ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 2021.

Wykorzystaliśmy dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników

Zysk netto był niemal dwa razy wyższy niż rok wcześniej i przebił rezultat z 2019 r., czyli sprzed pandemii.

Zobacz więcej

Umocnienie Banku w segmentach MID i MŚP

Udało nam się osiągnąć silny (+24% r/r) wzrost portfela kredytów w połączonych segmentach MID i MŚP.

Zobacz więcej

Dwie nowe strategie Banku

W marcu 2021 roku Bank Pekao ogłosił nową Strategię na lata 2021-2024: „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie”. Rozwinięciem jej czwartego filaru jest przyjęta równolegle Strategia ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”.

Zobacz więcej

Podsumowanie 2021 roku

Miniony rok możemy uznać za udany dla polskiej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao.

Był to okres stopniowego wychodzenia polskiej gospodarki z pandemii Covid-19 pod kątem gospodarczym i społecznym. Zwiększyliśmy skalę naszego działania o około 10%, jednocześnie przyspieszając akwizycję nowych klientów.

LESZEK SKIBA

Prezes Zarządu Banku

Zobacz więcej

Banku Pekao S.A.

Kluczowe wyniki

2 175
 • mln

Zysk netto grupy Pekao

8 522
 • mln

Dochody z działalności operacyjnej

5 661
 • mln

Wynik odsetkowy netto

Zysk netto powrócił do poziomów sprzed pandemii
COVID-19. RoE w 2021 r. na poziomie 9%.

Wzrost zysku netto w 2021 był możliwy dzięki: znaczącej poprawie wyniku odsetkowego, solidnemu wzrostowi wyniku prowizyjnego, odpowiedzialnemu zarządzaniu ryzykiem i spadkowi kosztów ryzyka, niższym opłatom BFG oraz RoE na poziomie 8,7%.

Zobacz więcej

Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2021 r. wyniosły 8 522,2 mln zł.

Były wyższe o 9,3% od dochodów osiągniętych w 2020 r., zarówno dzięki wynikowi odsetkowemu, jak również wynikowi z tytułu prowizji i opłat.

175,8
 • mld

Kredyty

202,9
 • mld

Depozyty

443
 • tys.

 • szt.

Nowe rachunki bieżące – klienci indywidualni

Środowisko gospodarcze w 2021 roku było bardzo korzystne dla sektora bankowego. Widoczna była znacząca odbudowa popytu na kredyt.

W segmencie kredytów dla gospodarstw domowych szczególnie silny był popyt na kredyty hipoteczne, natomiast wolumeny kredytów konsumpcyjnych charakteryzowały się niższą dynamiką wzrostu. Rosły również kredyty korporacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz więcej
Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec grudnia 2021 r. wyniosły 116 774,2 mln i były wyższe o  9,6% w porównaniu z końcem grudnia 2020 r. i zwiększyły udział w strukturze finansowania.

Depozyty korporacyjne łącznie z Obligacjami podporządkowanymi, Listami zastawnymi i Obligacjami Pekao Banku Hipotecznego S.A., Obligacjami Pekao Leasing Sp. z o.o., Obligacjami Pekao Faktoring Sp. z.o.o., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec grudnia 2021 r. wyniosły 86 146,6 mln i były wyższe o 7,6% w porównaniu z końcem grudnia 2020 r.

Stretegia

Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie.

Wzrost

W centrum wszystkich działań Bank będzie stawiał klienta i jego potrzeby, dlatego zamierza intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi.

Bank Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych. Głównym kanałem kontaktu z klientem będzie aplikacja mobilna PeoPay.

Zobacz więcej

Klient

Bank postawi na wzrost biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału.

Są to consumer finance, mikrofirmy, MŚP i przedsiębiorstwa MID (przedsiębiorstwa o średniej wielkości). W ciągu najbliższych czterech lat Pekao chce pozyskiwać rokrocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć z 7 proc. do 10 proc. udział w rynku pożyczek gotówkowych. Do 2024 roku strukturę demograficzną bazy klientów indywidualnych ma odmłodzić ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia.

Zobacz więcej

Efektywność

Bank skoncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywności operacji, przyśpieszy cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz zoptymalizuje procesy kredytowe.

Siłą napędową transformacji i realizacji strategii będzie IT – elastyczne i zdolne do szybkiej odpowiedzi na potrzeby jednostek operacyjnych banku i klientów w zmieniających się warunkach rynkowych.

Zobacz więcej

Odpowiedzialność

Bank Pekao chce wspierać rozwój gospodarczy, koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programów odbudowy gospodarki oraz transformacji klimatycznej swoich klientów.

Jednocześnie sama działalność komercyjna i operacyjna Banku będzie mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju. Pekao chce utrzymać bezpieczny profil ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i mieć jeden z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków.

Zobacz więcej

ESG

Bank wspierający zrównoważony rozwój

929
 • mln

sfinansowanie projektów zrównoważonych w 2021 r.

5 934
 • mln

wsparcie emisji obligacji ESG klientów w 2021 r.

1 020

Liczba niskoemisyjnych samochodów wprowadzonych do eksploatacji na przełomie 2020/2021

W 2021 roku dla klientów Banku Pekao dostępna była Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne.

Może być ona przeznaczona np. na odnawialne źródła energii, zakup kotłów centralnego ogrzewania, okien, drzwi czy materiałów do ocieplenia domu.

Zobacz więcej

Od wielu lat konsekwentnie angażujemy się w ochronę polskich żubrów.

Dbamy o ochronę największego na świecie wolnożyjącego stada żubrów, które zamieszkują tereny Puszczy Białowieskiej. Dofinansowujemy również projekty naukowe i edukacyjne w takich instytucjach jak Białowieski Park Narodowy, Warszawski Ogród Zoologiczny „Panda”, Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, czy Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

110

akcji w ramach wolontariatu pracowniczego

1 170

pracowników zaangażowanych w wolontariat

1 785
 • tys.

Kwota przekazana Fundacji Pekao

Główne narzędzie bankowości mobilnej Banku – aplikacja PeoPay

oferuje szereg nowatorskich rozwiązań. Gwarantują one klientom pełną dostępność usług, większy zakres dyspozycji, automatyzację płatności cyklicznych, błyskawiczną autoryzację transakcji.

Kredyt Energooszczędny Banku Pekao

Oferta była efektem współpracy Banku Pekao, EBI oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach Kredytu Energooszczędnego możliwe było uzyskanie środków na wymianę maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne.

14,8
 • tys.

Zatrudnienie w Grupie na 31.12.2021

9

Liczba organizacji związkowych działających w Banku Pekao

533
 • tys.

godzin szkoleniowych zorganizowanych przez Grupę Pekao

Grupa Pekao działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rynkowymi, jak również promuje etyczne zachowanie w biznesie, tj. postępowanie w oparciu o przyjęte wartości i zasady.

Obowiązujący Kodeks Postępowania Grupy Pekao zawiera najważniejsze zasady, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy Pekao, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy podstawy zatrudnienia.

Grupa Pekao jest pracodawcą pierwszego wyboru

Pozyskuje najlepszych kandydatów do pracy, a pracownikom zapewnia warunki pracy sprzyjające wzrostowi motywacji, satysfakcji i ich zaangażowania. Istotnym celem polityki personalnej Banku jest inwestowanie w rozwój umiejętności wszystkich pracowników. Priorytetem programów rozwojowych w Banku jest identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych liderów.

Wyniki wyszukiwania