Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Podsumowanie wyników

Główne pozycje rachunku zysków i strat

W 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w wysokości 6 578 mln zł.

Wynik ten jest wyższy o 4 861 mln zł od wyniku osiągniętego w 2022 r., głównie dzięki wyższym dochodom z działalności operacyjnej, w szczególności wyższemu wynikowi odsetkowemu i wynikowi z działalności handlowej oraz niższym kosztom związanym z modyfikacją umów złotowych kredytów hipotecznych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (wakacje kredytowe), niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych CHF, braku dodatkowych kosztów regulacyjnych, w tym na System Ochrony Banku i wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, niższym składkom na BFG, pomimo wzrostu kosztów operacyjnych.

6,5
mld zł
zysku netto
4,8
mld zł
więcej niż osiągnięty wynik w 2022 r.

Wskaźnik ROE osiągnął poziom 24,7%.

  • Dochody z działalności operacyjnej Grupy w 2023 r. wyniosły 14 733 mln zł i były wyższe o 38,2% od dochodów osiągniętych w 2022 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek i wynikowi z działalności handlowej. 
  • Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w 2023 r. wyniósł 11 923 mln zł i był wyższy o 3 680 mln zł, tj. 44,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2022 r. W wyniku z tytułu odsetek w 2022 r. ujęto koszty związane z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w wysokości 1 958 mln zł.
  • Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2023 r. wyniósł 2 786 mln zł i był wyższy o 76 mln zł, tj. 2,8% w porównaniu do wyniku osiągniętego w 2022 r., głównie dzięki wyższym prowizjom z funduszy inwestycyjnych oraz działalności brokerskiej, na skutek poprawy sentymentu na rynkach kapitałowych oraz wyższej aktywności klientów w obszarze kredytów oraz płatności kartami. 
  • Wynik z działalności handlowej osiągnięty w 2023 r. wyniósł 507 mln zł i był wyższy o 320 mln zł, w porównaniu do wyniku osiągniętego w 2022 r., z powodu wyższego wyniku z pozycji wymiany oraz wyższej wyceny instrumentów pochodnych.
  • Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto osiągnięte w 2023 r. wyniosły (minus) 513 mln zł i były wyższe o 9 mln zł w porównaniu do 2022 r.

Koszty z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 4 631 mln zł i były wyższe o 644 mln zł, tj. 16,2% w porównaniu do 2022 r., głównie z powodu inflacyjnej indeksacji wynagrodzeń oraz wyższych kosztów utrzymania nieruchomości, ze względu na wzrost cen energii oraz płacy minimalnej.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w 2023 r. wyniósł 559 mln zł i był niższy o 1 457 mln zł, tj. 72,3% niż w 2022 r., głównie dzięki niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF oraz niższym kosztom ryzyka.

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2023 r. wyniosły 190 mln zł i były niższe o 77 mln zł, tj. 28,8% niż w 2022 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w 2023 r. wyniósł 879 mln zł i był wyższy o 13 mln zł, tj. 1,5% niż w 2022 r. ze względu na wzrost aktywów Banku.

Wolumeny

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 178 815 mln zł i były wyższe o 2 968 mln zł, tj. 1,7% niż na koniec grudnia 2022 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 80 034 mln zł i były wyższe o 3 190 mln zł, tj. 4,2% niż na koniec grudnia 2022 r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 98 780 mln zł i były niższe o 222 mln zł, tj. 0,2% w porównaniu do końca grudnia 2022 r.

Zobowiązania wobec klientów Grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 244 817 mln zł i były wyższe o 22 095 mln zł, tj. 9,9% niż na koniec grudnia 2022 r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 24 228 mln zł i były wyższe o 5 056 mln zł, tj. 26,4% w porównaniu do końca grudnia 2022 r.

W 2023 roku zwiększaliśmy działalność komercyjną, aktywnie wspieraliśmy klientów w utrzymaniu płynności finansowej, kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.

Otworzyliśmy 583 tys. kont dla klientów indywidualnych i jest to najlepszy wynik akwizycji rachunków dla klientów indywidualnych, dynamika sprzedaży wyniosła +5% r/r.

Klientom indywidualnym oferowaliśmy bogatą ofertę depozytową, m.in. oprocentowanie w wysokości 7,0% w skali roku na kontach oszczędnościowych, lokatę z funduszem na 8,0% w skali roku na okres 12 miesięcy, lokaty z „Żubrem” w PeoPay z oprocentowaniem do 7,0% w skali roku.

Przedłużyliśmy ofertę specjalną dla klientów indywidulanych i firmowych z Ukrainy.

583
tys.
otwartych kont dla klientów indywidualnych
+5%
r/r
wzrost sprzedaży kont dla klientów indywidualnych

Jako jeden z pierwszych banków wprowadziliśmy do oferty Bezpieczny Kredyt 2% w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Kredyt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, którzy do końca 2023 roku złożyli w Banku ponad 51 tys. wniosków, co stanowi 50% wszystkich wniosków pozyskanych w całym sektorze bankowym. Łączny wolumen umów podpisanych na koniec 2023 roku wyniósł 7,2 mld zł.

Nowa siedziba Banku

W 2023 roku Centrala Banku została przeniesiona do wieżowca Pekao Tower w kompleksie Forest przy ulicy Żubra 1 w Warszawie. W nowej siedzibie zapewniliśmy wysoki standard pracy, nowoczesne rozwiązania biurowe i teleinformatyczne, które zostały dopasowane do hybrydowego modelu pracy i zgodne z najnowszymi trendami wspierającymi współpracę, komunikację oraz realizację projektów wykorzystujących metodologię Agile.

Forest to nowoczesny budynek, który zapewnia bardzo dobry dostęp światła naturalnego, dzięki zastosowaniu innowacyjnej, energooszczędnej fasady sprzyja ograniczaniu śladu węglowego i zużycia surowców, m.in. umożliwia ponowne wykorzystywanie wody deszczowej. Na otwartym dziedzińcu, rekreacyjnych tarasach oraz dachu budynku zasadzono 200 drzew i tyle samo krzewów.

W 2023 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Multi-Branch-Polska, którego celem jest konsolidacja jednostek obsługujących klienta biznesowego i detalicznego oraz zespołów wsparcia w jednej przestrzeni biurowej. Uruchomiliśmy 5 oddziałów Multi-Branch: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Łodzi. Wzorem dla projektu Multi-Branch-Polska była nowa siedziba Centrali w Pekao Tower. Jednostki Multi-Branch umożliwiają pracownikom korzystanie z nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni, która uwzględnia najwyższe standardy aranżacji powierzchni, wyposażenia, a także rozwiązania dla pracy hybrydowej.

Wyniki wyszukiwania