Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Kalkulacja śladu węglowego Grupy Pekao

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
]

W 2023 roku w Banku dokonano kalkulacji emisji gazów cieplarnianych dla Grupy Pekao zgodnie z metodologią GHG Protocol. Obliczenia dotyczyły zakresu 1., tj. bezpośrednich emisji powstających w obiektach należących do Grupy lub nadzorowanych przez Grupę, oraz w zakresu 2., tj. emisji pośrednich pochodzących z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu. Przeprowadzenie kalkulacji emisji w łańcuchu wartości (zakres 3. według GHG Protocol) planowane jest za 2024 rok. W kolejnych latach Bank zamierza kontynuować działania na rzecz redukcji emisji – celem do 2024 roku jest redukcja emisji własnych w porównaniu do 2020 roku, m.in. poprzez racjonalizację podróży służbowych, usprawnienia proekologiczne w lokalizacjach Banku (ograniczenie bezpośrednich wizyt u klienta na rzecz kontaktu zdalnego, stopniową wymianę floty samochodowej na modele emitujące mniej spalin do atmosfery; zmianę sposobu ogrzewania placówek, optymalizację procesów mającą na celu mniejsze zużycie papieru).
Bank monitoruje zużycie surowców i materiałów oraz prowadzi działania na rzecz less waste. W przyszłości planuje również zaangażowanie w działania offsetujące.

GRI[
  • 305-1
]
Kategoria źródła emisji [t CO2e] GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2023 2022 2023 2022 2023 2022
POJAZDY
Benzyna 5 107 5 420 4 284 4 229 823 1 191
Olej napędowy 275 243 178 165 97 78
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 18 6 0 0 18 6
TOTAL 5 400 5 668 4 462 4 394 939 1 275
% W ZAKRESIE 1 67% 64% 62% 58% 100% 0%
NIERUCHOMOŚCI
Gaz ziemny na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 2 235 2 419 2 233 2 412 2 7
Olej opałowy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 415 555 415 555 0 0
Olej napędowy na potrzeby awaryjnego zasilania 0 1 0 1 0 0
Uzupełnianie czynników chłodniczych we własnych instalacjach 70 155 70 155 0 0
TOTAL 2 720 3 129 2 718 3 122 2 7
% W ZAKRESIE 1 33% 36% 38% 42% 10% 13%
TOTAL ZAKRES 1 8 121 8 797 7 180 7 515 941 1 282
% W TOTAL ZAKRES 1+2  19% 19% 18% 18% 42% 50%

Korekta GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1.) zaprezentowanego w Oświadczeniu o informacjach niefinansowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za 2022 r.

W Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok w wyniku omyłki ujawnione zostały nieprawidłowe wartość zużycia benzyny i oleju napędowego dla Grupy Pekao i Spółek za rok 2022. Wartość zaprezentowana w ujawnieniu wynosiła kolejno: 5 321 t CO2E i 232 t CO2E dla grupy Pekao S.A i 1 092 t CO2E i 67 t CO2E dla Spółek, podczas gdy prawidłowe wartości powinny wynosić 5 419 t CO2E i 243 t CO2E dla Grupy Pekao S.A i 1 090 t CO2E i 78 t CO2E dla Spółek.

Poniższa tabela prezentuje prawidłowe wartości za 2022 rok.

KATEGORIA ŹRÓDŁA EMISJI [t CO2E] GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2022 2021 2022 2021 2022 2021
POJAZDY
Benzyna 5 419 4 211 4 229 3 586 1 190 625
Olej napędowy 243 360 165 270 78 90
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 6 1 0 0 6 1
TOTAL 5 667 4 572 4 394 3 856 1 274 715
% W ZAKRESIE 1 64% 56% 58% 52% 99% 99%
NIERUCHOMOŚCI
Gaz ziemny na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 2 419 2 760 2 412 2 751 7 9
Olej opałowy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 555 672 555 672 0 0
Olej napędowy na potrzeby awaryjnego zasilania 1 0 1 0 0 0
Uzupełnianie czynników chłodniczych we własnych instalacjach 155 101 155 101 0 0
TOTAL 3 129 3 533 3 122 3 524 7 9
% W ZAKRESIE 1 36% 44% 42% 48% 13% 1%
TOTAL ZAKRES 1  8 796 8 104 7 515 7 380 1 281 724
% W TOTAL ZAKRES 1+2  19% 11% 18% 11% 50% 32%
GRI[
  • 305-2
]
KATEGORIA ŹRÓDŁA EMISJI [t CO2E] GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2023 2022 2023 2022 2023 2022
Łączne zużycie energii elektrycznej na nieruchomości (*) 14 094 13 313 13 249 12 503 845 810
Łączne zużycie energii elektrycznej do zasilania pojazdów 7 2 7 2 0 0
Łączne zużycie energii cieplnej 18 727 22 389 18 440 22 081 287 309
Praca zdalna 608 547 478 384 130 163
Uzupełnienia paliwa zużytego na potrzeby awaryjnego zasilania agregatu 0 19 0 19 0 0
Uzupełnianie czynników chłodniczych w wynajmowanych obiektach 93 62 63 56 31 6
TOTAL ZAKRES 2 33 529 36 332 32 236 35 044 1 293 1 289
% W TOTAL ZAKRES 1+2  81% 81% 82% 82% 58% 50%
TOTAL ZAKRES 1+2 41 650 45 129 39 416 42 560 2 234 2 571
(*) Zgodnie z metodą location-based jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej przyjęto średni wskaźnik dla Polski.

Korekta GRI 305-2 Pośrednia emisja gazów cieplarnianych (zakres 2.) zaprezentowanego
w Oświadczeniu o informacjach niefinansowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za 2022 r.

W Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok w wyniku omyłki ujawniona została nieprawidłowa wartość łącznego zużycia energii elektrycznej na nieruchomości oraz energii cieplnej dla Grupy Pekao, Banku Pekao i Spółek. Wartość zaprezentowana w ujawnieniu wynosiła kolejno 13 188 t CO2E
i 24 951 t CO2E dla Grupy Pekao, 12 503 t CO2E i 24 654 t CO2E dla Banku, 685 t CO2E i 297 t CO2E dla Spółek, podczas gdy prawidłowe wartości powinny wynosić 13 313 t CO2E i 22 389 t CO2E dla Grupy Pekao S.A., 12 503 t CO2E i 22 081 t CO2E dla Banku Pekao S.A. oraz 810 t CO2E i 309 t CO2E dla Spółek. Poniższa tabela prezentuje prawidłowe wartości dla pośredniej emisji gazów cieplarnianych (zakres 2.) za 2022 rok.

GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2022 2021 2022 2021 2022 2021
Łączne zużycie energii elektrycznej na nieruchomości (*) 13 313 35 750 12 503 34 853 810 898
Łączne zużycie energii elektrycznej do zasilania pojazdów 2 0 2 0 0 0
Łączne zużycie energii cieplnej 22 389 27 407 22 081 27 024 309 384
Praca zdalna 547 766 384 534 163 232
Uzupełnienia paliwa zużytego na potrzeby awaryjnego zasilania agregatu 19 1 19 1 0 0
Uzupełnianie czynników chłodniczych w wynajmowanych obiektach 62 229 56 223 6 6
TOTAL ZAKRES 2 36 332 64 153 35 044 62 634 1 289 1 520
% W TOTAL ZAKRES 1+2  81% 89% 82% 89% 50% 68%
TOTAL ZAKRES 1+2  45 128 72 257 42 560 70 014 2 570 2 244
(* ) Zgodnie z metodą location-based jako wskaźnik emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem jednostki energii elektrycznej przyjęto średni wskaźnik dla Polski.

Wyniki wyszukiwania