Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie zrównoważonych finansów

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
]

Bank Pekao systematycznie monitoruje i analizuje nowe regulacje dotyczące obszaru ESG.

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2453 z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/637 w odniesieniu do ujawniania informacji na temat ryzyk z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego zgodnie z art. 449a Rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 wraz z rozporządzeniami delegowanymi.

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjno-biznesowe Bank w październiku 2022 roku rozpoczął realizację kompleksowego projektu mającego na celu wypełnienie luk regulacyjnych związanych z obszarem ESG (dalej: „Projekt ESG”), który kontynuował przez cały 2023 roku.

Prace w ramach Projektu ESG prowadzone były w ramach 10 strumieni, angażując ok. 40 jednostek z poszczególnych pionów.

  • wypracowanie docelowej architektury procesowo-systemowej w zakresie metod zbierania danych bezpośrednio od klienta, analizy danych oraz dalszego ich wykorzystania w procesach i sprawozdawczości, w oparciu o Rozporządzenie PE i Rady (EU) 2020/852 o tzw. taksonomii oraz Rozporządzenie CRR,
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z EBA/REP/2021/18,
  • kalkulacja śladu węglowego w zakresie 3. według Greenhouse Gas Protocol w zakresie portfela finansowań (podkategoria 15),
  • stworzenie repozytorium danych w zakresie ryzyka ESG, w tym ryzyka klimatycznego,
  • stworzenie modelu doradztwa ESG dla klientów Banku.

Wyniki wyszukiwania