Raport Zintegrowany 2023

Prawa człowieka

Przestrzeganie praw człowieka
i pracownika – wstęp

Spółki Grupy Pekao oraz Bank przestrzegają obowiązującego prawa i norm etycznych w zakresie poszanowania praw człowieka. Kluczową kompleksową regulacją ujmującą te zasady jest Kodeks Postępowania Grupy Pekao, oraz Kodeks etyki dostawców Banku Pekao S.A. przyjęty przez Zarząd Banku Uchwałą z dnia 04 października 2023 roku. Kodeks etyki dostawców został przetłumaczony na język angielski. Jest on dostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie internetowej Banku, na stronie Departamentu Zakupów, w Strefie dostawcy i w Serwisie ESG Banku. W Zintegrowanym Narzędziu Zakupowym (ZNZ) dostawcy potwierdzają zapoznanie się z Kodeksem i zobowiązują się do jego przestrzegania. Kodeks został uwzględniony również we wzorach Ogólnych Warunków Zamówienia (OWZ). W dniu 09 października 2023 roku został wysłany komunikat do pracowników Banku o przejęciu Kodeksu przez Zarząd Banku. Kodeks jasno określa zasady związane z kryteriami ESG, Bank Pekao S.A. Bank oczekuje przestrzegania zapisów Kodeksu przez Dostawców. Dokumentem, który uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju, oraz zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych Banku jest również Formularz CSR utworzony na potrzeby Departamentu Zakupów w celu pozyskania informacji dotyczących przestrzegania przez Dostawców odpowiedzialności w biznesie.

Obowiązek poszanowania praw człowieka spoczywa na wszystkich pracownikach Grupy Pekao bez względu na zajmowane przez nich stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy.

Bank nastawiony jest na budowanie świadomości pracowników i stałe doskonalenie postępowania w zakresie ochrony praw człowieka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Poprzez odpowiedzialne kształtowanie środowiska pracy wolnego od praktyk godzących w prawa człowieka, Bank buduje system wartości kierowanych do akcjonariuszy, klientów, inwestorów, kontrahentów, dostawców, społeczności lokalnych i pozostałych interesariuszy.

Powyższe standardy propagowane są w ramach działań w celu zapewnienia etycznego, uczciwego i zrównoważonego łańcucha wartości.

Wyniki wyszukiwania