

W celu zagwarantowania kompleksowych działań w obszarze ochrony danych osobowych w Banku prowadzony był projekt mający na celu przygotowanie organizacji na spełnienie wymogów wynikających z RODO, w wyniku którego została przeprowadzona analiza działalności Banku pod kątem zgodności z wymaganiami wskazanymi w RODO w zakresie systemów IT, procesów, regulacji wewnętrznych, a także wykonywanych operacji i wzorów dokumentów.

 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji wraz z szczegółowymi dokumentami bezpieczeństwa informacji,
 • Metodyka zarządzania ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w Banku Pekao S.A. (Metodyka PIA),
 • Zasady ochrony danych osobowych oraz zasady pozyskiwania zgód na podejmowanie przez Bank działań w celu marketingu bezpośredniego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Rejestr czynności przetwarzania oraz Rejestr kategorii czynności przetwarzania prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Zasady nadawania osobom zatrudnionym w Banku – upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz upoważnień do dostępu do informacji Banku,
 • Procedura rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą na gruncie RODO przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Polityka Retencji danych osobowych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Procedura zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych w Banku Pekao S.A.,
 • Zasady i tryb postępowania w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w związku ze zlecaniem usług, którym towarzyszy przetwarzanie danych osobowych,
 • Zasady ochrony oraz sposób postępowania z informacjami w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Ochrona Informacji elektronicznej w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Banku i właściciele informacji ponoszą pełną odpowiedzialność za organizację, bezpieczeństwo, przetwarzanie danych osobowych w podległych im jednostkach. Pracownicy natomiast zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z nadanym im upoważnieniem wynikającym z zakresu czynności określonego dla zajmowanego przez nich stanowiska. W tym celu Bank Pekao opracowuje i wdraża obligatoryjne programy szkoleniowe dla pracowników na temat ochrony danych osobowych, systematycznie monitorując postęp zrealizowanych szkoleń.

Aspekt ochrony danych osobowych uwzględniony jest także w bieżącej działalności Departamentu Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) przy opiniowaniu nowych procesów, projektów oraz inicjatyw, jak i analizie regulacji wewnętrznych czy umów zawieranych przez Bank pod kątem danych osobowych. IOD oraz Departament IOD, jak również Departament Bezpieczeństwa Banku weryfikują nowe rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia przestrzegania wymogów i zasad wskazanych w RODO oraz jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Bank zdecydował ponadto o wdrożeniu zasad ochrony danych osobowych w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych. Powołano Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (OCB), jednostkę czuwającą nad nieuprawnionym dostępem do danych (w tym danych osobowych), a także (poprzez działające w Banku systemy) mającą na celu zapobieganie wyciekowi tych danych.

GRI[
 • 418-1
]
BANK PEKAO 2022 2023
Skargi otrzymane od podmiotów zewnętrznych i poparte przez organizację 0 0
Skargi od organów regulacyjnych 47 nowych skarg
(bez kontynuacji)
31 nowych skarg
(bez kontynuacji)
Całkowita liczba zidentyfikowanych wycieków, kradzieży lub utraty danych klientów 17 25

Wyniki wyszukiwania