Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Perspektywy rozwoju

Działalność Banku Pekao S.A. i spółek Grupy w przeważającej części prowadzona jest na terytorium Polski, dlatego na wyniki Grupy będą miały wpływ przede wszystkim wydarzenia gospodarcze zachodzące w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową.

W otoczeniu makroekonomicznym nasz scenariusz zakłada wyhamowanie tempa dezinflacji przy stabilnym wzroście gospodarczym i podwyższonej niepewności. Indeks CPI rośnie coraz wolniej (średni wzrost cen w 2023 roku wyniósł 11,4% r/r, a w 2024 roku przeciętnie uplasuje się na poziomie 3,8%). Wyhamowanie dezinflacji w 2023 roku następowało wobec malejącej roli procesów cenowych niezależnych od koniunktury w Polsce (przede wszystkim ceny nośników energii i paliw, jak również towarów). Będzie to oznaczało wzrost niepewności związany z coraz silniejszą rolą czynników krajowych w kształtowaniu dynamiki cen w 2024 roku.

Perspektywy dotyczące wzrostu gospodarczego pozostają optymistyczne. Polska przekroczyła wyraźny dołek koniunktury w II kwartale 2023 roku (-0,6% r/r), mimo rozczarowująco słabego wzrostu w IV kwartale 2023 roku (1,1% r/r) średnioroczny wzrost realnego PKB wyniósł w 2023 roku 0,2% r/r, w nadchodzącym roku dynamika PKB wyniesie przeciętnie 2,0%. Do roli kluczowego motoru wzrostu powróci konsumpcja prywatna przy jednoczesnym wygaszeniu ujemnego wkładu zapasów i ujemnej kontrybucji eksportu netto. Wzrost gospodarczy połączony z mocną konsumpcją stanowi czynnik ryzyka oddziałujący w kierunku wolniejszych niż zakładane spadków inflacji, ale i będzie miał wpływ na popyt na produkty bankowe oraz ewentualne dalsze zmiany kosztów ryzyka w wyniku aktualizacji założeń o sytuacji gospodarczej.

Kluczowym czynnikiem makroekonomicznym wpływającym na wynik finansowy sektora bankowego jest polityka pieniężna. Rozpoczęty przez RPP w październiku 2021 roku cykl podwyżek, który wyniósł stopę referencyjną do historycznego poziomu 6,75% miał pozytywny wpływ na wynik finansowy sektora, zwiększając wynik odsetkowy. Spodziewamy się, że po mocnym cięciu w II półroczu 2023 roku (-100 pb) RPP nie zdecyduje się na żadną korektę stóp procentowych w 2024 roku, co oznacza, że 2024 rok upłynie w otoczeniu podwyższonych stóp nominalnych i – wskutek postępującej dezinflacji – rosnących realnych.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 2024 roku zanotuje dynamikę nieco powyżej 5% r/r. Sytuacja na rynku hipotek może ukształtować się podobnie do tej, którą obserwowaliśmy w 2023 roku przy słabej, dławionej wysokimi stopami, sprzedaży w I połowie roku, by następnie odbić w II półroczu na skutek stymulacji przez rządowe programy wsparcia. Rosnące w ujęciu realnym płace będą się wiązały ze wzrostem konsumpcji, co może spowodować wzrost popytu na kredyt konsumencki. Z kolei prawdopodobny ruch w kierunku odbudowy realnych oszczędności będzie się wiązał ze zwiększonym napływem depozytów od klientów indywidualnych.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zysk Grupy Banku Pekao są rządowe programy wsparcia kredytobiorców, w tym tzw. “wakacje kredytowe” i “bezpieczny kredyt 2%”. Koszt wakacji kredytowych dla Banku wynosi według wewnętrznych szacunków około 1,9 mld zł (jest to łączna kwota kosztu za lata 2022-2023). Program ma być kontynuowany w 2024 roku, aczkolwiek planuje się dopuścić do niego wyłącznie takich kredytobiorców, dla których stosunek raty do dochodu przekracza 35%. Z kolei rządowy bezpieczny kredyt (w formule obowiązującej do końca 2023 roku) nie stanowił kosztu dla Banku (i nie powinien stanowić w średnim okresie). Udział Banku w rynku sprzedaży Bezpiecznego Kredytu 2% wyniósł 30%.

Wyniki finansowe Grupy Banku Pekao mogą być również podatne na ryzyka związane z cyklem inwestycyjnym (napływ środków z Krajowego Planu Odbudowy, KPO). Napływ funduszy europejskich z KPO, zwłaszcza wobec prognozowanego na lata 2024-2025 wyhamowania wpływów z unijnej perspektywy budżetowej 2021-2027, mógłby stanowić istotny impuls stymulujący koniunkturę, dodatnio wpływając na dynamikę inwestycji i popyt na kredyt dla przedsiębiorstw. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z wewnętrznymi prognozami średnioroczna dynamika nakładów na środki trwałe będzie w Polsce ujemna, zaś odbicia można oczekiwać dopiero w latach 2025-2026. Data napływu środków z KPO będzie uzależniona od wyniku negocjacji politycznych, prowadzonych między rządem a KE, a także od przeprowadzenia wymaganych przez Komisję procesów administracyjnych i legislacyjnych.

Wyniki wyszukiwania