Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023r.

Oceny wiarygodności finansowej

Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings (Fitch), S&P Global Ratings (S&P) oraz Moody’s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody’s Investors Service Bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. były następujące:

FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BBB A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) F2 F1
Ocena viability bbb
Ocena wsparcia rządu Brak wsparcia
Perspektywa Stabilna Stabilna
Krajowa długoterminowa ocena AA-(pol)
(perspektywa: stabilna)
Krajowa krótkoterminowa ocena F1+(pol)
S&P GLOBAL RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+
Perspektywa Pozytywna Stabilna
Rating emisji obligacji Senior Preferred serii SP1 BBB+
Rating emisji euroobligacji Senior Non-Preferred serii ESN1 BBB
S&P GLOBAL RATINGS (OCENA KONTRAHENTA W PRZYPADKU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI) BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2
MOODY’S INVESTORS SERVICE (OCENY NIEZAMAWIANE PRZEZ BANK) BANK PEKAO S.A. POLSKA
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Baseline Credit Assessment baa2
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta A2(cr)
Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta Prime-1(cr)
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta A2
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta Prime-1

27 czerwca 2023 roku agencja ratingowa S&P poinformowała Bank o utrzymaniu ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie i stabilnej perspektywy ratingowej Banku oraz o przyznaniu długoterminowego ratingu na poziomie BBB+ dla emisji obligacji Senior Preferred serii SP1.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez S&P, oceny ratingowe odzwierciedlają ograniczoną ekspozycję Banku na kredyty hipoteczne w CHF, co stawia Bank w komfortowej sytuacji w zakresie ryzyka prawnego związanego z tymi kredytami. Ponadto, biorąc pod uwagę silną kapitalizację, Pekao może skorzystać na ograniczeniach kapitałowych konkurentów i zyskać udziały rynkowe w biznesie korporacyjnym i detalicznym w przypadku wzrostu popytu na kredyty w przyszłości. Zdaniem S&P, silna pozycja kapitałowa Pekao oraz solidna rentowność zapewniają wygodne bufory, aby zaabsorbować koszty potencjalnie niekorzystnych scenariuszy. Obecność Banku w Grupie PZU przynosi korzyści w biznesie bankowości korporacyjnej, a także wspiera plasowanie instrumentów MREL na rynku krajowym.

W dniu 28 września 2023 roku agencja ratingowa Fitch poinformowała Bank o utrzymaniu długookresowej oceny emitenta (IDR) Banku Pekao S.A. na poziomie „BBB” z perspektywą Stabilną oraz ocenę viability (VR) na poziomie „bbb”.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Fitch, oceny ratingowe Banku Pekao S.A. odzwierciedlają jego silną pozycję rynkową oraz sprawdzony i stabilny model biznesowy. W połączeniu z umiarkowanym apetytem na ryzyko pozwala to bankowi generować dość stabilne zyski, przy jednoczesnym utrzymaniu rozsądnej kapitalizacji oraz silnego finansowania i płynności. Dzieje się tak pomimo narażenia na ryzyko w krajowym środowisku operacyjnym, w tym ryzyko interwencji rządu. Ratingi krajowe Banku Pekao S.A. odzwierciedlają wiarygodność kredytową banku na tle innych emitentów w Polsce.

14 listopada 2023 roku agencja ratingowa S&P poinformowała Bank o utrzymaniu ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie, zmianie perspektywy ratingowej Banku ze stabilnej na pozytywną oraz o przyznaniu ratingu na poziomie BBB dla emisji obligacji Senior Non-Preferred serii ESN1.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez S&P, pozytywna perspektywa odzwierciedla opinię agencji, że Pekao może oportunistycznie wyemitować w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy dalsze znaczne ilości instrumentów typu Senior Non-Preferred, co może skłonić S&P do podniesienia ratingu kredytowego emitenta o jeden stopień.

Oceny wiarygodności finansowej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. współpracuje z międzynarodową agencją ratingową Fitch Ratings.

Fitch podkreśla, iż rating Pekao Banku Hipotecznego S.A., jest powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A., który posiada 100% akcji Banku. Zdaniem Fitch na rating Pekao Banku Hipotecznego S.A. wpływa poziom integracji z podmiotem dominującym i skala działania oraz kapitały Banku.

Na koniec grudnia 2023 roku ocena długoterminowa Pekao Banku Hipotecznego S.A., przyznana przez agencję ratingową Fitch, była na poziomie BBB z perspektywą „Stabilną”. Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A., posiadały rating „BBB+”.

Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma możliwość emitowania papierów wartościowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową.

Wyniki wyszukiwania