Raport Zintegrowany 2023

Pracownicy

Bank jako pracodawca

GRI[ ]

Grupa Pekao dba o pozycję pracodawcy pierwszego wyboru. Budujemy nowoczesne Pekao, dlatego tworzymy kulturę, w której cenimy inicjatywę i śmiałość w podejmowaniu wyzwań. Zależy nam, aby działać jako jeden silny zespół: wspierać się nawzajem swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie tworzyć dynamiczny i odpowiedzialny bank, który idzie z duchem czasu i aktywnie wpływa na otoczenie. Naszym priorytetem jest pozyskanie z rynku utalentowanych kandydatów o odpowiednim profilu zawodowym oraz utrzymanie najlepszych pracowników Banku nastawionych na współpracę, przedsiębiorczych i innowacyjnych, którzy przeprowadzą Bank przez zmianę i nakreślą nowe kierunki rozwoju.  Aby to było możliwe, Bank prowadzi usystematyzowane działania zapewniając odpowiednie warunki pracy sprzyjające wzrostowi motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Istotnym celem polityki personalnej Banku jest inwestowanie w rozwój umiejętności wszystkich pracowników z dużym naciskiem na rozwój kompetencji przyszłości. Priorytetem programów rozwojowych pozostaje identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych liderów. Grupa Pekao oraz Bank tworzą możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników poprzez inwestycje w szkolenia oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności. Tworząc przyjazne środowisko pracy, Bank prowadzi badania zaangażowania i satysfakcji pracowników, badania współpracy oraz inne formy efektywnego dialogu z pracownikami w celu stałej poprawy warunków pracy, komunikacji i relacji pracowniczych.

Bank wspiera jednocześnie dobrostan pracowników realizując wiele działań pro-zdrowotnych, motywując pracowników do aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania się, podejmowania walki ze stresem oraz profilaktyki. Grupa Pekao oraz Bank zapewniają pracownikom równe traktowanie, rozwój osobisty i zawodowy, szacunek i respektowanie swobód obywatelskich.

Szkolenia i rozwój zawodowy

GRI[
 • 3-3
 • 404-1
]

Grupa Pekao oraz Bank stwarzają możliwości kształcenia oraz zapewniają dostęp do różnorodnych form szkolenia dla swoich pracowników. Programy edukacyjne Banku obejmują szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, szkolenia i programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia certyfikacyjne (m.in. CFA/ACCA/CIA). Podstawową regulacją wewnętrzną określającą ten obszar jest przyjęta przez Zarząd Banku Polityka szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • procedura szkoleń grupowych klasowych, zdalnych oraz e-learning,
 • procedura szkoleń indywidualnych, krajowych, kursy certyfikujące, językowe, studia podyplomowe oraz MBA
 • badanie potrzeb szkoleniowych.
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI WSZYSCY PRACOWNICY KOBIETY MĘŻCZYŹNI WSZYSCY PRACOWNICY
Liczba godzin szkoleniowych przypadających
na pracowników
Całkowita liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 340 947 144 702 485 649 263 926 89 742 353 668
Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w podziale na płeć 34 30 33 31 23 28
2023 GRUPA PEKAO BANK
Całkowita liczba godzin szkoleniowych w podziale na kategorie pracowników
Członkowie Zarządu 1 043 317
Menedżerowie 62 302 52 431
Pozostali 311 878 300 921
Razem 375 222 353 668
2023 GRUPA PEKAO BANK
Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w podziale na poziom stanowiska
Członkowie Zarządu 29 35
Menedżerowie 22 36
Pozostali 26 27
Wszyscy pracownicy 25 28

Kształtowanie kompetencji i umiejętności

 • rozszerzanie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku w szczególności rozwój kompetencji przyszłości,
 • rozwój umiejętności sprzedażowych,
 • realizację szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • rozwój przywództwa – szkolenia dla kadry menedżerskiej,
 • realizację programów szkoleń obligatoryjnych wynikających z wewnętrznych oraz zewnętrznych regulacji.

Bank kontynuował tym samym realizację projektów szkoleniowych związanych z wprowadzeniem w życie przyjętych strategii biznesowych. Odbywały się szkolenia kierowane do pracowników o wysokim potencjale zawodowym oraz szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników. W 2023 roku Bank zrealizował ponad 227 tys. godzin szkoleń synchronicznych (klasowych i wirtualnych klas), w których uczestniczyło ponad 11 tys. pracowników. Kursy i szkolenia w formule e-learning zostały zrealizowane na poziomie 279 tys. godzin.

Kluczowe inicjatywy

Bank od lat inwestuje w rozwój i edukację pracowników, umożliwiając im podnoszenie swoich kompetencji, proponując udział w szerokiej ofercie programów edukacyjnych z dużym naciskiem na rozwój kompetencji przyszłości oraz wsparcia innowacyjności.

Do kluczowych inicjatyw, które były prowadzone w 2023 roku, należą:

Kompleksowy projekt szkoleniowy skoncentrowany na rozwoju kluczowych kompetencji, które staną się fundamentem sukcesu w nowoczesnym środowisku pracy. Kolejna edycja przygotowana przez doświadczony sztab ekspertów zawiera szereg webinarów i warsztatów oraz dedykowanych materiałów pozwalających poszerzyć wybrane kompetencje przyszłości.

W tym takie szkolenia, jak: SPIN® Selling – Zrozumieć klienta, Relacyjny model sprzedaży PREMIUM, Zaawansowane negocjacje biznesowe, Akademia Doradcy Biznes, Akademia Kredytowa, Akademia Sandlera dla SME oraz Relacyjny model sprzedaży wobec klientów strategicznych. Celem projektu jest wsparcie we wdrażaniu sprawdzonych i skutecznych zachowań sprzedażowych, podniesienie kompetencji w obszarze up-sellingu, docierania do nowych Klientów, prowadzenia spotkań oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zdobyta wiedza oraz umiejętności doskonalone są podczas warsztatów praktycznych.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia obsługi gotówkowej klientów oraz obsługi gotówki w kasie przy wykorzystaniu systemu OmniCash, w którym możliwa będzie obsługa klienta w zakresie transakcji gotówkowych, jak również pozostałych czynności kasjerskich.

Mający na celu włączenie do oferty banku produktu, jakim jest ubezpieczenie komunikacyjne.

Szkolenia skierowane do specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta. Podczas szkoleń pracownicy mają możliwość zdobycia, powtórzenia lub pogłębienia wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych. Pracownicy poznają metody zabezpieczenia walut polskich i zagranicznych oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środków płatniczych.

Kontynuacja programu który pozwala rozwijać kompetencje cyfrowe, na co dzień korzystać z automatyzacji oraz uczy samodzielnie budować roboty na własne potrzeby. Autorski program szkoleniowy opracowany i realizowany przez naszych praktyków we współpracy z partnerem – największym dostawcą rozwiązań automatyzacyjnych na świecie.

Cykl szkoleń dzięki któremu każdy pracownik może nauczyć się niezbędnych kompetencji zwinnych i optymalizacji procesów w ramach dwóch ścieżek: Agile i Lean. Każda ścieżka wspiera kompetencje i umożliwia wydobycie potencjału i uzyskanie efektywności w pełnieniu konkretnej roli związanej z ulepszaniem i optymalizowaniem procesów. Program szkoleń, wymiany praktycznej wiedzy oraz coachingu skierowany jest zarówno do osób pracujących w Zespołach Produktowych jak i wszystkich pracowników, potencjalnych interesariuszy metod zwinnych.

Cykl szkoleń mający na celu wzrost świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Program realizowany we współpracy z doświadczonymi specjalistami z rynku, którzy omawiają konkretne przykłady z życia codziennego oraz metody przeciwdziałania różnorodnym incydentom z zakresu cybersecurity.

Zakończyliśmy realizację działań rozwojowych w ramach ścieżki rozwojowej I edycji programu Talents Up, w tym sesje mastermind, sesje job craftingowe – grupowe i indywidualne, indywidualne sesje coachingowe, cykl warsztatów „Jak świadomie nawigować emocjami i myślami z wykorzystaniem technik rozwojowych”, project/job rotation, Agile w teorii i praktyce – kurs specjalistyczny.

Rozwój przywództwa - szkolenia dla kadry menedżerskiej

Priorytetem Banku jest ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji kadry zarządzającej, tak by mogła sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, zarówno w aspekcie biznesowym, jak i społecznym.

 • Akademia Przywództwa oraz Akademia Menadżera Detalu – programy szkoleniowe przeznaczone dla kadry menedżerskiej Banku, która pełni istotną rolę w działalności organizacji i ma bezpośredni wpływ na skuteczność realizacji celów biznesowych, kulturę organizacyjną, pozycję Banku na rynku i relacje z klientami. Programy pozwalają w systematyczny sposób pozyskiwać wiedzę oraz przekładać ją na bieżąco na konkretne umiejętności. W 2023 zakończyła się 5 edycja obu programów.
 • Lider zmiany – celem programu jest przybliżenie menedżerom, czym jest budowanie pozycji inspirującego lidera zmian w otoczeniu VUCA (niestabilnym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym). Program szkolenia umożliwia zrozumienie, czym jest autentyczne i naturalne przywództwo oraz zarządzanie i opracowanie praktycznego, własnego, indywidualnego stylu przywództwa i zarządzania. Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły Akademię Przywództwa lub Akademię Menadżera Detalu.

Programy i inicjatywy rozwojowe

Niezmiennie priorytetem programów rozwojowych w Banku jest identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych liderów. Pracownicy mogą skorzystać z inicjatyw rozwojowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju zawodowego, umiejętności, wiedzy i kompetencji, a także wziąć udział w inicjatywach wzmacniających zaangażowanie.

 • plany Sukcesji, które mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ciągłości zatrudnienia na strategicznych stanowiskach, realizacji długoterminowych projektów i minimalizacji ryzyka operacyjnego,
 • roczny system oceny – proces oceny pracowników Banku, który obejmuje ocenę kompetencji, potencjału, planowanie indywidualnego rozwoju oraz celów biznesowych,
 • sesje Assessment Centre/ Development Centre – badanie potencjału zawodowego, którego wyniki wykorzystywane są w procesach podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia, awansu oraz rozwoju pracowników,
 • badanie Klimatu Zespołu – badanie pozwala na pogłębioną diagnozę czynników wpływających na atmosferę, współpracę oraz organizację pracy. Celem badania jest poznanie obszarów wymagających jeszcze wzmocnienia oraz zaplanowania działań adekwatnych do specyfiki wyzwań konkretnego zespołu.

Wyniki wyszukiwania