Raport Zintegrowany 2023

Etyka i Ład korporacyjny

Podejście do zarządzania ryzykiem

Bank Pekao posiada strategię zarządzania ryzykiem opisaną w dokumencie Strategia zarządzania ryzykiem oraz zasady szacowania kapitału wewnętrznego  (dalej „Strategia”), przyjętym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Banku. Dokument ten wyznacza główne elementy wszechstronnego podejścia do ryzyka związanego z prowadzoną przez Bank działalnością i wynikającego z przyjętej strategii biznesowej, zarówno na poziomie Banku, jak i całej Grupy Kapitałowej Pekao. Strategia definiuje zidentyfikowane rodzaje ryzyka oraz kryteria uznawania ich za istotne, wskazując cele oraz towarzyszące im zasady zarządzania ryzykiem, docelową strukturę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz akceptowany poziom i strukturę ryzyka, określane w ramach przyjętego apetytu na ryzyko.

Każde zidentyfikowane ryzyko podlega ocenie pod kątem jego istotności i – jeśli zostanie uznane za istotne – jest mierzone (o ile zostanie zaklasyfikowanej jako ryzyko mierzalne) lub oceniane (w przypadku ryzyk trudno mierzalnych) oraz monitorowane i kontrolowane zgodnie z metodami i procedurami ustalonymi dla danego rodzaju ryzyka. Metodyki oceny i pomiaru ryzyka mają na celu utrzymanie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, wytycznymi nadzorczymi i najlepszymi praktykami.

Bank stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko, zgodnie z przyjętym apetytem na ryzyko i określa zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów. Obowiązujący system informacji zarządczej umożliwia monitorowanie poziomu ryzyka. Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. Zarządzając ryzykiem Grupy Kapitałowej, Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych.

W obowiązującym w Banku systemie zarządzania ryzykiem Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i skuteczne funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem oraz procesu szacowania kapitału wewnętrznego, dostosowanych do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka (apetyt na ryzyko), z uwzględnieniem ryzyka podmiotów zależnych. Zarząd Banku jest regularnie informowany o aktualnym profilu ryzyka Banku, o największych ekspozycjach i koncentracjach zaangażowań kredytowych.

Rada Nadzorcza Banku, wspierana przez Komitet ds. Ryzyka, sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Ponadto Rada sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Grupy w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym.

Strategia zarządzania ryzykiem (w tym apetyt na ryzyko) oraz system zarządzania ryzykiem w Banku podlegają regularnym przeglądom i niezbędnym aktualizacjom w celu zachowania ich adekwatności w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności. Zarządzanie ryzykiem usprawnia procesy decyzyjne, jednocześnie zapewniając zgodność podejmowanych decyzji z najlepszymi praktykami rynkowymi i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi.

Integralnym elementem procesu zarządzania ryzykiem w Banku, są przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Zasady kultury ryzyka w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, które określają normy, postawy i zachowania Banku odnoszące się do jego świadomości ryzyka, podejmowanie przez Bank ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem, a także mechanizmy kontrolne kształtujące decyzje dotyczące ryzyka w ramach przyjętego przez Bank apetytu na ryzyko.

  • rozwoju pożądanych postaw w tym zakresie poprzez prezentowanie odpowiednich przykładów,
  • odpowiedzialności pracowników związanej z pełnioną funkcją w kontekście promowania kluczowych wartości oraz przestrzegania apetytu na ryzyko przyjętego przez Bank,
  • systemów motywacyjnych o charakterze nie tylko finansowym,
  • sposobu komunikacji,
  • szkoleń pracowników w celu uwzględnienia obowiązków pracowników w zakresie podejmowania ryzyka i zarządzania nim.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Banku wszelkie rodzaje ryzyka określone jako istotne oraz wynikające z wytycznych organów regulacyjnych, w tym także rodzaje ryzyka dotyczące zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, związane z produktami oraz relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, zostały odpowiednio zdefiniowane i uwzględnione w odrębnych regulacjach. Wybrane regulacje w tym zakresie zostały przytoczone w niniejszym Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2023 rok.

W 2023 roku Bank kontynuował rozwój kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem i podejmował działania związane z optymalizacją procesów kredytowych we wszystkich segmentach biznesowych poprzez upraszczanie procedur oraz implementację nowoczesnych narzędzi usprawniających procesy, w tym wdrożenia automatycznych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji kredytowych.

Na koniec 2023 roku koszt ryzyka w Banku z wyłączeniem rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów wyniósł 0,33%. Jako lider zarządzania ryzykiem Bank utrzymał koszty ryzyka na jednym z najniższych poziomów w sektorze.

Wyniki wyszukiwania