Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A.

Akcje Banku Pekao S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie od czerwca 1998 roku i są jednym z najbardziej płynnych instrumentów udziałowych w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 39,9 mld zł, co czyniło Bank jedną z większych spółek notowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu istotnych indeksów giełdowych, prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym w skład indeksu polskich dużych spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektorowego WIG-Banki oraz indeksu rynków wschodzących MSCI EM. Akcje Banku wchodzą również w skład indeksu WIG-ESG, czyli indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2018 roku akcje Banku zostały włączone do indeksu STOXX Europe 600, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki w Europie oraz do indeksu FTSE Developed Equity w następstwie reklasyfikacji polskiego rynku akcji do rynków rozwiniętych w Europie.

W 2020 roku Bank jako jedna z niewielu w całym regionie CEE dołączył do globalnego indeksu giełdowego Bloomberg Gender Equality Index, skupiającego spółki giełdowe aktywnie działające na rzecz równości płci w środowisku pracy.

Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 737 tys. akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości 19,5 mld zł w 2023 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 7,1%.

Cena akcji Banku Pekao S.A. na koniec grudnia 2023 roku wzrosła o 76% r/r i wyniosła 152,05 zł w porównaniu do 86,50 zł rok wcześniej. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Banku (z uwzględnieniem wypłaconej dywidendy w wysokości 5,42 zł na akcję) wyniosła 82% i była wyższa od stopy zwrotu dla indeksu WIG Banki, który w 2023 roku wzrósł o 77%.

Na zachowanie cen akcji polskich banków w 2023 roku wpływ miały przede wszystkim rekordowe wyniki sektora dzięki utrzymującym się przez cały rok wysokim stopom procentowym. Dodatkowo, koszty regulacyjne ponoszone przez banki w roku 2023 były znacząco niższe w porównaniu do 2022 roku.

Podstawowe informacje o akcjach Banku Pekao S.A.

2023 2022
Cena akcji na koniec roku (zł) 152,05 86,50
Maksymalna cena akcji (zł) 154,00 138,90
Minimalna cena akcji (zł) 73,54 58,42
Liczba akcji 262 470 034 262 470 034
Kapitalizacja na koniec roku (mld zł) 39,9 22,7
Średni wolumen obrotu 736 579 1 032 138
Zysk na akcję (zł) (*) 21,87 5,81
Wartość księgowa na akcję (zł)(**) 107,91 79,80
Dywidenda na akcję wypłacona w danym roku (zł) 5,42 4,30
Wskaźnik C/Z (x)(***) 7,0 14,9
Wskaźnik C/WK (x)(***) 1,41 1,08
Źródło: Dane na podstawie statystyk GPW.
(*) Zysk na akcję obliczony jako suma kwartalnych zysków na akcję za cztery kolejne kwartały, gdzie ostatnim kwartałem jest trzeci kwartał danego roku.
(**) Wartość księgowa na akcję obliczona na podstawie danych finansowych za trzeci kwartał danego roku.
(***) Wskaźniki obliczone w odniesieniu do danych finansowych po trzecim kwartale danego roku.

Wyniki wyszukiwania