Raport Zintegrowany 2023

Prawa człowieka

Regulacje Banku wpisujące sięw 10 Zasad United Nations Global Compact

Bank Pekao, jako członek United Nations Global Compact, w pełni identyfikuje się z 10 zasadami Global Compact, wspiera działania tej organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejmuje liczne inicjatywy na rzecz przestrzegania praw człowieka, poprawy warunków pracy, dbałości o środowisko naturalne i przeciwdziałania korupcji. Poszczególne zasady UN Global Compact znajdują odzwierciedlenie w politykach i wewnętrznych regulacjach Banku oraz Grupy Pekao przytoczonych w niniejszym Oświadczeniu.

 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się,
 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej,
 5. Zniesienie pracy dzieci,
 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego,
 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej,
 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii,
 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
 • Kodeks Postępowania Grupy Pekao,
 • Kodeks etyki dostawców Banku Pekao S.A.,
 • Strategia ESG na lata 2021-2024,
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,
 • Polityka Zgodności Banku Pekao S.A.,
 • Polityka nadzoru właścicielskiego nad Spółkami zależnymi i z udziałem Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A.,
 • Procedura zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.,
 • Polityka antymobbingowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Polityka Ryzyka Kredytowego,
 • Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A. oraz zasady współpracy z firmą audytorską, biegłym rewidentem oraz organem nadzoru,
 • Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Polityka zarządzania kapitałem w Banku Pekao S.A.,
 • Polityka Zakupowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów,
 • Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Procedura stosowania sankcji finansowych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Procedura oraz przebieg procesu okresowej oceny pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
 • Kodeksu Etyki Bankowej (Zasad Dobrej Praktyki Bankowej),
 • Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Wyniki wyszukiwania