Raport Zintegrowany 2023

O Banku Pekao

Działania Banku na rzecz realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju

GRI[ ]
GRI[
 • 2-22
]

ESG jest jednym z kluczowych priorytetów Banku Pekao, dlatego Bank podchodzi do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w sposób kompleksowy.  W 2021 r. została przyjęta Strategia ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”, która określa cele i ambicje Banku Pekao związane ze środowiskiem, zaangażowaniem społecznym i ładem korporacyjnym. Strategia ESG podzielona jest na trzy filary. Pierwszy Filar Strategii – „Środowisko” dotyczy zwiększenia finansowania projektów zrównoważonych, wsparcia transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a także dążenia do osiągnięcia własnej neutralności klimatycznej do roku 2030. Drugi – „Zaangażowanie” – koncentruje się na niesieniu pomocy, wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, m.in. poprzez działalność charytatywną i wolontariat pracowniczy. Trzeci filar – „Ład korporacyjny” – odnosi się do etycznego podejścia do biznesu, uwzględniającego kwestie ESG, a także do rozwoju, różnorodności i równości pracowników.

Działania Banku na rzecz realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju

Bank Pekao aktywnie angażuje się w realizację Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Ujęte w Strategii ESG działania podejmowane przez Bank wpisują się w większość z 17 Celów tej inicjatywy, które nadają kierunek działaniom Banku:
koniec z ubostwem
 • Działania na rzecz lokalnych społeczności w ramach Wolontariatu pracowniczego mające na celu pomoc potrzebującym, wyrównywanie szans, zapobieganie wykluczeniu i edukację, promocję zdrowia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, m.in. Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
 • Kredyty na studia medyczne
 • Działalność Fundacji Banku Pekao S.A.
 • Akcje honorowego oddawania krwi
 • Akcje promujące zdrowie wśród pracowników Banku i na zewnątrz m.in. „MiLOVE aktywności”, „Bierz Zdrowie za Rogi”

Strategia ESG – Filar 2.

 • Działalność Fundacji Banku Pekao S.A.
 • Edukacja finansowa dla młodzieży „BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”
 • Edukacja finansowa dla osób starszych „SeniorON”
 • Wolontariat pracowniczy – akcje edukacyjne
 • PeoPay Kids – nauka o finansach dla najmłodszych

Strategia ESG – Filar 3.

 • Polityka równości i różnorodności
 • Redukcja luki płacowej
 • Utrzymanie równej liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych, plany sukcesji
 • Program dla kobiet „Bez cukru”

Strategia ESG – Filar 1.

 • Wsparcie transformacji polskiej energetyki i regionów węglowych; oferta zielonych produktów, wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
 • Zakup energii zielonej w celu redukcji śladu węglowego (gwarancje pochodzenia)

Strategia biznesowa Banku: Filar Odpowiedzialność – Wsparcie rozwoju gospodarczego

 • Działalność komercyjna i operacyjna w jeszcze większym stopniu oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju
 • Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Rozwój kompetencji pracowników, aspiracja do bycia pracodawcą pierwszego wyboru

Strategia biznesowa Banku: Filar Odpowiedzialność – Wsparcie rozwoju gospodarczego

 • Wsparcie rozwoju innowacyjności polskich firm
 • Cyfryzacja i digitalizacja
 • Szeroka oferta kredytów korporacyjnych wspierających podmioty realnej gospodarki, w tym przemysł i budownictwo

Strategia ESG – Filar 3.

 • Wolontariat pracowniczy,
 • Polityka charytatywna, działalność Fundacji Banku Pekao S.A.
 • Program Pekao bez Barier
 • Polityka różnorodności
 • Działania w obszarze poszanowania praw człowieka, wysokie standardy etyki i ładu korporacyjnego

Strategia biznesowa Banku: Filar Odpowiedzialność – Wsparcie rozwoju gospodarczego

 • Kompleksowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych
 • Finansowanie sektora publicznego oraz projektów komunalnych
 • Działania w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Wsparcie emisji obligacji społecznych klientów

Strategia ESG – Filar 1.

 • Ograniczanie zużycia surowców i materiałów
 • Modernizacja floty samochodowej, w tym zakup samochodów elektrycznych, zmniejszenie zużycia papieru
 • Zakup energii ze źródeł odnawialnych, oszczędzanie energii
 • Kalkulacje emisji własnych i dążenie do redukcji CO2

Strategia ESG – Filar 1.

 • Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
 • Finansowanie projektów zrównoważonych
 • Wsparcie emisji obligacji ESG klientów
 • Systematyczne zmniejszanie zaangażowania bilansowego wobec działalności wysokoemisyjnych
 • Kalkulacja emisji finansowanych i cele redukcyjne

Strategia ESG – Filar 2.

 • Edukacja ekologiczna pracowników
 • Programy ochrony pszczół i żubrów
 • Wolontariat pracowniczy
 • Program „Ekologia na BANK”
 • Wsparcie dla obywateli i firm z Ukrainy – specjalne rozwiązania dla klientów indywidualnych i firmowych, m.in. bezpłatne prowadzenie konta, darmowe przelewy do i z banków ukraińskich
 • Polityka niefinansowania broni z rodzaju „controversial weapon”
 • Członkostwo w United Nations Global Compact
 • Partnerstwo w programie „Climate Positive” United Nations Global Compact Poland
 • Współpraca z Centrum UNEP/GRID – Warszawa, Partnerstwo „Razem dla środowiska”
 • Członkostwo w Związku Banków Polskich – czynny udział w tworzeniu dobrych praktyk rynkowych w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze bankowym

Wyniki wyszukiwania