Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Proces reklamacyjny

GRI[
  • 3-3
  • 2-16
  • 2-25
  • Wskaźnik własny
]

Proces rozpatrywania reklamacji klientów banku jest jednym z istotnych elementów funkcjonowania Grupy Pekao, mającym wpływ nie tylko na utrzymanie pozytywnego wizerunku instytucji, ale również na zadowolenie klientów. Główną regulacją określającą sposób postępowania reklamacyjnego w banku jest zarządzenie Proces rozpatrywania reklamacji klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Spółki Grupy Pekao zarządzają reklamacjami we własnym zakresie na podstawie wdrożonych i realizowanych procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów. Procedury te zostały określone w formie przepisów wewnętrznych, zamieszczone w regulaminach i umowach zawieranych z klientami lub wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Klienci w trakcie rozwiązywania sporów, które mogą powstać w związku z oferowanymi usługami, mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Klienta. Rzecznik zajmuje się najtrudniejszymi i niestandardowymi sprawami, które wymagają indywidualnego podejścia i dodatkowych opinii prawnych. Każdy klient może skontaktować się z Rzecznikiem, jeżeli nie zgadza się z decyzją dotyczącą złożonej reklamacji, uważa, że sprawa jest skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia, lub jeżeli chce zgłosić uwagi dotyczących funkcjonowania Banku. Klient będący konsumentem Banku może ponadto zwrócić się z wnioskiem o postępowanie pozasądowe przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich lub przed Rzecznikiem Finansowym.

Sprawność i szybkość reagowania

Efektywność procesu rozpatrywania reklamacji odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zaufania klientów do Banku. Szybkie i sprawnie rozwiązane reklamacje przyczyniają się do zminimalizowania potencjalnych strat wizerunkowych i utrzymania lojalności klientów. W związku z tym, zapewnienie efektywnego procesu rozpatrywania reklamacji wymaga ciągłego doskonalenia systemów oraz procesów biznesowych, wprowadzania automatyzacji , a także skutecznej współpracy pomiędzy różnymi jednostkami Banku.

Dzięki podejmowanym działaniom optymalizacyjnym oraz zapewnieniu sprawnego procesu obsługi zgłoszeń ponad 42% reklamacji zarejestrowanych w 2023 zostało rozpatrzonych w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W porównaniu do 2022 roku jest to wynik lepszy o 10 pp.

>42%
reklamacji zarejestrowanych w 2023 zostało rozpatrzonych w terminie nie dłuższym niż 7 dni

Satysfakcja klientów

Zadowolenie klientów z procesu rozpatrywania reklamacji ma bezpośredni wpływ na ogólną reputację Banku. Klienci, którzy doświadczają profesjonalnego i skutecznego rozpatrywania swoich reklamacji, są bardziej skłonni pozostać klientami oraz polecać usługi Banku innym. Dlatego też, regularne monitorowanie poziomu satysfakcji klientów z procesu rozpatrywania reklamacji jest dla Banku niezbędne. Analiza opinii, zbieranie informacji zwrotnej od klientów oraz wprowadzanie odpowiednich usprawnień na podstawie tych danych są kluczowe do utrzymania wysokich standardów obsługi reklamacji. W 2023 roku Bank kontynuował zintegrowany program badań satysfakcji i lojalności klientów, którym objęte zostały najważniejsze procesy biznesowe oraz punkty styku z obszarem zarządzania reklamacjami. W grupie tej znajduje się również sam proces obsługi reklamacji.

Badanie opinii klientów dotyczące obsługi zrealizowane w III kwartale 2023 wykazało, że:

82% klientów składających reklamację podczas wizyty w oddziale i 73% klientów składających reklamację za pośrednictwem infolinii banku pozytywnie ocenia pracownika, oraz, że w porównaniu do analogicznego badania z III kwartału 2022 roku znacznie wzrosła satysfakcja z procesu rozpatrywania reklamacji (o 16 pp.), zadowolenie z czasu rozpatrywania reklamacji (o 23 pp.), satysfakcja z łatwości procesu składania reklamacji (o 14 pp.) oraz zadowolenie z czytelności i przejrzystości odpowiedzi (o 11 pp.).

Program edukacyjny Rzecznika Klientów Banku Pekao

W 2023 roku Rzecznik Klienta Banku Pekao uruchomił cykl podcastów, skoncentrowany na podnoszeniu świadomości klientów w obszarze finansów. Interaktywne treści audiowizualne tworzone są w celu edukowania klientów w obszarze bezpieczeństwa finansowego, dostarczając wartościowych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, oszustw finansowych oraz ogólnych praktyk bezpiecznego zarządzania finansami. Cykl podcastów stanowi innowacyjny krok w kierunku budowania więzi z klientami i wzbogacania ich wiedzy, podkreślając zaangażowanie Banku Pekao w dziedzinie edukacji finansowej oraz ochrony interesów klienta.

Wyniki wyszukiwania