Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Historia wypłaty dywidendy

W 2023 roku Bank wypłacił dywidendę za rok 2022 w kwocie 5,42 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 4,9%. W latach 2009-2023 Bank regularnie wypłacał dywidendę, z wyjątkiem podziału zysku za 2019 rok, gdy ze względu na pandemię COVID-19 KNF zaleciła Bankowi niewypłacanie dywidendy. Łączna wartość dywidend wypłaconych za lata 2009-2022 wyniosła ponad 23 mld zł, czyniąc Bank jedną z polskich spółek o najwyższym poziomie wypłaconych dywidend na przestrzeni ostatnich lat.

Wypłaty dywidendy za lata 2009-2022:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dywidenda za rok
(mln zł)
761 1 785 1 412 2 202 2 614 2 625 2 283 2 278 2 074 1 732 843 1 129 1 423
Kwota dywidendy na akcję (zł) 2,90 6,80 5,38 8,39 9,96 10,00 8,70 8,68 7,90 6,60 3,21 4,30 5,42
Dywidenda prezentowana w roku, w którym był wygenerowany zysk przeznaczony do wypłaty dywidendy.

Zgodnie ze strategią Banku na lata 2021-2024 Bank Pekao zamierza przeznaczać 50-75% zysku netto na wypłatę dywidendy. Ostateczna decyzja o podziale zysku za 2023 rok i jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wyniki wyszukiwania