Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Działalność bankowa

Pekao Bank Hipoteczny S.A. – Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, koncentruje się na udzielaniu kredytów hipotecznych i obsłudze aktywów, korzystając z emisji listów zastawnych do ich finansowania. W ramach współpracy Grupy do Pekao Banku Hipotecznego przenoszone są portfele kredytów hipotecznych oraz obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), które mogą stanowić zabezpieczenie emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny listów zastawnych.

W 2023 roku Pekao Bank Hipoteczny zrealizował transakcje nabywania i przenoszenia wierzytelności hipotecznych z Banku Pekao S.A. na łączną kwotę 221 mln zł. Przeniesiony portfel wierzytelności hipotecznych zawierał kredyty udzielone w złotych, które były przeznaczone na finansowanie potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych. W celu budowania bezpiecznego portfela aktywów w 2023 roku przeprowadzono również transfery obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) z Banku Pekao. Zgodnie z harmonogramem transferów obligacji JST w 2023 roku dokonano, w 71 transakcjach, nabycia i przeniesienia obligacji JST o łącznej wartości 418 mln zł.

Wartość netto portfela kredytowego (wraz z portfelem obligacji JST) na koniec 2023 roku wyniosła 3 060 mln zł. Kredyty udzielone przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego stanowiły odpowiednio 12,2% i 18,8% portfela kredytowego, natomiast 69,0% portfela stanowiły kredyty udzielone klientom indywidualnym.

W 2023 roku Pekao Bank Hipoteczny zrealizował dwie emisje listów zastawnych. Łączna wartość zobowiązań z tytułu listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 2 213 mln zł (w tym 50 mln EUR). W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania Pekao Bank Hipoteczny emituje obligacje. Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 394 mln zł.

394
mln zł
wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji

Wyniki wyszukiwania