Raport Zintegrowany 2023

Zaangażowanie

Wolontariat pracowniczy

GRI[
  • 3-3
  • 2-23
  • 413-1
  • Wskaźnik własny
  • Pozostałe wskaźniki niefinansowe
]

Idea niesienia pomocy potrzebującym, zaangażowanie w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne wpisały się na stałe w kulturę organizacyjną Banku Pekao. Kompleksowy program wolontariatu pracowniczego realizowany jest zgodnie ze Strategią Banku na lata 2021-2024, gdzie działania wolontariackie wpisują się w 4. filar Strategii Biznesowej Banku: „Odpowiedzialność”, w tym przede wszystkim obszar „Społeczeństwo”, oraz zgodnie ze Strategią ESG, w oparciu o cele wskazane w 2. filarze Strategii ESG „Zaangażowanie”.

Udział pracowników Banku Pekao w wolontariacie regulują Zasady uczestnictwa pracowników Banku Pekao S.A. w Programie wolontariatu pracowniczego. W wolontariacie pracowniczym może wziąć udział pracownik każdej jednostki (placówki) Banku na terenie całego kraju, niezależnie od położenia i wielkości. Ma do dyspozycji 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Za zarządzanie działaniami w ramach wolontariatu na poziomie centralnym odpowiada Biuro Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej. W każdej akcji wyznaczony zostaje lider akcji wolontariackiej – odpowiedzialny za przebieg i realizację danego przedsięwzięcia.

Każda akcja wolontariatu jest udokumentowana – liderzy akcji wolontariackich są zobowiązani do przedstawienia Bankowi raportu merytorycznego zawierającego m.in. zdjęcia, materiał wideo z przebiegu oraz informacje na temat liczby członków zespołu akcji wolontariackiej, liczby beneficjentów akcji, liczby godzin spędzonych przez zespół na realizacji projektu wolontariackiego. W intranecie bankowym działa portal „Wolontariat” z informacjami o akcjach pomocy i kalendarzem akcji. Liderzy wolontariatu uczestniczą w spotkaniach przygotowujących do tej roli. Dzielą się swoim doświadczeniem w wewnętrznej publikacji pod hasłem „Asy wolontariatu”, w wyzwaniu „Promuj i pomagaj z sercem” oraz w broszurach podsumowujących wolontariat w danym roku. Akcje związane z wolontariatem były promowane sukcesywnie we wszystkich lokalizacjach Banku w 2023 roku i cieszyły się zainteresowaniem pracowników.

Działania wolontariuszy w 2023 roku miały na celu edukację, niesienie pomocy, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem programu były działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Główne formy wolontariatu organizowane w banku to: wolontariat z partnerami społecznymi, konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” oraz zbiórki darów. W akcje wolontariatu są zaangażowani również członkowie Zarządu Banku. Informacje o kluczowych inicjatywach prezentowane są w broszurach o wolontariacie dostępnych na stronie internetowej Banku.

Bank chętnie angażuje się w partnerstwa w akcjach wolontariackich. Możliwość zapoznania się z wiedzą i doświadczeniem ekspertów z fundacji, stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych to dodatkowa motywacja dla pracowników-wolontariuszy, a jednocześnie gwarancja wszechstronności, aktualności i trafności przeznaczonego do wdrożenia programu. W 2023 roku partnerami Banku w wolontariacie były: Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Zdrowy Ruch, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Anthill, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

By wyrazić podziękowanie za troskę i uwagę, jaką wolontariusze kierują do potrzebujących, zorganizowano wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Społeczność liderów wolontariatu z całej Polski integrowała się i świętowała pod hasłem „Bez elegancji serca, nie ma prawdziwej elegancji”, biorąc udział w warsztatach związanych z profesjonalnym wizerunkiem biznesowym: warsztatach ze stylistką biznesową, wizerunkowej sesji fotograficznej poprzedzonej warsztatami z wizażystką oraz kreatywnych artystycznych warsztatach tekstylnych z malowania bluz z wizerunkiem bankowego żubra. Obecnym wolontariuszom podziękowania złożyli przedstawiciele Zarządu Banku oraz Fundacji Banku. Na koniec wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać gościa specjalnego podczas wystąpienia, pt. „Siła Motywacji” oraz mini recitalu skrzypcowego.

2. FILAR – ZAANGAŻOWANIE REALIZACJA 2021 REALIZACJA 2022 REALIZACJA 2023 CEL NA 2024
(liczba godzin)
Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu 6 531  8 432 9 365 >5 500
BANK PEKAO 2021 2022 2023
Liczba organizacji partnerskich w wolontariacie 6 6 9
Liczba pracowników zaangażowanych w akcje wolontariatu 1 170 1 230 1747

Jedną z form działania wolontariatu pracowniczego jest konkurs „Jesteśmy blisko”, kierowany do pracowników działających na rzecz lokalnych społeczności w swoim otoczeniu, dostrzegających ich potrzeby. Wyróżnikiem takiej formy zaangażowania pracowników w aktywność społeczną jest różnorodność obszarów wolontariatu i pomysłów na pomaganie. Beneficjentami bezpośrednimi konkursu są członkowie organizacji przyjmujących pomoc, podopieczni placówek opiekuńczych i edukacyjnych, uczestnicy warsztatów i zajęć tematycznych, pacjenci przebywający w placówkach medycznych, członkowie klubów sportowych, ognisk muzycznych, zwierzęta w schroniskach. W 2023 roku 120 lokalnych akcji pomocy zrealizowano w 100 miejscowościach. Beneficjentami wolontariatu było blisko 18 000 osób, w tym: dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością, uchodźcy z Ukrainy, osoby uprawiające sport, odbiorcy akcji z obszaru ochrony zdrowia i życia oraz zwierzęta pod opieką schronisk i przytulisk.

Poza konkursem grantowym „Jesteśmy blisko” Bank Pekao z powodzeniem angażuje się w liczne akcje oparte na idei wolontariatu pracowniczego. Przykładem jest prowadzona od wielu lat akcja honorowego oddawania krwi z udziałem pracowników. Inicjatywy odbywały się lokalnie w placówkach Banku, przy odpowiednim przygotowaniu miejsca do przyjęcia krwiodawców również spoza grona pracowników.

Wolontariusze z Banku prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej w programie edukacji finansowej BAKCYL pod patronatem Warszawskiego Instytutu Bankowości przy Związku Banków Polskich. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 16 lat.

Eksperci z Banku przygotowali i poprowadzili również zajęcia tematyczne on – line dla szkół współpracujących z WIB, pt.:

  • AI w pigułce. Sztuczna Inteligencja w 2023 roku – z udziałem Prezesa Banku Pekao S.A. Leszka Skiby w której wzięło udział ok. 5 500 uczniów i nauczycieli z ponad 200 klas i 110 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Rynek pracy i kompetencje przyszłości – w której to lekcji wzięło udział rekordowo ok. 8 500 uczniów i nauczycieli z ponad 300 klas i 200 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jako patron główny programu edukacyjnego „EduAktywni”, realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Bank zaangażował się w projekt mający na celu poszerzenie wiedzy finansowej młodzieży. Celem inicjatywy było wyposażenie dzieci i nauczycieli w inspirujące materiały – oparte na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. Jej autor przybliżał dzieciom podstawowe pojęcia handlowe i gospodarcze oraz pokazywał, jakie umiejętności i cechy są potrzebne w przedsiębiorczym działaniu.

Na stronie Banku dostępna jest również cała sekcja zawierająca ciekawie opracowane i dostosowane do kategorii wiekowych materiały wprowadzające dzieci w świat finansów. Do pobrania dostępne są filmy, kolorowanki, gry i zabawy, a także materiały dla rodziców, jak zachęcić dziecko do oszczędzania, nauczyć przedsiębiorczości i zaradności*.

Wolontariusze Banku zaangażowali się również w wyjątkowy projekt edukacyjny jakim było przedsięwzięcie pod hasłem „Małe Miasto” Fundacji „Teraz WY”. Ponad 108 dzieci z gminy Białe Błota uczyło się 18 zawodów, poznawało czym jest zarabianie pierwszych pieniędzy i na czym polega rola banku w zarządzaniu osobistymi finansami. Ważną częścią inicjatywy było prowadzenie przez wolontariuszy spod znaku Żubra edukacji finansowej i „małego Banku” oraz pomoc w rozliczaniu zarobków i podatków młodych mieszkańców. Wydarzenie organizowane było pod patronatem m.in. Ministerstwa Finansów.

*https://www.pekao.com.pl/info/edukids

Bank kontynuował program edukacji ekologicznej dla pracowników pt. EKOlogia na bank!, uruchamiając II edycję, podczas której eksperci z Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska przybliżyli pracownikom Banku  zagadnienia związane z tematem: „Bioróżnorodność w naszym otoczeniu. Drzewa. Ptaki. Owady”. Ponadto od 2021 roku Bank uczestniczy w inicjatywie UNEP/GRID Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju „Razem dla środowiska”, która ma na celu budowę możliwie jak najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s).

Wspólnie z Fundacją Apiterra na tarasie IX piętra w nowej siedzibie Centrali Banku – Pekao Tower otwarto pasiekę miejską, składającą się z 5 uli – 5 rodzin pszczelich czyli około 250 tysięcy tych pożytecznych owadów. Projekt jest kontynuacją inicjatywy „Bank miodem płynący”. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne pt. ABC pszczelarstwa miejskiego, w trakcie którego uczestnicy mogli zgłębić wiedzę na temat życia tych pożytecznych owadów, a także otrzymać rady jak prowadzić pasiekę w centrum miasta. Dodatkowo istniała możliwość zapoznania się z materiałami i akcesoriami wykorzystywanymi do prowadzenia pasieki.

Bankowi wolontariusze uczestniczyli również w inicjatywach ekologicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Anthill: w Nowym Gaju wykonali zewnętrzne donice kwietne, ziołowe i owocowe, które następnie zostały przekazane SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku; w ramach Festiwalu Kultury Pszczelarskiej w Lublinie, przygotowali m.in. dwa pokazowe ule edukacyjne, które jako darowizna rzeczowa zostały przekazane do Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Natomiast wolontariusze z Pionu Zasobów Ludzkich przygotowali akcję renowacji ogrodzenia w zagrodzie żubrów w Białowieskim Parku Narodowym.

Pracownicy Banku wzięli również udział w eko – wolontariacie na rzecz sprzątania lasów w kilku nadleśnictwach na terenie całej Polski. Problem śmieci w lasach nadal jest bardzo powszechny. Pozostawiane odpady nie tylko szpecą leśny krajobraz, lecz także stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Każdego roku nadleśnictwa podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki powodujące szkody, dlatego też bankowi wolontariusze chętnie włączyli się w leśne inicjatywy.

Akcje pomocy dla dzieci są jedną z najpopularniejszych form wolontariatu wybieraną przez pracowników. Remonty w placówkach opiekuńczych, organizacja wydarzeń kulturalnych czy promocja sportu wśród młodzieży to przykłady akcji wolontariatu lokalnego. W 2023 roku zorganizowano dwie akcje przygotowywania prezentów dla dzieci pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. W ten sposób wolontariusze włączyli się w Dzień Dziecka i Akcję Mikołaj.

Wolontariusze uczestniczyli również w akcjach dla dzieci pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Podjęli się organizacji sportowej imprezy, tj. kraśnickiego XXVII „Biegu po uśmiech”, którego partnerem strategicznym był Bank. Uczestniczyli również w projekcie edukacyjnym „Małe miasto” organizowanym przez Fundację Teraz Wy dla dzieci z gminy Białe Błota. Wolontariusze podjęli się także organizacji wydarzeń edukacyjnych po remontach w placówkach opiekuńczych.

W odpowiedzi na sytuację kryzysową Ukrainy i jej obywateli szukających bezpiecznego schronienia w naszym kraju Bank umożliwił pracownikom udział w wolontariacie ogólnopolskim oraz lokalnym na rzecz uchodźców z Ukrainy. ​​​​​​​W ramach akcji pomocy dla dzieci z Ukrainy, organizowanej przez Fundację Uniters, pt. „Święta w ciemności” dzięki zaangażowaniu bankowych wolontariuszy oraz Fundacji Pekao, ukraińskie dzieci otrzymały 9,5 tys. latarek oraz ponad 10 tys. czekolad.

Bankowi wolontariusze chętnie angażowali się w akcje na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. Razem z Muzeum Powstania Warszawskiego pracownicy wzięli udział w akcji „Wolność łączy”, wręczając mieszkańcom Warszawy przypinki z symbolem Polski Walczącej. O godzinie „W” pełnili wartę honorową w miejscach pamięci w 7 lokalizacjach w Warszawie przy miejscach pamięci mieszczących się w pobliżu placówek Banku. Była to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy na temat historii Polski i rozpowszechniania pamięci o powstaniu warszawskim.

Wolontariusze angażowali się także w projekty edukacyjne związane z historią sztuki, w tym m. in. w oparciu o dziedzictwo Starych Powązek, a wolontariat na cmentarzu był żywą lekcją historii oraz potwierdzeniem społecznej odpowiedzialności Banku i troski o dziedzictwo kulturowe. W najbliższym sąsiedztwie siedziby Centrali Banku wolontariusze poświęcili swój czas i siły na prace porządkowe wokół nagrobków, zabytkowych dzieł sztuki na dużym obszarze w starej części Cmentarza. Następnie bankowi wolontariusze zostali zaproszeni przez Fundację Stare Powązki do zwiedzania Cmentarza z przewodnikiem Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK.

Wolontariusze pomagali także czworonożnym przyjaciołom człowieka pod opieką schronisk i przytulisk. Uczestniczyli w pracach porządkowych i opiece nad zwierzętami w placówkach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Kiczarowie i Celestynowie.

W 2023 roku odbył się Bal Charytatywny dla pracowników Banku, podczas którego zbierane były środki pieniężne, a także karma i leki na rzecz Fundacji Zwierzolandia. Dodatkowo w ramach akcji sześć piesków, będących pod opieką Fundacji Zwierzolandii trafiło do nowych domów.

Bankowi Wolontariusze to społeczność, która w ramach dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego motywowania do działań wolontariackich wzięła udział w wakacyjnym konkursie – wyzwaniu na Idea Crowd # „Pomagaj i promuj z sercem”. Do wyzwania dołączyły osoby, które ukończyły szkolenie online o wolontariacie i w ramach promocji wolontariatu wyruszyły na wakacyjne wyprawy z koszulką z Sercem Wolontariatu. Wynik konkursu to 44 zdjęcia z „Sercem Wolontariatu” i posty o pomaganiu, wiele komentarzy i prawie 1500 reakcji, a także uroczyste wręczenie nagród podczas inspirującego spotkania z laureatami.

Wyniki wyszukiwania