Raport Zintegrowany 2023

Etyka i Ład korporacyjny

Kultura zgodności

GRI[ ]
GRI[
  • 2-26
]

Bank promuje kulturę, w której zgodność z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Banku oraz standardami rynkowymi postrzegana jest jako integralny element prowadzenia działalności biznesowej.

W Kodeksie Postępowania zostały poruszone najważniejsze zagadnienia, na które wszyscy pracownicy Banku zwracają uwagę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Zasady w nim zawarte są jednoznaczne i obowiązują we wszystkich obszarach działalności Banku. Kodeks Postępowania daje wskazówki, jak postępować w przypadku wielu sytuacji, z którymi spotykają się pracownicy na co dzień, ale nie zawiera rozwiązania dla każdej okoliczności.

W przypadku wątpliwości co to tego, jak należy postępować w sytuacjach, które mogą rodzić wątpliwości etyczne, Kodeks Postępowania wskazuje pracownikom, iż powinni zadać sobie następujące pytania:

1. Czy działam zgodnie z prawem?

2. Czy postępuję etycznie i uczciwie?

3. Czy moje działanie może narazić moją organizację lub Grupę Pekao na ryzyko utraty reputacji?

4. Czy moje działanie może podważyć zaufanie klientów lub interesariuszy do mojej organizacji?

Jeśli odpowiedź na te pytania budzi wątpliwości, Kodeks Postępowania instruuje każdego z pracowników, aby w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zwrócił się do swoich przełożonych lub do komórki ds. zgodności. Wniosek o opinię co do zgodności jest dostępny na stronie intranetowej Banku.

Bank, mając na względzie niezbędność popularyzowania kwestii etycznych, promuje właściwe wzorce i postawy etyczne wszystkich pracowników wskazując przykłady dobrych praktyk komunikowania zasad etycznych funkcjonujących w Banku poprzez aktualizację materiałów na stronie intranetowej oraz internetowej Banku zachęcając pracowników do uczestnictwa w inicjatywach związanych z budowaniem świadomości oraz etycznej kultury zgodności.

Ponadto pracownik dostrzegając naruszenie prawa, procedur wewnętrznych czy też standardów etycznych może dokonać zgłoszenia w trybie Procedury zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania