Raport Zintegrowany 2023

Prawa człowieka

Przeciwdziałanie mobbingowi
i dyskryminacji

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
 • 406-1
]

Dbając o kształtowanie właściwych relacji pomiędzy Pracownikami Banku, budowanie pozytywnej atmosfery w środowisku pracy oraz wobec braku tolerancji dla jakichkolwiek działań lub zachowań o charakterze mobbingu w stosunku do Pracowników wprowadzono „Politykę antymobbingową Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. Regulacja ta wypełnia obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Ustala zasady przeciwdziałania działaniom i zachowaniom o charakterze wskazującym na mobbing. Zgodnie z zapisami Polityki każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez Komisję będącą organem kolegialnym powoływanym przez Pracodawcę. Komisja, po wysłuchaniu zgłaszającego skargę, potencjalnego sprawcy oraz wskazanych świadków, przygotowuje dla dyrektora Pionu Zasobów Ludzkich pisemne stanowisko zawierające rozstrzygnięcie skargi wraz z uzasadnieniem. W przypadku stwierdzenia, że Pracownik Banku dopuścił się działań wskazujących na mobbing, Pracodawca podejmuje odpowiednie decyzje kadrowe z zastosowaniem przepisów prawa pracy.

W listopadzie 2023 roku Bank rozpoczął proces legislacyjny mający na celu aktualizację obowiązującej „Polityki antymobbingowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. Celem aktualizowanej Polityki jest wzmacnianie kultury organizacyjnej Banku opartej na wzajemnym szacunku, współpracy i wartościach Banku oraz przeciwdziałaniu zachowaniom wskazującym na mobbing,  dyskryminację, molestowanie i innym zachowaniom niepożądanym.

Spółki zależne Banku prowadzące działalność operacyjną tj.:

 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
 • Pekao Direct Sp. z o.o.,
 • Pekao Investment Banking S.A.,
 • Pekao Leasing Sp. z o.o.,
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o.,
 • PeUF Sp. z o.o,,
 • Pekao TFI S.A.,
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o.,
 • Centrum Kart S.A.,

posiadają wewnętrzne procedury regulujące kwestie przeciwdziałania mobbingowi.

NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 2021 2022 2023
Liczba spraw zgłoszonych i rozpatrzonych w ramach polityki antymobingowej 4 4 8
NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 2021 2022 2023
Liczba spraw zgłoszonych i rozpatrzonych w ramach polityki antymobingowej 0 1 2

Wyniki wyszukiwania