Raport Zintegrowany 2023

Zaangażowanie

Działalność na rzecz społeczeństwa,
darowizny i sponsoring

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
 • 415-1
]

Wskaźnik 1.5 DPSN GPW 2021

Fundacja Banku Pekao S.A.

Działalność charytatywna Banku realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A. (dalej: Fundacja). Poza inicjatywami realizowanymi za jej pośrednictwem, Bank bezpośrednio współpracuje z wybranymi organizacjami pożytku publicznego, na rzecz których przekazuje darowizny wspierające ich działalność statutową. Kluczową regulacją wewnętrzną Banku definiującą wytyczne w tym obszarze są Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Regulacja uwzględnia m.in. powołanie Komisji do spraw sponsoringu i darowizn wspierającej Zarząd Banku w procesie podejmowania przez Bank decyzji dotyczących zaangażowania w projekty sponsoringowe lub w zakresie przyznawania przez Bank darowizn. Zgodnie z obowiązującą Polityką przeciwdziałania korupcji w Grupie Pekao, przed dokonaniem darowizny lub zawarciem umowy sponsoringu przeprowadzana jest analiza ryzyka (due diligence) pozwalająca na minimalizację ryzyka korupcji oraz ryzyka reputacji.

Działalność Fundacji Banku Pekao S.A. jest częścią strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej aktywności Fundacja kieruje się szeroko pojętym interesem społecznym, potrzebami środowiska naturalnego oraz dbaniem o pracowników i właściwą kulturę korporacyjną w miejscu pracy. Wszystkie wymienione obszary działalności mają wpływ na pozytywną reputację Fundacji, która przekłada się bezpośrednio na pozytywne postrzeganie Banku Pekao S.A., jako instytucji działającej odpowiedzialnie i odpowiadającej na potrzeby społeczeństwa.

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji ekonomicznej,
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Fundacji na bieżąco monitoruje wpływające wnioski o dofinansowania i decyduje o wsparciu konkretnych inicjatyw pomocowych, kierując się celami statutowymi Fundacji oraz założeniami, iż:

 • misją Fundacji Banku Pekao S.A. jest niesienie pomocy potrzebującym w trudnych sytuacjach,
 • podejmowane działania mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

W 2023 roku Fundacja zrealizowała 128 darowizn celowych. Obszary, których dotyczyły wnioskowane projekty, były spójne z celami statutowymi Fundacji i obejmowały głównie: działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną, ochronę zdrowia oraz rozwój kultury fizycznej i sportu. Fundacja wspomogła również inicjatywy promujące wolontariat, jak również działania z obszaru ekologii i ochrony zwierząt.

128
darowizn celowych

Społecznie odpowiedzialny wizerunek widoczny jest przede wszystkim w działalności charytatywnej, która obejmuje pomoc dla osób potrzebujących z różnych grup wiekowych. Darowiznę otrzymały m.in. „Caritas Polska” i „Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi” w Toruniu na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci. Organizacjom takim jak „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach, „Fundacja Dziecięca Fantazja” i „Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael” z Warszawy przekazano środki na działania pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Nie pominięto również osób starszych i opuszczonych, przeznaczając darowiznę dla Fundacji „Nie zapomnij o nas” na zorganizowanie ogólnopolskiej akcji, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu paczek z produktami świątecznymi dla polskich Kombatantów.

Wsparcie otrzymały również „Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej” w Stróżach i Stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech” z Elbląga na wsparcie swoich podopiecznych oraz Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego na rzecz zorganizowania wydarzenia charytatywnego „Opłatek Maltański” w Warszawie.

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2023 roku Fundacja udzieliła wsparcia finansowego wielu organizacjom świadczącym pomoc społeczną dla uchodźców z Ukrainy oraz osób potrzebujących, które pozostały w kraju objętym wojną. Darowizny otrzymały takie podmioty, jak „Caritas Archidiecezji Białostockiej”, „Fundacja Semper Fidelis” i „Fundacja Uniters”. Przekazano również środki na wsparcie edukacji dzieci polskiego pochodzenia i wspólnoty polskiej ze Lwowa.

Fundacja Banku Pekao wspiera również projekty, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych i jednocześnie służą upowszechnianiu edukacji, w tym edukacji finansowej, kultury oraz dziedzictwa historycznego.

Wśród beneficjentów Fundacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w dziedzinie wspierania nauki i edukacji, m.in. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Orzeł Biały – Strzelec” w Mielcu, Stowarzyszenie „Nauka i Rozwój” w Jarosławiu, „Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego” w Warszawie oraz „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta” w Studzianie, które otrzymały środki na wsparcie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Fundacja wsparła również program stypendialny dla studentów KUL, wyjazd stypendystów Queen Hedvig Scholarship 2023 do Doliny Krzemowej, projekt edukacyjny dla wolontariuszy misyjnych „Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl” oraz projekt edukacyjny dla seniorów SeniorON, organizowany przez „Polski Czerwony Krzyż”.

Istotną grupę projektów sfinansowanych przez Fundację w 2023 roku stanowiły inicjatywy łączące edukację i kulturę. Darowiznę otrzymały m.in. „Muzeum Historii Polski” na wsparcie organizacji multimedialnej, mobilnej wystawy z okazji obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego „Powstali 1863-1864”, „Fundacja Józefa Szaniawskiego” na organizację zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą na temat bohaterów i historii zimnej wojny oraz „Fundacja Stare Powązki” na projekt upowszechnienia wiedzy z zakresu historii i historii sztuki w oparciu o dziedzictwo Starych Powązek. Parafia Rzymsko-Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie otrzymała darowiznę na rozbudowę ścieżki edukacyjno-kulturowej zawierającej ekspozycję historycznych precjozów.

Beneficjentami Fundacji były też podmioty organizujące obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Darowiznę otrzymały m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego na wsparcie wydarzenia z okazji obchodów 79. rocznicy wybuchu powstania, „Fundacja Centrum Nowoczesnej Edukacji” na organizację koncertu „Upragniona Wolność” dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz „Fundacja Rekonstruktorzy.pl” na projekt „Warta Pamięci – ogólnopolskie wydarzenie upamiętniające sowiecką agresję we wrześniu 1939 r.”. Na uwagę zasługuję również dotacja na rzecz Fundacji „Ruchu Solidarności Rodzin” na wykonanie 65 tablic z brązu w ramach projektu upamiętnienia obywateli RP pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez Niemców w latach 1942-1943 w Akcji Reinhardt.

Ponadto w ramach wsparcia działań w obszarze kultury, Fundacja dofinansowała m.in. wydanie kilku publikacji, produkcję filmu fabularnego o tematyce związanej z Powstaniem Styczniowym, organizację wielu wydarzeń muzycznych i lokalnych wydarzeń kulturalnych, takich jak festiwale, pikniki rodzinne i dożynki. Darowiznę otrzymały takie podmioty, jak np. „Polskie Towarzystwo Ekonomiczne”, „Fundacja Tylko Orły”, „Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza”, Centrum Kultury w Zakliczynie oraz Powiat Sochaczewski. Dzięki wsparciu Fundacji „Caritas Archidiecezji Przemyskiej” zorganizował wyjątkowe wydarzenie kulturalno-charytatywne – przegląd twórczości artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja przekazała też środki na wyjazdy i wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz organizację konferencji promujących edukację i kulturę.

W obszarze ochrony zdrowia główną grupą beneficjentów są jednostki „Ochotniczej Straży Pożarnej” z całej Polski, którym udzielono wsparcia na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków, w celu poprawy zabezpieczenia ich życia i zdrowia w czasie pracy pełnej zagrożeń. Ponadto, Fundacja wsparła warszawską Fundację Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych „Jestem”, przekazując środki na zakup sprzętu do rehabilitacji dla osób chorych onkologicznie.

Fundacja realizowała również wsparcie na rzecz rozwoju oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Najnowszą inicjatywą Fundacji jest Program Grantowy Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich. Jego pierwsza edycja ruszyła 5 czerwca 2023 roku. Celem Programu jest wspieranie poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań wnioskodawców w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W terminie od 5 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogły składać wnioski o przyznanie grantu do określonej w Programie wysokości.

W sumie do Fundacji wpłynęły 1 192 wnioski. Komisja wyłoniła 267 zwycięskich projektów. 6 Kół zrezygnowało z przyznanego grantu. W sumie dofinansowanych zostało 261 projektów.

261
dofinansowanych projektów
 • zakup lub wynajem sprzętu, lub wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych (w tym meble piknikowe),
 • zakup usług związanych bezpośrednio z organizacją dożynek, festynów, pikników itp. o charakterze kulturalnym,
 • zakup towarów i usług związanych bezpośrednio z działalnością patriotyczną o charakterze kulturalnym.

Zgodnie z Regulaminem Programu termin realizacji projektów nie mógł przekroczyć daty 30 listopada 2023 roku, a termin zakończenia Programu ustalony został na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W związku z dużą skalą próśb, wniosków oraz zdiagnozowanych potrzeb Fundacja Banku Pekao S.A. dywersyfikuje obszary pomocy i beneficjentów, z którymi nawiązuje współpracę, tak aby jak najlepiej wykorzystać możliwości wsparcia i pomocy. Kluczowymi przesłankami przy podejmowaniu decyzji o wyborze beneficjenta są cele statutowe Fundacji oraz możliwość zaangażowania się i satysfakcja pracowników Banku, którzy poświęcają swój czas i zasoby na bezinteresowne działanie.

Fundacja Banku Pekao S.A. wspiera również finansowo projekty w konkursie grantowym „Jesteśmy blisko”, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych i służą upowszechnianiu między innymi edukacji, kultury, dziedzictwa historycznego. Dzięki temu udało się doposażyć w sprzęt i niezbędne materiały szkoły, placówki opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami, lokalne stowarzyszenia i schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wolontariusze pomagali dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych, seniorom, osobom z niepełnosprawnością. Wspierali też zwierzęta pod opieką schronisk. Promowali aktywność sportową młodzieży, a także kulturę oraz historię Polski. Liderzy wolontariatu zrealizowali ponadto szereg akcji prozdrowotnych, dotyczących m. in. profilaktyki zdrowotnej, zadbania o zdrowie psychiczne. Poodejmowali działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu różnych grup osób narażonych na funkcjonowanie poza społeczeństwem.

Fundacja koncentruje się również na obszarach działań: edukacji finansowej oraz promocji wolontariatu. By promować ideę wolontariatu, Fundacja przygotowuje broszury podsumowujące działania w wolontariacie bankowym. W publikacji prezentowane są dobre praktyki z obszaru wolontariatu w Banku w powiązaniu z wartościami #prosto, #razem, #odważnie i #odpowiedzialnie.

Fundacja wsparła także finansowo organizacje pożytku publicznego, które w 2023 roku zaprosiły wolontariuszy z Banku do podjęcia wolontariatu w obszarach: edukacji ekonomicznej, działalności charytatywnej i pomocy społecznej, ekologii i ochrony środowiska, zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Pomoc finansową otrzymały m.in.: Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Zdrowy Ruch, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Anthill, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Działalność sponsoringowa

Polityka realizowana przez Bank oraz Grupę Pekao w obszarze działalności sponsoringowej i charytatywnej ukierunkowana jest na wzmacnianie wizerunku Banku oraz podmiotów Grupy Pekao jako instytucji otwartych i nowoczesnych, bliskich klientom i społecznościom, w których Bank oraz Grupa Pekao działają. W obszarze charytatywno-sponsoringowym nie obowiązuje jedna polityka na poziomie Grupy Pekao. Niemniej w 2023 roku Bank wprowadził Politykę współpracy w obszarze komunikacji i marketingu w ramach Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, która skierowana jest do wszystkich spółek zależnych i która definiuj współpracę w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. także w odniesieniu do działalności sponsoringowej i charytatywnej. Takie podejście nie tylko wzmacnia współpracę i zapewnia spójność działań w Grupie Pekao w obszarze sponsoringu i działalności charytatywnej, ale także pozwala wypracować efekt synergii i zidentyfikować dobre praktyk w budowaniu marki Grupy Pekao.

Dokonując wyboru inicjatyw, Bank odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie, na rzecz długoterminowego zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie z organizacjami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym. W szczególności Bank angażuje się w projekty z obszarów, takich jak: odpowiedzialny rozwój gospodarki, promocja narodowej marki i polskich wartości, wsparcie kultury, sportu, pomoc potrzebującym dzieciom, czy też ochrona środowiska. Wsparcie udzielane przez Bank realizowane jest na dwóch poziomach: ogólnopolskim – w ramach którego Bank sponsoruje strategiczne wydarzenia mające istotny wpływ na polską kulturę, oraz lokalnym – wspierającym inicjatywy dedykowane społecznościom lokalnym.

W 2023 roku Bank zaangażował się w szereg projektów organizowanych w skali całego kraju, które w istotny sposób pozwalały zachować ciągłość wieloletnich inicjatyw i stanowiły duże wsparcie dla społeczności w tym pełnym wyzwań okresie.

W 2023 roku kontynuowaliśmy współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKosz) i Polską Ligą Koszykówki S.A. (PLK), a także wspieraliśmy Reprezentację Polski w koszykówce oraz rozgrywki młodzieżowe. Bank w trakcie 2023 roku zdecydował się na podpisanie nowej umowy z PZKosz i PLK, dzięki czemu będzie obecny w polskiej koszykówce co najmniej do połowy 2026 roku. Dzięki nowej umowie świadczenia promocyjne dla Banku znacząco się zintensyfikowały, a świadczy o tym m.in. fakt pojawienia się logotypu Banku na koszulkach reprezentacji Polski.

Dodatkowo, kontynuując zaangażowanie w koszykówkę, Bank był sponsorem międzynarodowego konkursu koszykarskiego Red Bull Half Court, a sam turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem fanów basketu w naszym kraju. Sportowe emocje zapewniliśmy także fanom muzyki sponsorując wydarzenie JIMEK i Goście – Historia Polskiego Hip-Hopu II, który odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W trakcie wydarzenia w specjalnej strefie Banku zbudowaliśmy boisko do koszykówki, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli połączyć pasję muzyki i sportu.

W 2023 roku wspieraliśmy także inicjatywy o charakterze ekonomiczno-gospodarczym. Byliśmy obecni m.in. na Impact’23, Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz Forum Krynica 2023. W styczniu przedstawiciele Banku obecni byli także na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

Wirtualna galeria sztuki

Bank, który od początku swojej historii dba nie tylko o finanse Polaków, ale także ma na względzie promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, udostępnił szerokiej publiczności swoją kolekcję sztuki w listopadzie 2021 roku za pośrednictwem wirtualnej Galerii Sztuki.

W roku 2023 publikowaliśmy wywiady z artystami, ciekawostki dotyczące polskich twórców i dzieł sztuki oraz informacje o wydarzeniach kulturalnych, które Bank organizuje, bądź w które zaangażowany jest jako sponsor.

We współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zrealizowaliśmy cztery filmy dokumentalne o artystach, których dzieła Bank posiada w swoich zbiorach. Bohaterami filmów zostali: Józef Mehoffer, Wojciech Kossak, Franciszek Maśluszczak oraz Adam Myjak, twórca rzeźby żubra. Krótkie formy dokumentalne można obejrzeć w wirtualnej Galerii Sztuki i na kanale YouTube Banku.

W kwietniu 2023 zorganizowaliśmy w Pałacu Czapskich wystawę „Koloryt rozmaitości”, podczas której Bank udostępnił, do nieodpłatnego zwiedzania dzieła ze swoich zbiorów. Na wystawie zaprezentowano 51 dzieł sztuki. Wystawa cieszyła się sporym powodzeniem i według danych pozyskanych od ASP, odwiedziło ją ok. 4 000 osób. W ramach tego projektu zaangażowaliśmy się również w „Noc Muzeów”, doroczne wydarzenie kulturalne promujące sztukę.

Drugim dużym projektem poświęconym sztuce była wystawa plenerowa połączona z piknikiem artystycznym pod nazwą „Piknik ze sztuką”. Drukowane reprodukcje dzieł ze zbiorów Banku można było podziwiać podczas pikników aż w dziewięciu miastach Polski.

Bank angażuje się także w artystyczną aktywację młodych talentów, dlatego w 2023 roku zorganizowane zostały dwa etapy konkursu „Pekao Art. Stories”.

Dzięki współpracy z Profesor Hanną Jelonek, laureatką prestiżowej nagrody J. Sanford Saltus Medal Award 2023 stworzyliśmy medal „Zasłużony dla Banku”.

Ochrona żubrów

Od wielu lat Bank konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów. Wsparcie udzielane przez Bank przeznaczane jest m.in. na dywersyfikację i rozwój populacji, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych propagujących ochronę tego wyjątkowego i unikalnego zagrożonego wyginięciem gatunku. Bank Pekao od dwóch dekad wspiera realizację zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego, jako sponsor i partner parku. Środki przekazane przez Bank pokrywają część wydatków parku na monitorowanie żubrów w puszczy, zakup karmy na zimę oraz zimowe inwentaryzacje. Dzięki wsparciu Banku możliwa była modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów – najczęściej odwiedzanego obiektu turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym i doposażenie pawilonu edukacyjnego, który jest jego częścią. Bank wspiera także działalność innych placówek, które zapewniają opiekę nad żubrami, w tym między innymi Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie. W placówce odbywają się lekcje przyrodnicze, a w trakcie spaceru jest szansa na poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt.

Kolejne miejsce, do którego Bank kieruje pomoc finansową, to Warszawski Ogród Zoologiczny. Pekao przekazuje środki Fundacji Panda, działającej przy placówce i pomaga w opiece nad stadem warszawskich żubrów, które liczy dziewięć osobników. Innym podmiotem wspieranym przez Bank jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, które promuje wiedzę na temat gatunku żubrów i realizuje szereg inicjatyw w tym zakresie.

W 2022 roku Bank rozpoczął współpracę z Fundacją Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego VARIA, polegającą na wsparciu wydania przez fundację publikacji pt. „Ochrona żubra w Polsce w okresie międzywojennym. Rola Narodowego Muzeum Przyrodniczego”. Celem przygotowanego opracowania jest zebranie informacji naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów, które przyczyniły się do powstania instytucjonalnej ochrony żubra w Polsce i w Europie. Książka jest również wkładem do dyskusji o konieczności powołania w Polsce Narodowego Muzeum Przyrodniczego.

Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao, jako odpowiedzialne organizacje i aktywni uczestnicy życia społecznego przestrzegają także wytycznych zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2021 roku, w tym zasady 1.5 w zakresie podejmowanej działalności charytatywnej i sponsoringowej. W 2023 roku Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao zrealizowały szereg inicjatyw mających na celu wsparcie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów oraz organizacji społecznych. Poniższe zestawienie prezentuje wydatki poniesione z tego tytułu w 2023 roku wraz z wyróżnieniem kluczowych inicjatyw.

 • Wsparcie kultury: 3 363 tys. zł, w tym m.in.
  • sponsoring Zamku Królewskiego,
  • sponsoring ASP Warszawa,
  • sponsoring ASP Kraków,
  • sponsoring PGE Narodowy,
  • sponsoring koncertu JIMEK & Goście – Historia Polskiego Hip-Hopu II,
 • Wsparcie sportu: 7 460 tys. zł, w tym:
  • Sponsoring Polskiej Ligi Koszykówki,
  • Sponsoring Polskiego Związku Koszykówki,
  • Sponsoring PGE Narodowy,
  • Sponsoring Red Bull Half Court,
  • Sponsoring Gdynia Sailing Day,
 • Wsparcie instytucji charytatywnych,
 • Wsparcie organizacji pożytku publicznego,
 • Wsparcie organizacji społecznych: 272 tys. zł, w tym m.in.:
  • Wsparcie na rzecz ochrony gatunkowej żubrów,
 • Wsparcie mediów: 1 553 tys. zł, w tym:
  • Szereg aktywności związanych z galami i plebiscytami oraz dyskusjami ekonomicznymi jak np. CEO Summit London, Polska 200tka WPROST,
 • Wsparcie związków zawodowych – 0 zł.

Bank Pekao co do zasady nie wspiera na drodze sponsoringu czy też działalności charytatywnej partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. Zapisy zarządzenia Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie przewidują angażowania się w wydarzenia, które budzą wątpliwości natury etycznej, są sprzeczne z obowiązującym prawem, godzą w prawa człowieka lub nie są spójne z działaniami realizowanymi na rzecz wzmocnienia wizerunku Banku.

Bank nie jest zaangażowany w działalność lobbingową. Całkowita wartość wsparcia dla partii politycznych, działań lobbingowych w 2023 roku wyniosła 0 zł.

Wyniki wyszukiwania