Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Pozycja Banku w ratingach
i indeksach ESG

Zaangażowanie Banku w działania na rzecz ESG jest oceniane przez rynek w międzynarodowych rankingach i indeksach. Celem Banku jest wzrost pozycji w zestawieniach dotyczących działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego poprzez systematyczne podejmowanie i ujawnianie działań w obszarze ESG.

RATING 2021 2022 2023 INFORMACJA KONTEKSTOWA
MSCI ESG Ratings A BBB BBB MSCI ESG mierzy odporność firm na długoterminowe ryzyka w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.
FTSE4Good Russell 3,1 3,3 3,1 FTSE Russell ESG ocenia dane około 4100 spółek w 47 krajach rozwiniętych i rozwijających się. Ocena FTSE ma na celu ułatwienie inwestowania w spółki spełniające uznane na całym świecie standardy odpowiedzialności korporacyjnej i jest podstawą do włączenia spółki do indeksu FTSE4Good. Spółki z serii indeksów FTSE4Good spełniły rygorystyczne kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego i są w stanie wykorzystać korzyści płynące z odpowiedzialnych praktyk biznesowych.
WIG-ESG
(dane z dn. 12.01.2024)
Udział akcji
w indeksie: 5,6%
Udział akcji
w indeksie: 5,9%
Udział akcji
w indeksie: 6%
Indeks WIG-ESG jest publikowany od września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 roku i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%.
Bloomberg
Gender
Equality-Index
73/100 79/100 79,9/100 W Bloomberg Gender-Equality Index mogą znaleźć się duże spółki giełdowe aktywnie zabiegające o równość płci w środowisku pracy. Globalnie w 2022 roku w indeksie znalazło się 418 firm z 45 krajów i reprezentujących 11 sektorów gospodarki. Uczestnicy indeksu zostali wybrani spośród spółek giełdowych o kapitalizacji przekraczającej 1 mld dolarów. By wejść do indeksu należało uzyskać wystarczająco wysoki wynik w ankiecie bazującej na czterech obszarach: przywództwo, ścieżka rozwoju, wynagrodzenie, równouprawnienie. W ratingu Bloomberg GEI kwestie poszanowania różnorodności i równości płci są analizowane m.in. pod kątem warunków zatrudnienia, działań edukacyjnych, świadczeń i benefitów pracowniczych, możliwości rozwoju zawodowego, ścieżki awansów i wynagrodzeń.
Sustainalytics 29.1 średnie ryzyko 26.5 średnie ryzyko 23.4 średnie ryzyko Oceny ryzyka ESG wydawane przez Sustainalytics koncentrują się na istotnych finansowo ryzykach ESG i obejmują ponad 20 000 firm ze 172 krajów. Metodologia agencji obejmuje analizę narażenia przedsiębiorstw na istotne ryzyka związane z kwestiami ESG oraz ocenę, jak firmy zarządzają tym ryzykiem. Czynniki ryzyka są określane w oparciu o branżę i są wyznaczane w oparciu o analizę 20 czynników specyficznych dla każdej branży.
Moody’s Analytics (wcześniej: Vigeo Eiris) 47/100 47/100 49/100 Punktacja Moody’s Analytics prezentuje, w jakim stopniu firmy integrują czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze w swoich strategiach oraz działaniach. W indeksie uczestniczą podmioty z 40 różnych branż z całego świata. W trakcie oceny pod kątem ESG weryfikowanych jest 38 zagadnień.
Carbon Disclosure Project (CDP) D D C Carbon Disclosure Project to organizacja non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. Firmy mogą ujawniać informacje za pośrednictwem kwestionariuszy korporacyjnych CDP dotyczących zmiany klimatu, gospodarki wodnej i strategii zapobiegających wylesianiu.
S&P Global CSA n/d 43 49 S&P Global to globalna organizacja, która m.in. publikuje rating S&P Global Corporate Sustainability Assessment, który mierzy poziom zrównoważenia firm biorących w nim udział. Wyniki ratingu CSA są jednym z kluczowych czynników kwalifikujących spółki do uwzględnienia w indeksie S&P Dow Jones Sustainability Index. Co roku S&P bada około 13 tysięcy firm.

 

Wyniki wyszukiwania