Raport Zintegrowany 2023

O Banko Pekao

Bank i Grupa Kapitałowa

GRI[ ]
GRI[
  • 2-1
]

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”, „Bank Pekao”) jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień Statutu Banku Polska Kasa Opieki Pekao Spółka Akcyjna (dalej: „Statut Banku Pekao” – tekst jednolity dostępny na stronie https://www.pekao.com / O Banku / Ład korporacyjny).

Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główna siedziba mieści się w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (kod pocztowy 01-066).

Nadzór nad działalnością Banku Pekao sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”). Od 1998 roku Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Począwszy od 2017 roku, Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU S.A. (dalej: „Grupa PZU”), największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu:

NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80%
Fundusze zarządzane przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 800 000 6,40%
Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 15 500 051 5,91%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 144 079 810 54,89%
Razem 262 470 034 100,00%

W raporcie bieżącym nr 23/2023 Bank Pekao S.A. poinformował, że w dniu 10 października 2023 roku otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Sieć dystrybucji

Bank udostępnia klientom szeroką sieć oddziałów i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także profesjonalne centrum obsługi telefonicznej oraz platformę bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikrofirm. W 2023 roku Bank Pekao posiadał 574 placówki (493 placówki własnej sieci i 81 placówek partnerskich), a także 1 306 bankomatów ulokowanych we wszystkich województwach.

1,3
tys.
bankomatów ulokowanych we wszystkich województwach

Liczba rachunków

Na koniec grudnia 2023 roku Bank prowadził 7 977,7 tys. złotowych rachunków bieżących, 366,3 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 583,8 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej.

7,9
mln
złotowych rachunków bieżących
SKALA DZIAŁALNOŚCI
stan na 31.12.2023 (w mln zł)
GRUPA PEKAO BANK PEKAO
Wynik z tytułu odsetek 11 923 11 588
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 786 2 346
Suma bilansowa 305 723 294 477
Kapitały 30 342 29 896
Zobowiązania wobec klientów 232 078 232 307

Wyniki wyszukiwania