Raport Zintegrowany 2023

Etyka i Ład korporacyjny

Przeciwdziałanie przestępczości oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  • co to jest fraud i jakie kategorie fraudów mogą dotykać Banku w toku prowadzonej działalności;
  • kto (która jednostka organizacyjna banku i który pracownik tej jednostki) zobowiązany jest do realizowania działań w przypadku zajścia fraudu;
  • w jaki konkretnie sposób należy przeciwdziałać fraudom (katalog czynności do realizacji).

Proces zarządzania fraudami oraz wprowadzona Instrukcja służbowa nakładają na każdego pracownika Banku obowiązki i uprawnienia związane z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej na szkodę samej organizacji i klientów Banku.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Bank wykonuje działania mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom finansowym oraz terroryzmowi. Kluczową regulacją w tym zakresie jest Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Procedura stosowania sankcji finansowych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Procedury te określają w szczególności: zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, raportowania i przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzenia analiz transakcji, szkoleń, prowadzenia kontroli.

W 2023 roku szczególny wpływ na procesy przestrzegania sankcji finansowych miała agresja Rosji na Ukrainę, która znacząco wpłynęła na proces analizy transakcji i klientów powiązanych z Rosją i Białorusią.

Wyniki wyszukiwania