Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kapitał zakładowy Banku wyniósł 262 470 034 zł i nie uległ zmianie do dnia przekazania raportu.

  • 137 650 000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 7 690 000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 10 630 632 akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 9 777 571 akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 373 644 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 621 411 akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 603 377 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 359 840 akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 94 763 559 akcji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:
NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ
UDZIAŁ
W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ
UDZIAŁ
W KAPITALE ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2023 ROK 31.12.2023 NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00% 52 494 007 20,00% 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80% 33 596 166 12,80% 33 596 166 12,80%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 800 000 6,40% 16 800 000 6,40% 16 800 000 6,40%
Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 15 500 051 5,91% 15 500 051 5,91% 15 500 051 5,91%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 144 079 810 54,89% 144 079 810 54,89% 144 079 810 54,89%
Razem 262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00%

W raporcie bieżącym nr 23/2023 Bank Pekao S.A. poinformował, że w dniu 10 października 2023 roku otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 

Do dnia przekazania niniejszego raportu Bank nie otrzymał żadnych dodatkowych zawiadomień dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Grupą inwestorów finansowych o znaczącym zaangażowaniu w kapitale Banku są polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Zgodnie z informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdaniach finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, OFE łącznie posiadały 21,15% akcji Banku.

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje Banku Pekao S.A.:
NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
31 GRUDNIA 2023 31 GRUDNIA 2022
Nationale-Nederlanden OFE 18 928 030 7,21% 16 884 004 6,43%
Allianz Polska OFE(*) 15 500 051 5,91% 2 115 460 0,81%
Generali OFE(**) 8 406 878 3,20% 3 508 634 1,34%
Vienna OFE(***) 4 998 495 1,90% 4 543 495 1,73%
PKO BP Bankowy OFE 3 610 401 1,38% 3 314 222 1,26%
Uniqa OFE 3 153 684 1,20% 3 153 684 1,20%
OFE Pocztylion 926 568 0,35% 926 568 0,35%
Drugi Allianz Polska OFE(*) 13 384 591 5,10%
NNLife OFE(**) 5 252 062 2,00%
Razem 55 524 107 21,15% 53 082 720 20,22%
Źródło: Raporty OFE – roczne struktury aktywów Funduszy.
(*) W 2023 roku doszło likwidacji Drugiego Allianz Polska OFE i połączenia jego aktywów z Allianz Polska OFE.
(**) W 2023 roku doszło likwidacji NNLife OFE i połączenia jego aktywów z Generali OFE.
(***) Wcześniej Aegon OFE.

Wyniki wyszukiwania