Raport Zintegrowany 2023

O Banku Pekao

Podejście strategiczne do zagadnień ESG

GRI[ ]
Podejście strategiczne do zagadnień ESG
GRI[
  • 2-12
]
klient

25 czerwca 2021 r. została ogłoszona Strategia ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”, przyjęta przez Zarząd oraz zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Banku. Dokument jest zgodny ze strategią biznesową Pekao na lata 2021-2024 i stanowi rozwinięcie jej czwartego filaru – „Odpowiedzialność”. Strategia ESG jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście Banku do zrównoważonego rozwoju; w trzech filarach – Środowisko, Zaangażowanie i Ład – definiuje kwestię odpowiedzialności za środowisko, otoczenie społeczne i zasady obowiązujące wewnątrz organizacji. W każdym z tych obszarów Bank postawił sobie konkretne cele, oraz zidentyfikował inicjatywy, które będą wspierały realizację strategii. Dokument został opracowany przy zaangażowaniu przedstawicieli jednostek Banku kluczowych dla tematyki ESG, w tym Rady ds. ESG.

GRI[
  • 2-13
]

Odpowiednie przypisanie odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej jest kluczowe w procesie zarządzania tematyką ESG. Koordynacja zagadnień związanych z tematyka ESG znajduje się w kompetencjach Rady ds. ESG – organu doradczego dla Zarządu Banku, powołanego Uchwałą Zarządu Banku w 2020 roku. Głównym zadaniem Rady ds. ESG jest wsparcie procesu podejmowania decyzji dotyczących kwestii ESG, strategicznych kierunków działań i zaangażowania Banku w projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie Rada ds. ESG służy konsultowaniu kierunków rozwoju zrównoważonych produktów i usług bankowych. Celem funkcjonowania Rady ds. ESG jest opiniowanie procesów dotyczących zaangażowania spółek zależnych Banku w projekty z obszaru ESG z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez spółki zależne Banku oraz ich autonomicznego charakteru. W skład Rady wchodzą członkowie Zarządu oraz przedstawiciele jednostek Banku kluczowych dla tematyki ESG (zarówno biznesowych, jak i wsparcia). Posiedzenia Rady ds. ESG odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 

W 2023 roku Bank wprowadził nowy model organizacyjny w zakresie zarządzania obszarem ESG, koncentrujący większość kompetencji z tego obszaru w dedykowanej jednostce w Pionie Zarządzania Ryzykami. Ponadto w Grupie funkcjonuje również Komisja ds. Zrównoważonego Finansowania zapewniająca, że środki z wpływów z emisji zielonych euroobligacji wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (tj. Program EMTN) zostają wykorzystane zgodnie z kryteriami kwalifikowalności określonymi w Sustainable Finance Framework.

Celem Banku jest integracja ESG we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania, dlatego Strategia ESG uwzględnia takie kwestie jak zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejście na gospodarkę niskoemisyjną klientów, własna neutralność klimatyczna, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy czy dbałość o równouprawnienie pracowników. Bank inkorporuje ESG m.in. w procesie kredytowym, inwestycyjnym i doradczym, zakupowym, w systemach motywacyjnych, a także w ofercie produktowej. Priorytetem pozostaje transparentność polityk ESG i raportowania niefinansowego, zwłaszcza w kontekście najnowszych regulacji. 

Bank aktywnie działa na rzecz budowania ekosystemu ESG. Odpowiedzialność za cele powiązane z założeniami Strategii ESG została wyrażona w ramach systemu motywacyjnego dedykowanego członkom Zarządu Banku oraz wszystkim material risk takers1. Ponadto 208 menedżerów objętych systemem MBO miało zaadresowane kwestie ESG w indywidualnych celach jakościowych.

1 Material risk takers (MRT) – pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji inwestycyjnych lub zarządzanych przez nie aktywów. 

GRI[
  • 2-17
]

Zarząd Banku Pekao w codziennej komunikacji z pracownikami podkreśla rolę ESG w budowie zrównoważonej organizacji, uwzględniającej utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego, etyczne podejście do biznesu, działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego.

W licznych wypowiedziach dla mediów, wystąpieniach w debatach eksperckich i treściach udostępnianych na profilach społecznościowych oraz oficjalnych wystąpieniach przedstawiciele Banku podkreślali istotność uczestniczenia w transformacji energetycznej i finansowania zielonych projektów, rozszerzania oferty produktów uwzględniających czynniki ESG, edukacji ekologicznej oraz odpowiedzialności względem klientów i kontrahentów. W 2023 roku przedstawiciele Zarządu wzięli udział w ważnych wydarzeniach powiązanych tematycznie z aspektami środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi. Były to m.in.: Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Euro POWER & OZE POWER, Krynica Forum, Impact’23, czy Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Wyniki wyszukiwania