Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Odpowiedzialny marketing

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 417-3
]

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, działania marketingowe i reklamowe prowadzone w Banku i Grupie Pekao uwzględniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa i wytyczne organów nadzoru, zasady uczciwego obrotu rynku finansowego, dobre obyczaje oraz oświadczenia woli klienta dotyczące tych działań. Są ponadto realizowane w zgodzie ze strategią komunikacyjną Banku, z zachowaniem tożsamości wizualnej oraz wizerunku, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi i z zachowaniem zrozumiałości przekazu w komunikacji. W Banku przestrzegane są zasady Kodeksu Etyki Bankowej Związku Banków Polskich i Kanonu dobrych praktyk rynku finansowego, uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kodeks Postępowania Grupy Pekao podkreśla zaś, że każdy z pracowników jest ambasadorem produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank, jak i przez inne podmioty Grupy Pekao. Profesjonalna promocja produktów i usług umacnia zaufanie klientów i pomaga budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Odpowiedzialna promocja Banku oparta jest na rzetelnej i transparentnej wiedzy o produktach, w tym także ewentualnych ryzykach wynikających ze zmieniających się warunków makroekonomicznych czy działalności regulatorów. Kluczowe regulacje odnoszące się do tego obszaru w zakresie oceny ryzyka braku zgodności to Polityka wdrażania nowych produktów oraz Zasady tworzenia komunikacji marketingowej, które zostały przygotowane w związku z decyzją Zarządu Banku o przyjęciu przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Regulacja ta uwzględnia między innymi podstawowe wymogi w zakresie treści materiałów marketingowych i reklamowych, uwzględniając charakter i specyfikę danego produktu, w tym: kredytu konsumenckiego, kredytu hipotecznego, rachunku bankowego (w szczególności rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowych lokat oszczędnościowych), produktu ubezpieczeniowego, a także produktu inwestycyjnego.

Z uwagi na rosnącą rolę komunikacji internetowej, a także dla zapewnienia rzetelności, kompletności i aktualności informacji publikowanych na stronach internetowych Banku, w 2023 roku opracowano Zasady publikacji informacji na stronie internetowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowiące załącznik do Zasad tworzenia komunikacji marketingowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, które zawierają wytyczne dla wszystkich komórek organizacyjnych odnośnie do procesu publikacji oraz aktualizacji informacji udostępnianej na portalu Banku, oraz definiują obowiązki komórek organizacyjnych Banku uczestniczących w procesie publikacji oraz aktualizacji informacji udostępnianej na portalu Banku.

W Banku obowiązuje ponadto Zarządzenie Zasady komunikacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w mediach społecznościowych odnoszące się kompleksowo do komunikacji, a także działań promocyjnych prowadzonych z interesariuszami Banku za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W 2023 roku wprowadzono Politykę współpracy w obszarze komunikacji i marketingu w ramach Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, która wraz z Polityką zarządzania Architekturą Marki Grupy Pekao skierowane jest do wszystkich spółek zależnych i które definiują współpracę w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w odniesieniu do następujących procesów w obszarze komunikacji i marketingu:

  1. zarządzanie marką,
  2. zalecenia dotyczące tworzenia komunikacji marketingowej,
  3. komunikacja w mediach społecznościowych,
  4. wytyczne dotyczące przyznawania darowizn i sponsoringu,
  5. komunikacja zewnętrzna, w tym komunikacja z mediami,
  6. komunikacja wewnętrzna.

Bank Pekao dokłada wszelkich starań, aby przekaz reklamowy nie podważał społecznego zaufania do działalności reklamowej, nie zawierał treści lub obrazów, które obrażają powszechnie obowiązujące normy obyczajowe, nie nadużywał zaufania klienta poprzez wykorzystanie braku jego doświadczenia lub wiedzy, nie odwoływał się do uczucia strachu, nie zawierał elementów, które mogłyby prowadzić lub zachęcać do aktów przemocy i wreszcie nie aprobował dyskryminacji, w szczególności z powodu rasy, religii lub płci.

W 2023 roku, analogicznie do poprzednich lat objętych raportowaniem niefinansowym, w Banku nie odnotowano przypadków nieprzestrzegania przepisów lub niezgodności z przepisami w obszarze komunikacji marketingowej.

W 2023 Bank Pekao kontynuował działania skoncentrowane wokół cyberbezpieczeństwa publikując autorski raport pt. „Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie?”. Raport wskazywał na ile Internauci w Polsce dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci, jak oceniają swoją wiedzę i skąd najczęściej ją czerpią. Ponadto wraz z raportem udostępniliśmy test, dzięki któremu, poprzez odpowiedź na kilka pytań, osoba wypełniająca go mogła dowiedzieć się do jakiej grupy użytkowników sieci należy. Po zakończeniu, wypełniający otrzymywał kilka wskazówek, na co powinien zwrócić szczególną uwagę, by jeszcze lepiej zadbać o swojej bezpieczeństwo w Internecie. Raport wraz z testem został udostępniony na stronie banku: https://www.pekao.com.pl/badania-i-raporty/raporty.html.

Publikacja opracowania została wsparta kampanią komunikacyjną „Cyberczujni 2.0”. W ramach promowania wiedzy o cyberbezpieczeństwie i informowania o raporcie banku zaprosiliśmy odbiorców na #CYBERczwartki. Co tydzień na wybranych profilach Banku przedstawialiśmy: statystyki, typy postaw internautów wobec cyberbezpieczeństwa, opisywaliśmy zagrożenia jakie czyhają w sieci i sposoby na ich unikanie. Komunikacja miała miejsce na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz Linkedinie. Poza social mediami raport pojawiał się w poczytnych portalach internetowych (np. Wirtualnemedia.pl, Antyweb.pl, Biznes.interia.pl , Pap.pl) oraz prasie (np. „My Company Polska”, „Tygodnik Niedziela”, „Parkiet”)*.

*https://www.pekao.com.pl/cyberczujni.html 

Bank Pekao S.A. jako sponsor polskiej koszykówki, poza wsparciem finansowym drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie, zwraca uwagę na zagadnienie aktywności fizycznej wśród dzieci. Aż 90% rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że dzieci za dużo czasu spędzają w Internecie i mediach społecznościowych. Wnioski płynące z naszej publikacji podkreślając istotną rolę rodziców w kształtowaniu właściwych postaw wśród najmłodszych. Jak pokazujemy, wspólnie spędzany czas rodziców z dziećmi skutecznie konkuruje z „ekranami”. W rodzinach, w których wiele rzeczy robi się wspólnie, czas spędzony przed ekranem skraca się, co jednocześnie stanowi doskonałą furtkę dla aktywności fizycznej. Raport wsparliśmy również cennymi wskazówkami ekspertów: psychologów sportu i nauczycieli akademickich, którzy podkreślali dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na rozwój oraz zdrowie fizyczne jak i psychiczne dzieci.

Raport został udostępniony na stronie banku: https://www.pekao.com.pl/, a także opublikowany w social mediach banku w ramach kampanii „Aktywny rodzic, aktywne dziecko” (Facebook, Instagram, Twitter ora Linkedin). Ponadto jego publikacja miała miejsce na licznych portalach internetowych (np. Interia.pl) oraz w prasie. Raport był również dostępny i możliwy do pobrania dla rodziców podczas logowania się do portalu Librus, w ramach specjalnie przygotowanej kampanii informacyjnej.

Wyniki wyszukiwania