Raport Zintegrowany 2023

O raporcie

Komunikacja z interesariuszami

GRI[ ]
GRI[
 • 2-29
]

Bank Pekao przywiązuje dużą wagę do zarządzania relacjami z interesariuszami, uwzględniania ich potrzeb oraz zapewnia im równy dostęp do informacji. Dlatego też Bank prowadzi aktywną, przejrzystą i skuteczną komunikację ze wszystkimi interesariuszami Banku przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi komunikacji.

 • inwestorzy, analitycy rynku i agencje ratingowe,
 • klienci,
 • pracownicy,
 • dostawcy,
 • otoczenie społeczne,
 • media,
 • instytucje nadzoru; m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy Bank Polski, Komitet Stabilności Finansowej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W wyniku dokonanej analizy to właśnie te grupy interesariuszy zostały zidentyfikowane jako szczególnie ważne, zważywszy na model biznesowy, realizację strategii oraz dalszy rozwój Banku.

„Zasady polityki informacyjnej Banku Pekao w zakresie kontaktów z inwestorami oraz analitykami rynku papierów wartościowych, mediami i klientami” regulują sposób prowadzenia komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, a ich celem jest zapewnienie, aby komunikacja była efektywna i zapewniała powszechny i równy dostęp do informacji przy zachowaniu wysokich standardów. Zasady polityki informacyjnej Banku umieszone są na stronie internetowej*. W 2023 roku nie zmieniła się lista istotnych interesariuszy Banku.

*https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-sprawozdania/odpowiedzialny-biznes.html

GRUPA INTERESARIUSZY NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Inwestorzy (akcjonariusze, obligatariusze i nabywcy innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank, analitycy rynku i agencje ratingowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Co najmniej raz w roku
 • Realizacja strategii, budowanie wartości, zmiany organizacyjne
 • Prognozy makroekonomiczne i rynkowe
 • Dystrybucja zysków do akcjonariuszy
 • Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, stosowanie zewnętrznych regulacji i standardów rynkowych.
Konferencje Kilkanaście razy w roku
Spotkania i telekonferencje Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników Raz na kwartał
Strona internetowa Banku i internetowe kanały informacyjne Na bieżąco
Spotkania z agencjami ratingowymi Co najmniej raz w roku
Stała współpraca Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG (inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, analitycy finansowi i organizacje rynku kapitałowego); Na bieżąco
Raport ESG online Na bieżąco
Oddziały, bankowość internetowa i mobilna Na bieżąco
Klienci Strona internetowa Banku i internetowe kanały informacyjne Na bieżąco
 • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług,
 • Uczciwe praktyki konsumenckie
 • Bezpieczeństwo powierzonych środków
 • Łatwość w komunikacji z Bankiem
 • Oferowanie konkurencyjnych, wysokiej jakości produktów i usług dostosowanych do potrzeb Klientów; stosowanie procedur zapewniających uczciwe i bezpieczne zarządzanie funduszami Klientów; zapewnienie wielu kanałów dostępu;
 • Tworzenie przejrzystych warunków ofert i umów. zbieranie oczekiwań  i opinii klientów;
 • Współtworzenie i przestrzeganie dobrych praktyk standardów reklamowych usług finansowych.
Platforma bankowości internetowej i mobilnej Na bieżąco
Infolinia Na bieżąco
Reklamacje Na bieżąco
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Na bieżąco
Kampanie reklamowe i działania marketingowe Na bieżąco
Oferty produktowe, mailing Na bieżąco
Uczestnictwo w targach W zależności od możliwości
Komunikacja wewnętrzna Na bieżąco
Pracownicy Intranet, czaty, forum dyskusyjne Na bieżąco
 • Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Strategia banku i kluczowe cele
 • Przejrzysta struktura organizacyjna
 • Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • Słuchanie opinii pracowników (chaty, badania satysfakcji), zapewnienie pracownikom rozwoju (awanse, szkolenia), jasne, mierzalne cele do realizacji podlegające monitorowaniu, adekwatna polityka płac i benefitów, spotkania z pracownikami i bieżąca komunikacja z pracownikami, zapewnienie przyjaznego miejsca do pracy: w tym wdrożenie możliwości pracy zdalnej oraz  działania prozdrowotne i profilaktyczne.
Spotkania z udziałem Zarządu Kilka razy w roku
Wyjazdy konkursowe, olimpiady Co najmniej raz w roku
Wolontariat pracowniczy Na bieżąco
Webinaria Na bieżąco
Ocena pracownika Co najmniej raz w roku
Wewnętrzne publikacje Na bieżąco
Ankiety tematyczne, ankiety oceniające, badanie opinii pracowników Kilka razy w roku
System zgłaszania naruszeń whistleblowing Na bieżąco
Spotkania z przedstawicielami pracodawcy, negocjacje, konsultacje Co najmniej kilkanaście razy w roku
Organizacje związkowe Strona intranetowa Na bieżąco
 • Zapisy ZUZP
 • Sprawy pracownicze
 • Dialog ze wszystkimi organizacjami związków zawodowych działającymi w Banku, który oparty na poszanowaniu słusznych interesów stron
Spotkania z dostawcami, negocjacje Na bieżąco Szczegółowe informacje dotyczące partnerów społecznych znajdują się na poszczególnych stronach intranetowych.
 • Związki Zawodowe
 • Rada Pracowników
 • Społeczna Inspekcja Pracy
 • Zapewnienie stronie społecznej możliwości komunikacji z pracownikami.
Dostawcy Specjalna platforma zakupowa, Telefon, e-mail Na bieżąco
 • Przejrzyste zasady wyboru i współpracy z dostawcami
 • Stosowanie przejrzystych procedur wyboru dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy, promowanie dobrych praktyk zakupowych.
Bieżąca współpraca i realizacja umów Na bieżąco
Działalność charytatywna i sponsoringowa, działania na rzecz klimatu Na bieżąco
Otoczenie społeczne i środowisko naturalne Wolontariat pracowniczy Na bieżąco
 • Projekty społeczne i środowiskowe
 • Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna Klientów i Pracowników
 • Możliwości pracy i rozwoju dla studentów
 • Realizacja projektów sponsoringowych i charytatywnych; wspieranie rozwoju społeczności; zachęcanie pracowników do udziału  w akcjach społecznych i środowiskowych, redukowanie negatywnego wpływu  na środowisko.
Spotkania ze studentami, praktyki studenckie Co najmniej raz w roku
Konferencje prasowe Kilkanaście razy w roku
Media Komunikaty prasowe Na bieżąco
 • Realizacja i promocja strategii banku
 • Rzetelne informowanie  o działaniach / sytuacji banku wszystkich grup interesariuszy poprzez media
 • Budowanie pozycji lidera  / eksperta sektora finansowego
 • Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku.
Portale społecznościowe Na bieżąco
Wywiady, wypowiedzi eksperckie Na bieżąco
Uczestnictwo w konferencjach ekonomicznych itp. Kilkadziesiąt razy w roku
Stała współpraca Biura Komunikacji (dziennikarze, media) Na bieżąco
Raporty, korespondencja, kontrole, badania pozasprawozdawcze Na bieżąco
Regulatorzy
 • Przestrzeganie wymogów  i regulacji;
 • Wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.
 • Przestrzeganie wymogów, regulacji i dobrych praktyk, bieżąca współpraca z Regulatorami.

 

Wyniki wyszukiwania