Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Relacje inwestorskie

Działalność Banku w zakresie relacji inwestorskich skoncentrowana jest przede wszystkim na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji z rynkiem kapitałowym poprzez czynną współpracę z inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi, jak również na wykonywaniu obowiązków informacyjnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Przedstawiciele Banku regularnie odbywają wiele spotkań z inwestorami zarówno instytucjonalnymi jak i indywidualnymi z kraju i zagranicy oraz uczestniczą w większości regionalnych i sektorowych konferencji inwestorskich. W 2023 roku Bank uczestniczył w 20 konferencjach inwestorskich i spotkaniach w formie „roadshows” z inwestorami instytucjonalnymi z kluczowych centrów finansowych na świecie. W ramach konferencji Bank odbył w minionym roku 262 spotkania z inwestorami. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. są co kwartał prezentowane w formie konferencji dla inwestorów i analityków, transmitowanych jednocześnie przez internet.

Wyniki Banku oraz jego działalność są na bieżąco monitorowane przez analityków reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje finansowe. W 2023 roku 17 analityków opublikowało raporty i rekomendacje na temat Banku.

Struktura rekomendacji dla akcji Banku Pekao S.A. na 31 grudnia 2023 roku

Kupuj /Akumuluj 12
Trzymaj/Neutralnie 4
Redukuj/Sprzedaj 1

Działania, które podejmuje Bank w kontaktach z inwestorami mają przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi przeprowadzanie rzetelnej oceny sytuacji finansowej Banku, jego pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego z uwzględnieniem kondycji finansowej sektora bankowego oraz sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej i na rynkach międzynarodowych.

https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/

Bank publikuje raport roczny w wersji on-line dostępny na stronie internetowej Banku.

Na stronie internetowej Banku dostępna jest „Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami”.

Wyniki wyszukiwania