Raport Zintegrowany 2023

O Banku Pekao

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 2023.

Miniony rok przyniósł polskiemu rynkowi bankowemu normalizację warunków funkcjonowania. Był to rok powrotu do normalności po dwóch szokach zewnętrznych – pandemicznym i energetycznym, wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, co również przełożyło się na znaczący wzrost inflacji. W trakcie 2023 roku postępował proces dezinflacji, zaś sektor bankowy nie ponosił nadzwyczajnych kosztów funkcjonowania, które odcisnęły mocne piętno na wynikach wcześniejszych okresów. Grupa Kapitałowa Banku Pekao dobrze wykorzystała poprawę sytuacji rynkowej, zwiększając skalę działalności, w tym poprzez zaangażowanie w wiele nowych inicjatyw klientowskich i pracowniczych, a także notując rekordowy w historii wynik finansowy.

Rozpocznę od klientów, którzy zawsze stoją w centrum naszej strategii. Pekao kontynuowało transformację cyfrową, zwiększając wskaźnik cyfryzacji procesów z 69% do 84% w trakcie 2023 roku (na początku strategii 50%). Nasza oferta bankowości cyfrowej przekonała kolejnych 0,4 mln klientów, co doprowadziło do zwiększenia łącznej liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej o 14% do 3,1 mln. Poszerzyliśmy paletę produktów dostępnych dla klientów m.in. o ofertę programu Pierwsze Mieszkanie, czyli Bezpieczny Kredyt (ponad 30% udział banku w rynku) i Konto Mieszkaniowe. Wprowadziliśmy ofertę kredytów z dopłatami dla producentów rolnych, finansowania oparte na WIRON oraz nowe, korzystne rozwiązania gwarancyjne i linie kredytowe. W dwucyfrowym tempie zwiększyliśmy sprzedaż kredytów dla MŚP oraz kredytów konsumpcyjnych, a sprzedaż hipotek wzrosła trzykrotnie. Pragnę także zwrócić uwagę na pozytywny wpływ wywierany na rynek poprzez ograniczenie relacji z podmiotami zaangażowanymi w działalność na rynku rosyjskim (lista Uniwersytetu Yale).

Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez naszego najcenniejszego zasobu – naszych pracowników. Ich pracowitość, wiedza ekspercka, otwartość i elastyczność umożliwia nam zaspokajanie oczekiwań klientów. Bank Pekao dokłada należytych starań, aby godziwie tę pracę wynagradzać na zasadach rynkowych, elastycznie dopasowywać standardy pracy do bieżących uwarunkowań i dbać o to, aby nasz bank był cenionym pracodawcą. W minionym roku znacząco poprawialiśmy jakość naszych biur dla centrali oraz w regionach. Kwestie pracownicze są również w centrum naszej własnej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2024. W ramach tej części strategii dbamy o wysokie standardy zachowań przełożonych, domykanie luk płacowych i rozwojowych pomiędzy kobietami a mężczyznami, a także zwiększamy zaangażowanie w wolontariat. Prowadzimy także ciągły dialog ze stroną społeczną i związkami zawodowymi. Cieszy nas niezmiennie wysoka ocena Grupy Pekao jako pożądanego pracodawcy.

Bank Pekao podchodzi w sposób odpowiedzialny do swojej roli w otoczeniu gospodarczym jako instytucja dbająca o swoich interesariuszy. W 2022 roku byliśmy ponownie w czołówce największych polskich podatników podatku od dochodów osób prawnych oraz podatku sektorowego od instytucji finansowych. Bardzo aktywnie prowadzimy działania wolontariackie. W 2023 roku partnerami Banku w tym obszarze były m.in.: Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Zdrowy Ruch, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Anthill, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Angażowaliśmy się w honorowe krwiodawstwo oraz organizowaliśmy konkursy w ramach akcji „Jesteśmy blisko”, kierowanej do pracowników działających na rzecz lokalnych społeczności w swoim otoczeniu, dostrzegających ich potrzeby. Bezpośrednimi beneficjentami tych konkursów byli podopieczni placówek opiekuńczych i edukacyjnych, uczestnicy warsztatów i zajęć tematycznych, pacjenci przebywający w placówkach medycznych, uchodźcy z Ukrainy, członkowie klubów sportowych, ognisk muzycznych, zwierzęta w schroniskach i przytuliskach. W 2023 roku 120 lokalnych akcji pomocy zrealizowaliśmy w 100 miejscowościach dla blisko 18 000 osób.

Brak obciążeń jednorazowych odsłonił wysoką rentowność naszej działalności; skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao okazał się rekordowy w naszej prawie stuletniej historii i wyniósł 6,6 mld zł. Mamy sporą nadwyżkę kapitałową ponad minima regulacyjne, w tym dywidendowe. Pozycja płynnościowa również cechuje się sporymi buforami ponad minima regulacyjne. Dużym sukcesem minionego roku okazały się uplasowane emisje długu SNP i SP, których realizacja pozwoliła na zbudowanie bezpiecznego bufora MREL. Szczególnie listopadowa emisja długu na eurorynku, z zaledwie 2,4 p.p. marży, ukazała dobre postrzeganie Pekao przez inwestorów dłużnych.

Miniony rok był trzecim rokiem operacjonalizacji dwóch strategii – biznesowej i zrównoważonego rozwoju. Co do głównych celów tej pierwszej – jesteśmy na ścieżce realizacji celów na rok 2024 (ROE co najmniej 10%, C/I 42%, 3,2 mln mobilnych klientów aktywnych i bliski 100% wskaźnik digitalizacji). Jeśli chodzi o ESG, miniony rok to dalsze zwiększenie zielonego finansowania do 7,2% portfela, z 4,6% rok wcześniej. Zmniejszyliśmy ślad węglowy Grupy Pekao (Zakres 1+2) z 45,1 kt CO2 do 41,7 kt CO2 wg GHG, głównie poprzez oszczędność energii cieplnej. Dynamicznie wzrosły godziny przepracowanego wolontariatu, do ponad 9,5 tys. I jak już wspomniałem wcześniej kontynuowaliśmy także domykanie luki płacowej ze względu na płeć.

Na koniec pozwolę sobie na osobistą refleksję, wykraczającą swym zakresem poza miniony rok. Z dużym zadowoleniem informuję o tym, że w okresie ostatnich 3 lat łączny zwrot z akcji Pekao o około 50 p.p. przewyższył zwrot z indeksu WIG-Banki, a większość tej przewagi wygenerowana została w ostatnim roku. Pekao znajduje się na ścieżce dalszej cyfryzacji, z rozszerzoną paletą produktów, w tym z udziałem subsydiów sektora publicznego. Osiągane wyniki są dobrej jakości, co potwierdza wiodąca na rynku zdolność do wypłat dywidendy. Wewnętrzne badania wskazują na rosnące wskaźniki satysfakcji pracowniczej oraz jakości współpracy. Z dużą satysfakcją odbieramy także ocenę banku przez inwestorów dłużnych z eurorynku, na którym bank przez wiele lat był nieobecny.

Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom, klientom, akcjonariuszom oraz wszystkim interesariuszom Grupy Kapitałowej Pekao.

Z poważaniem,

Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania