Raport Zintegrowany 2023

Etyka i Ład korporacyjny

Przeciwdziałanie korupcji

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
 • 205-1
 • 205-3
]

Bank Pekao zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mogące sprzyjać jej powstaniu. Bank nie toleruje działań mających znamiona korupcji dokonywanych przez pracowników Banku, czy też przez inne osoby lub jednostki mające jakiekolwiek relacje z Bankiem. Pracownicy, którzy odmówią udziału w czynnościach noszących znamiona korupcji, oraz Ci, którzy ujawnią fakt dokonania takich czynności lub ich próby przez inne osoby/podmioty, podlegają pełnej ochronie. Ponadto Bank nie toleruje oferowania, obiecywania, żądania, dawania lub akceptowania przez pracowników Banku lub inne osoby lub podmioty mające relacje z Bankiem jakichkolwiek płatności przyśpieszających bieg sprawy (facilitation payments).

W Grupie Pekao w 2023 roku nie odnotowano przypadków korupcji.

Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A. (dalej: „Polityka przeciwdziałania korupcji”) obejmuje wszelkie aspekty działalności Banku. Zgodnie z jej wytycznymi w Banku przyjęto Program przeciwdziałania korupcji.

Składa się on z następujących elementów:

 • Zasady i procedury dotyczące:
  • współpracy z pośrednikami,
  • prezentów i rozrywki,
  • procesu rekrutacyjnego,
  • współpracy z kontrahentami,
  • darowizn i sponsoringu (w tym darowizn na rzecz partii politycznych),
  • transakcji fuzji i przejęć,
  • znaczących inwestycji,
  • udziału Banku w procedurze zamówień publicznych.
 • Programy szkoleniowe i informacyjne dla pracowników Banku w zakresie przeciwdziałania korupcji.
 • Proces projektowania, nadzorowania, wprowadzania mechanizmów kontrolnych w zakresie przeciwdziałania korupcji, samodzielnego ich stosowania oraz monitorowania ich przestrzegania przez inne jednostki organizacyjne Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami wewnętrznymi.
 • Szacowanie ryzyka braku zgodności dla procesu „Przeciwdziałanie korupcji”.
 • Zapewnienie bezpiecznych i łatwo dostępnych kanałów komunikacji, za pomocą których pracownicy Banku lub inne osoby mogą w trybie poufnym zgłaszać próby korupcji lub zaistniałe działania mające znamiona korupcji.
 • Raportowanie do Zarządu Banku – w ramach kwartalnego raportu z działalności Departamentu Zgodności stanu realizacji Programu przeciwdziałania korupcji.
 • Dokładna i uczciwa rejestracja wszystkich transakcji w księgach i dokumentach Banku oraz unikanie nieujawnionych lub niezarejestrowanych rachunków, funduszy, aktywów lub transakcji.

Stosowana przez Bank Polityka przeciwdziałania korupcji znajduje zastosowanie do każdej działalności podejmowanej przez Bank, do wszystkich pracowników Banku oraz do przeciwdziałania korupcji w Spółkach wchodzących w skład Grupy Pekao.

Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji

W Departamencie Zgodności Banku Pekao realizowane są funkcje Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji, do którego należy zgłaszać informacje o próbie korupcji lub działaniach mających znamiona korupcji. Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji jest upoważniony do badania podejrzanych lub faktycznych działań noszących znamiona korupcji, w tym do żądania od osoby podejrzanej o działania korupcyjne dokumentów i przeglądania ich oraz do raportowania takich przypadków zgodnie z przewidzianą procedurą. Szczegółowe zadania Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji, w tym opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie skutecznego Programu przeciwdziałania korupcji, przeprowadzanie procesu legislacyjnego w przedmiocie przepisów wewnętrznych Banku w zakresie przeciwdziałania korupcji definiuje Polityka przeciwdziałania korupcji.

 • korzystanie z usług pośredników,
 • prezenty i rozrywka,
 • polityka rekrutacyjna,
 • korzystanie z usług kontrahentów,
 • darowizny i sponsoring (w tym darowizny na rzecz partii politycznych),
 • transakcje fuzji i przejęć,
 • znaczące inwestycje,
 • udział Banku w procedurze zamówień publicznych.

Analiza ryzyka korupcji w głównych obszarach występowania ryzyka korupcji uzupełnia obowiązujące w Banku procedury oceny innych rodzajów ryzyka (due diligence) w tych obszarach.

W zakresie przeciwdziałania korupcji spółki zależne kierują się Kodeksem Postępowania oraz tymi samymi zasadami co Bank. Zdecydowana większość spółek posiada stosowne regulacje dotyczące przeciwdziałania korupcji dostosowane do wielkości oraz specyfiki prowadzonej działalności. W części spółek funkcjonują stanowiska odpowiadające za działania antykorupcyjne.

Jako potencjalne obszary ryzyka korupcji wskazywano: współpracę z pośrednikami i kontrahentami, zawieranie i odnawianie umów z kontrahentami, proces wręczania prezentów i zaproszeń, proces rekrutacyjny, darowizny i sponsoring, transakcje fuzji oraz przejęć oraz udział w procedurze zamówień publicznych. W spółkach zależnych nie zidentyfikowano znaczącego ryzyka wystąpienia korupcji.

Departament Zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Banku, identyfikuje, ocenia, kontroluje, monitoruje i raportuje o ryzyku korupcji w Banku.

Polityka antykorupcyjna jest obowiązkowo komunikowana pośrednikom, wykonawcom i kontrahentom Banku. Obejmuje badanie due diligence nowych partnerów biznesowych w formie całościowej. Pośrednicy badani są pod względem ryzyka korupcji przed rozpoczęciem współpracy oraz cyklicznie. Bank udostępnia pracownikom, pośrednikom lub kontrahentom możliwość zgłoszenia informacji o próbie korupcji lub zaistniałych działaniach mających znamiona korupcji – na adres email: PrzeciwdzialanieKorupcji@pekao.com.pl (w tym zgłoszenia anonimowe). Informacje w tym zakresie zachowywane są do wiadomości pracowników analizujących daną sprawę oraz raportowane w ramach systemu informacji zarządczej. Bank Pekao dba o poufność informacji zgłoszonych w kontekście przeciwdziałania korupcji.

Polityka antykorupcyjna jest komunikowana pracownikom przy każdej aktualizacji. Bank zapewnia pracownikom Banku dostęp do wiedzy w formie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się także z treścią szkolenia antykorupcyjnego, które jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i jest zakończone testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Szkolenia organizowane są bezpośrednio w miejscu pracy w przypadku szkoleń stanowiskowych lub przez Pion Zasobów Ludzkich w przypadku szkoleń elektronicznych.

Informacja o podstawowych zasadach przeciwdziałania korupcji przyjętych w Banku może być przedstawiana klientom oraz innym zainteresowanym osobom lub podmiotom.

Wyniki wyszukiwania