Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Ryzyka i szanse klimatyczne

Bank Pekao zidentyfikował ryzyko klimatyczne w ramach identyfikacji ryzyk związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ryzyko ESG). W 2023 roku Bank przeanalizował swój portfel finansowań pod względem identyfikacji ekspozycji narażonych na ryzyko fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2023 roku analizowane było narażenie na następujące zagrożenia ryzyka fizycznego: powódź rzeczna (river flood), powódź miejska (urban flood) oraz osuwiska (landslide). Analiza wykorzystywała dane bazy internetowej ThinkHazard. Ujawnienie w tym zakresie jest dostępne w „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. według stanu na 31 grudnia 2023 roku”. W zakresie ryzyk transformacyjnych Bank zidentyfikował sektory szczególnie wrażliwe na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach oceny profilu ryzyka rynkowego Bank przeprowadza testy warunków skrajnych badające wpływ materializacji czynników ryzyka ESG na wynik finansowy i kapitał w scenariuszu zmian spreadów kredytowych dla poszczególnych sektorów emitentów papierów dłużnych. Wyniki są raportowane w cyklu miesięcznym Komitetowi Aktywów Pasywów i Ryzyka oraz kwartalnie Zarządowi Banku i Radzie Nadzorczej.

W zakresie ryzyka operacyjnego w analizie scenariuszowej uwzględniony został scenariusz dotyczący greenwashingu, którego celem jest oszacowanie potencjalnych strat operacyjnych przy hipotetycznym założeniu, że informacje przedstawiane przez Bank w obszarze ESG nie są wystarczająco precyzyjne. W celu optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, Bank opracował zasady klasyfikacji, dokonał przeglądu oraz odpowiednio oflagował zdarzenia operacyjne oraz kluczowe wskaźniki ryzyka związane z czynnikami ESG.

Wyniki wyszukiwania