Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Obowiązkowe ujawnienia zgodnie z rozporządzeniem o Taksonomii

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
]

Wskaźniki taksonomiczne – Ujawnienia wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/852

Ujawnienia w zakresie kluczowych wskaźników wyników

 • Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Rozporządzenie 2021/2178) zmienione Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r.1,
 • Rozporządzaniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych zmienione Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 r.2

1 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.

2 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiające dodatkowe   techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich niektóre rodzaje działalności gospodarczej kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy działalność ta nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Informacje kontekstowe dotyczące wskaźników ilościowych, w tym zakres aktywów i działań objętych kluczowymi wskaźnikami wyników, informacje na temat źródeł danych i ograniczeń

Wskaźnik zielonych aktywów

Wskaźnik zielonych aktywów (ang. Green Asset Ratio, w skrócie GAR) przedstawia udział procentowy aktywów związanych
z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką w stosunku do aktywów objętych wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem (ang. total covered assets).

 • Ekspozycje z tytułu kredytu/pożyczki, instrumentów dłużnych lub kapitałowych wobec instytucji finansowych podlegających obowiązkom raportowania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej,Ekspozycje z tytułu kredytu/pożyczki, instrumentów dłużnych lub kapitałowych wobec przedsiębiorstw niefinansowych podlegających obowiązkom raportowania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej,
 • Ekspozycje wobec gospodarstw domowych, w tym:
  • kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi,
  • kredyty na renowację budynków,
 • Finansowanie samorządów terytorialnych.
 • Ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych, niepodlegających pod Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE3 (dalej: „Dyrektywa NFRD”, „NFRD”) (w tym MŚP) – wszystkie podmioty, którym Grupa udziela finansowania / których instrumenty posiada, a które nie są podmiotami podlegającymi pod NFRD i prowadzą działalność niefinansową,
 • Ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych, niepodlegających pod NFRD, spoza UE,
 • Wartość bilansowa brutto:
  • instrumentów pochodnych,
  • pożyczek międzybankowych na żądanie,
 • Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi,
 • Inne aktywa (wartość firmy, towary itp.).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki.

 • Ekspozycje wobec rządów centralnych i emitentów ponadnarodowych,
 • Ekspozycje wobec banków centralnych,
 • Portfel handlowy.

Kluczowe wskaźniki wyników dotyczące ekspozycji pozabilansowych

 • Gwarancje finansowe zabezpieczające kredyty i zaliczki oraz dłużne papiery wartościowe wobec przedsiębiorstw podlegających pod NFRD,
 • Zarządzane aktywa (instrumenty kapitałowe i dłużne) przedsiębiorstw podlegających pod NFRD, są zgodne z systematyką.

Wskaźnik zielonych aktywów dotyczący gwarancji finansowych – określa, jaki jest udział procentowy gwarancji finansowych wspierających kredyty i zaliczki oraz dłużne papiery wartościowe finansujących działalność gospodarczą zgodną
z systematyką w stosunku do wszystkich gwarancji finansowych wspierających kredyty i zaliczki oraz dłużne papiery wartościowe dla przedsiębiorstw.

Wskaźnik zielonych aktywów dla zarządzanych aktywów – przedstawia udział procentowy zarządzanych aktywów (instrumentów kapitałowych, instrumentów dłużnych) pochodzących od przedsiębiorstw finansujących działalność gospodarczą zgodną z systematyką, w stosunku do zarządzanych aktywów ogółem (instrumentów kapitałowych, instrumentów dłużnych i innych aktywów).

Finansowanie podmiotów podlegających obowiązkom raportowania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej

Na potrzeby ujawnień w zakresie kluczowych wskaźników wyników Bank oraz jego spółki zależne dokonały analizy swoich ekspozycji wobec instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych celem identyfikacji klientów podlegających wymogom w zakresie publikowania danych niefinansowych zgodnie z wymogami Dyrektywy NFRD oraz ustaliły wartość bilansową brutto ekspozycji z tytułu kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów kapitałowych w portfelu bankowym odrębnie dla każdego ze zidentyfikowanych podmiotów według stanu na dzień 31.12.2023.

W odniesieniu do finansowania ogólnego przeznaczenia Grupa wyznaczyła wartość bilansową brutto ekspozycji kwalifikujących się i zgodnych z Taksonomią dla klientów zobowiązanych do raportowania zgodnie z Dyrektywą NFRD na podstawie kluczowych wskaźników wyników opublikowanych przez klientów Grupy w ramach ujawnień taksonomicznych za 2022 rok.

W przypadku instytucji finansowych Grupa nie wykazała ekspozycji zgodnych z systematyką, ponieważ instytucje te w ujawnieniach za 2022 rok nie były zobligowane do publikacji wskaźników wyników w odniesieniu do ekspozycji zgodnych z Taksonomią, a jedynie w odniesieniu do ekspozycji kwalifikującej się do systematyki. W odniesieniu do finansowań z określonym celem wykorzystania środków (ang. use of proceeds) Grupa na podstawie analizy celu finansowania dokonała identyfikacji finansowań kwalifikujących się do Taksonomii, które poddała dalszej ocenie pod kątem zgodności z Taksonomią. Ocena zgodności obejmowała analizę spełniania kryteriów istotnego wkładu, kryteriów dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm, w skrócie DNSH) oraz spełniania Minimalnych Gwarancji.

W odniesieniu do oceny kryteriów istotnego wkładu oraz DNSH, Grupa opracowała wewnętrzne instrukcje oceny zgodności z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla istotnych działalności stanowiących najczęstszy przedmiot udzielanych finansowań dla przedsiębiorstw. Proces oceny został przeprowadzony w oparciu o dane i informacje posiadane przez Grupę, pozyskane w procesie udzielania finansowania i monitoringu oraz dodatkowe informacje pozyskane od klientów Grupy na ten cel na etapie opracowania ujawnień.

W odniesieniu do oceny spełniania Minimalnych Gwarancji Grupa swoją ocenę oparła o informacje ujawnione przez klientów w ramach ujawnień taksonomicznych.

W przypadku braku odpowiednich danych pozwalających na dokonanie rzetelnej oceny spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji Grupa dokonała jedynie oceny kwalifikowalności do Taksonomii danej ekspozycji.

Grupa prowadzi prace mające na celu wdrożenie odpowiednich zmian w procesach kredytowych umożliwiających w kolejnych okresach pozyskiwanie odpowiednich danych pozwalających na ocenę kwalifikacji i zgodności z Taksonomią na etapie udzielania finansowania.

Finansowanie gospodarstw domowych

Na potrzeby obliczenia wskaźnika zielonych aktywów Grupa zaklasyfikowała swój portfel kredytów na nieruchomości mieszkalne (zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi) udzielonych gospodarstwom domowym jako kwalifikujące się do Taksonomii oraz dokonała oceny zgodności z Taksonomią poprzez weryfikację spełniania kryteriów określonych w sekcji 7.7. (Nabywanie i prawo własności budynków) technicznych kryteriów kwalifikacji dla celu łagodzenie zmian klimatu zawartych w załączniku I do Rozporządzenia 2021/2139.

Ocena zgodności z Taksonomią obejmowała weryfikację spełnienia kryteriów istotnego wkładu w łagodzenie zmian klimatu oraz kryteriów dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód”.

W celu oceny spełniania kryteriów istotnego wkładu w odniesieniu do budynków mieszkalnych wzniesionych przed dniem 31 grudnia 2020 r. Grupa oceniła, czy budynek stanowiący zabezpieczenie należy do 15% najbardziej efektywnych budynków w kraju lub regionie pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną (PED), tj. czy zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii budynek ten cechuje się zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 76,59 kWh/(m kw.*rok). Jako źródło informacji o zapotrzebowaniu na energię pierwotną budynków stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych Grupa wykorzystała dane zawarte w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

W celu oceny spełniania kryteriów istotnego wkładu w odniesieniu do budynków wzniesionych po dniu 31 grudnia 2020 r. Grupa oceniła, czy budynek stanowiący zabezpieczenie charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię pierwotną przynajmniej o 10% mniejszym niż próg określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii, tj. wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Rozporządzenia określają maksymalne poziomy zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii odrębnie dla budynków wielorodzinnych i budynków jednorodzinnych oraz odrębnie dla energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, dlatego też ocena dokonywana była na podstawie cząstkowych wartości zapotrzebowania na energię wskazanych na świadectwie charakterystyki energetycznej. Ekspozycje z tytułu umów, dla których Grupa nie posiadała świadectw, zostały ujawnione jako kwalifikujące się, ale niezgodne z Taksonomią.

W odniesieniu do nieruchomości, które w wyniku powyższego procesu oceny zostały zaklasyfikowane jako spełniające kryteria istotnego wkładu, Grupa przeprowadziła analizę spełniania kryteriów dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) polegającą na analizie narażenia nieruchomości na ryzyka fizyczne (obejmujące ryzyko wystąpienia powodzi i osuwisk) oraz istotności tego ryzyka zgodnie z opracowaną przez Grupę metodyką. W ramach oceny Grupa brała pod uwagę między innymi takie kwestie, jak adres nieruchomości, rok budowy, piętro lokalu, rodzaj budynku. Za spełniające kryteria DNSH Grupa uznała budynki, w odniesieniu do których wynik analizy wskazał brak narażenia na ryzyka fizyczne lub w przypadku których narażenie na ryzyka fizyczne zostało uznane za niewysokie zgodnie z przyjętą metodyką.

4 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Taksonomia-zrownowazonego-finansowania-inwestycji-budynki

Finansowanie samorządów terytorialnych

Na potrzeby ujawnień w zakresie kluczowych wskaźników wyników Grupa dokonała przeglądu swojego portfela ekspozycji wobec jednostek samorządu terytorialnego, z którego wyselekcjonowała finansowania z określonym celem wykorzystania środków (ang. use of proceeds) wchodzących w zakres wskaźnika zielonych aktywów.

Grupa na podstawie analizy celu finansowania dokonała identyfikacji wyselekcjonowanych finansowań dla jednostek samorządu terytorialnego kwalifikujących się do Taksonomii, które poddała dalszej ocenie pod kątem zgodności z Taksonomią. Ocena zgodności obejmowała analizę spełniania kryteriów istotnego wkładu oraz kryteriów dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH).

W odniesieniu do oceny kryteriów istotnego wkładu oraz DNSH Grupa opracowała wewnętrzne instrukcje oceny zgodności
z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla działalności stanowiących najczęstszy przedmiot udzielanych finansowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Proces oceny został przeprowadzony w oparciu o dane i informacje posiadane przez Grupę, pozyskane w procesie udzielania finansowania i monitoringu oraz dodatkowe szczegółowe informacje pozyskane od klientów Grupy na ten cel na etapie opracowania ujawnień. Podjęte działania pozwoliły zidentyfikować portfel ekspozycji potencjalnie zgodnych z Taksonomią. Jednak z uwagi na konieczność pozyskania dokumentacji, która stanowiłaby potwierdzenie posiadanych informacji i wynik przeprowadzonej oceny, Grupa w ujawnieniu za 2023 rok nie wykazała ww. finansowań jako zgodnych z Taksonomią, ujawniając je wyłącznie jako ekspozycje kwalifikujące się do Taksonomii.

W przypadku braku odpowiednich danych pozwalających na dokonanie rzetelnej oceny spełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji Grupa ograniczyła analizę jedynie do oceny kwalifikowalności do Taksonomii danej ekspozycji.

Grupa prowadzi prace mające na celu wdrożenie odpowiednich zmian w procesach kredytowych umożliwiających w kolejnych okresach pozyskiwanie odpowiednich danych pozwalających na ocenę kwalifikacji i zgodności z Taksonomią na etapie udzielania finansowania.

Według stanu na 31.12.2023 Grupa nie zidentyfikowała w swoim portfelu kredytowym finansowań udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego związanych z mieszkalnictwem publicznym.

Ujawnienia kluczowych wskaźników wyników zgodnie z załącznikiem VI do Rozporządzenia 2021/2178

Poniżej Grupa prezentuje ujawnienia kluczowych wskaźników wyników zgodnie z zakresem obowiązkowych ujawnień za 2023 rok określonym we wzorach 1-5 stanowiących załącznik VI do Rozporządzenia 2021/2178. Zgodnie z pkt 1.1.1 załącznika V do Rozporządzenia 2021/2178 ujawnienia zostały zaprezentowane w ujęciu skonsolidowanym zgodnie z zakresem konsolidacji ostrożnościowej Grupy. Wartość aktywów ogółem prezentowana w poniższych ujawnieniach jest równa wartości bilansowej brutto aktywów ogółem według stanu na 31.12.2023.

Wartości ekspozycji w poniższych ujawnieniach zostały przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 31.12.2023 r.

Ujawnienia na podstawie kluczowego wskaźnika wyników kontrahenta w odniesieniu do obrotu (KPI Turnover)

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 0: Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez instytucje kredytowe zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki [mln EUR]

Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem Kluczowy wskaźnik wyników % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 2 i 3 oraz sekcja 1.1.2 załącznika V) % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 1 oraz sekcja 1.2.4 załącznika V)
Główny kluczowy wskaźnik efektywności Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu 237 0,47% 69,36% 38,36% 30,64%
Zrównoważona środowiskowo działalność ogółem Kluczowy wskaźnik wyników % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 2 i 3 oraz sekcja 1.1.2 załącznika V) % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 1 oraz sekcja 1.2.4 załącznika V)
Dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników Wskaźnik zielonych aktywów (przepływ) 45 0,30% 75,06% 48,32% 24,94%
Gwarancje finansowe 0 0,00%
Zarządzane aktywa 12 3,17%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 1: Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów [mln EUR]

a b c d e f g h i j k l m n o p
mln EUR 31.12.2023
Całkowita wartość bilansowa [brutto] Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym w kierunku odpowiednich sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważona środowiskowo (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym adaptacja W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia/adaptacja W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 22 508 14 287 232 0 3 45 568 5 0 0 5 14 287 237 0 3 50
2 Przedsiębiorstwa finansowe 218 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0
3 Instytucje kredytowe 218 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0
4 Kredyty i zaliczki 218 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Inne instytucje finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 w tym firmy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 w tym spółki zarządzające 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 2 085 282 81 0 3 45 282 5 0 0 5 282 86 0 3 50
21 Kredyty i zaliczki 1 744 245 53 0 2 26 245 5 0 0 5 245 58 0 2 31
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 339 35 28 0 0 19 35 0 0 0 0 35 28 0 0 19
23 Instrumenty kapitałowe 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
24 Gospodarstwa domowe 19 850 13 719 151 0 0 0 0 0 0 0 0 13 719 151 0 0 0
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 13 721 13 719 151 0 0 0 0 0 0 0 0 13 719 151 0 0 0
26 w tym kredyty na renowację budynków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 356 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 356 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Inne aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 27 847
33 Przedsiębiorstwa niefinansowe 19 996
34 MŚP i przedsiębiorstwa niefinansowe (niebędące MŚP) niepodlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 19 685
35 Kredyty i zaliczki 16 830
36 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 4 450
37 w tym kredyty na renowację budynków 0
38 Dłużne papiery wartościowe 2 737
39 Instrumenty kapitałowe 118
40 Kontrahenci z państw niebędących członkami UE niepodlegający obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 311
41 Kredyty i zaliczki 237
42 Dłużne papiery wartościowe 26
43 Instrumenty kapitałowe 48
44 Instrumenty pochodne 185
45 Pożyczki międzybankowe na żądanie 130
46 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 918
47 Inne aktywa (wartość firmy, towary itp.) 6 619
48 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 50 356 14 287 232 0 3 45 568 5 0 0 5 14 287 237 0 3 50
49 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 22 241
50 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 13 331
51 Ekspozycje wobec banków centralnych 6 431
52 Portfel handlowy 2 479
53 Aktywa ogółem 72 596 14 287 232 0 3 45 568 5 0 0 5 14 287 237 0 3 50
Ekspozycje pozabilansowe – przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości finansowej
54 Gwarancje finansowe 7 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Zarządzane aktywa 391 38 11 0 0 6 33 1 0 1 0 71 12 0 1 6
56 z czego dłużne papiery wartościowe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 z czego instrumenty kapitałowe 389 38 11 0 0 6 33 1 0 1 0 39 0 0 0 6

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 2: Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów [mln EUR]

a b c h i n o
Podział według sektorów – 4-cyfrowy poziom NACE (kod i etykieta) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej)
Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto
mln EUR W tym zrównoważona środowiskowo (CCM) mln EUR W tym zrównoważona środowiskowo (CCA) mln EUR W tym zrównoważona środowiskowo (CCM + CCA)
1 B05.10 10 0 10 0 10 0
2 B07.29 460 5 460 0 460 5
3 C10.11 16 0 16 0 16 0
4 C10.13 5 0 5 0 5 0
5 C15.20 0 0 0 0 0 0
6 C16.10 3 0 3 0 3 0
7 C17.12 5 0 5 0 5 0
8 C19.20 77 1 77 0 77 1
9 C20.15 109 0 109 0 109 0
10 C20.16 0 0 0 0 0 0
11 C20.30 13 0 13 0 13 0
12 C22.11 1 0 1 0 1 0
13 C23.20 6 0 6 0 6 0
14 C23.51 0 0 0 0 0 0
15 C23.61 8 0 8 2 8 2
16 C24.42 11 3 11 0 11 3
17 C25.93 7 0 7 0 7 0
18 C26.11 14 0 14 0 14 0
19 C27.12 0 0 0 0 0 0
20 C28.21 2 0 2 0 2 0
21 C28.41 0 0 0 0 0 0
22 C28.92 35 3 35 0 35 3
23 C29.20 0 0 0 0 0 0
24 C33.20 0 0 0 0 0 0
25 D35.11 82 9 82 0 82 9
26 D35.14 345 33 345 0 345 33
27 F41.20 6 0 6 0 6 0
28 F42.11 3 0 3 0 3 0
29 F42.12 2 0 2 0 2 0
30 F43.39 3 0 3 0 3 0
31 F43.99 0 0 0 0 0 0
32 G45.31 146 0 146 0 146 0
33 G46.32 0 0 0 0 0 0
34 G46.42 0 0 0 0 0 0
35 G46.46 94 0 94 0 94 0
36 G46.72 0 0 0 0 0 0
37 G46.75 35 0 35 2 35 2
38 G46.90 77 0 77 0 77 0
39 G47.11 26 0 26 0 26 0
40 G47.41 1 0 1 0 1 0
41 G47.71 67 0 67 0 67 0
42 G47.72 21 0 21 0 21 0
43 H49.20 68 17 68 0 68 17
44 H53.20 17 1 17 0 17 1
45 I56.10 69 0 69 0 69 0
46 J61.30 49 1 49 0 49 1
47 J62.01 8 0 8 0 8 0
48 K64.20 93 3 93 0 93 3
49 M70.10 48 5 48 0 48 5
50 M72.11 30 1 30 0 30 1
51 N77.40 0 0 0 0 0 0
52 N82.91 8 0 8 0 8 0
53 Q86.22 2 0 2 0 2 0
54 S96.09 0 0 0 0 0 0

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 3: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o p
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu niekwalifikującego się do obliczenia wskaźnika zielonych aktywów 28,37% 0,46% 0,00% 0,01% 0,09% 1,13% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 28,37% 0,47% 0,00% 0,01% 0,10% 31,00%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
3 Instytucje kredytowe 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
4 Kredyty i zaliczki 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 w tym spółki zarządzające 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 0,56% 0,16% 0,00% 0,01% 0,09% 0,56% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,56% 0,17% 0,00% 0,01% 0,10% 2,87%
21 Kredyty i zaliczki 0,49% 0,10% 0,00% 0,00% 0,05% 0,49% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,49% 0,11% 0,00% 0,00% 0,06% 2,40%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,07% 0,05% 0,00% 0,00% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,05% 0,00% 0,00% 0,04% 0,47%
23 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 Gospodarstwa domowe 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 27,34%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 18,90%
26 w tym kredyty na renowację budynków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49%
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 28,37% 0,46% 0,00% 0,01% 0,09% 1,13% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 28,37% 0,47% 0,00% 0,01% 0,10% 69,36%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 4: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o p
% (w porównaniu z przepływem aktywów kwalifikowanych ogółem) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA) Udział procentowy uwzględnionych nowych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu niekwalifikującego się do obliczenia wskaźnika zielonych aktywów 8,30% 0,28% 0,00% 0,02% 0,13% 1,58% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 8,30% 0,30% 0,00% 0,02% 0,15% 26,74%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
3 Instytucje kredytowe 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
4 Kredyty i zaliczki 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 w tym spółki zarządzające 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 0,97% 0,18% 0,00% 0,02% 0,13% 0,97% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,97% 0,20% 0,00% 0,02% 0,15% 5,74%
21 Kredyty i zaliczki 0,92% 0,17% 0,00% 0,02% 0,13% 0,92% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,92% 0,19% 0,00% 0,02% 0,14% 5,54%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,19%
23 Instrumenty kapitałowe 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
24 Gospodarstwa domowe 6,72% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,72% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 19,65%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 6,47% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,47% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86%
26 w tym kredyty na renowację budynków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54%
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 8,30% 0,28% 0,00% 0,02% 0,13% 1,58% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 8,30% 0,30% 0,00% 0,02% 0,15% 75,06%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych w odniesieniu do stanu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o
% (w porównaniu ze stanem pozabilansowych aktywów kwalifikowanych ogółem) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
1 Gwarancje finansowe (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Zarządzane aktywa (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów) 9,77% 2,85% 0,00% 0,00% 1,48% 8,37% 0,32% 0,00% 0,30% 0,02% 18,15% 3,17% 0,00% 0,30% 1,50%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych w odniesieniu do przepływu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o
% (w porównaniu z przepływem pozabilansowych aktywów kwalifikowanych ogółem) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
1 Gwarancje finansowe (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Zarządzane aktywa (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów) 9,01% 4,62% 0,00% 0,00% 2,09% 6,40% 0,65% 0,00% 0,63% 0,03% 9,40% 0,00% 0,00% 0,05% 2,12%

Ujawnienia na podstawie kluczowego wskaźnika wyników kontrahenta w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych (KPI Capex)

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 0: Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników, które mają być ujawniane przez instytucje kredytowe zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie systematyki [mln EUR]

Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem Kluczowy wskaźnik wyników % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 2 i 3 oraz sekcja 1.1.2 załącznika V) % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 1 oraz sekcja 1.2.4 załącznika V)
Główny kluczowy wskaźnik efektywności Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu 474 0,94% 69,36% 38,36% 30,64%
Zrównoważona środowiskowo działalność ogółem Kluczowy wskaźnik wyników % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 2 i 3 oraz sekcja 1.1.2 załącznika V) % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (art. 7 ust. 1 oraz sekcja 1.2.4 załącznika V)
Dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników Wskaźnik zielonych aktywów (przepływ) 120 0,81% 75,06% 48,32% 24,94%
Gwarancje finansowe 0 0,00%
Zarządzane aktywa 27 6,79%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 1: Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów [mln EUR]

a b c d e f g h i j k l m n o p
mln EUR 31.12.2023
Całkowita wartość bilansowa [brutto] Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym wobec sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) W tym w kierunku odpowiednich sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważone środowiskowo (zgodne z systematyką) W tym zrównoważona środowiskowo (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym adaptacja W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia/adaptacja W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 22 508 14 679 434 0 5 189 960 40 0 0 40 14 679 474 0 5 229
2 Przedsiębiorstwa finansowe 218 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0
3 Instytucje kredytowe 218 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0
4 Kredyty i zaliczki 218 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Inne instytucje finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 w tym firmy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 w tym spółki zarządzające 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kredyty i zaliczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 2 085 678 283 0 5 189 678 40 0 0 40 678 323 0 5 229
21 Kredyty i zaliczki 1 744 549 179 0 4 103 549 40 0 0 40 549 219 0 4 143
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 339 128 104 0 0 86 128 0 0 0 0 128 104 0 0 86
23 Instrumenty kapitałowe 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
24 Gospodarstwa domowe 19 850 13 719 151 0 0 0 0 0 0 0 0 13 719 151 0 0 0
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 13 721 13 719 151 0 0 0 0 0 0 0 0 13 719 151 0 0 0
26 w tym kredyty na renowację budynków 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 356 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 356 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0 252 0 0 0 0
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Inne aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 27 847
33 Przedsiębiorstwa niefinansowe 19 996
34 MŚP i przedsiębiorstwa niefinansowe (niebędące MŚP) niepodlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 19 685
35 Kredyty i zaliczki 16 830
36 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 4 450
37 w tym kredyty na renowację budynków 0
38 Dłużne papiery wartościowe 2 737
39 Instrumenty kapitałowe 118
40 Kontrahenci z państw niebędących członkami UE niepodlegający obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 311
41 Kredyty i zaliczki 237
42 Dłużne papiery wartościowe 26
43 Instrumenty kapitałowe 48
44 Instrumenty pochodne 185
45 Pożyczki międzybankowe na żądanie 130
46 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 918
47 Inne aktywa (wartość firmy, towary itp.) 6 619
48 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 50 356 14 679 434 0 5 189 960 40 0 0 40 14 679 474 0 5 229
49 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 22 241
50 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 13 331
51 Ekspozycje wobec banków centralnych 6 431
52 Portfel handlowy 2 479
53 Aktywa ogółem 72 596 14 679 434 0 5 189 960 40 0 0 40 14 679 474 0 5 229
Ekspozycje pozabilansowe – przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości finansowej
54 Gwarancje finansowe 7 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Zarządzane aktywa 391 55 23 0 0 8 50 3 0 0 0 104 27 0 0 9
56 z czego dłużne papiery wartościowe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 z czego instrumenty kapitałowe 389 55 23 0 0 8 50 3 0 0 0 55 0 0 0 9

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 2: Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów [mln EUR]

a b c h i n o
Podział według sektorów – 4-cyfrowy poziom NACE (kod i etykieta) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej)
Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto
mln EUR W tym zrównoważona środowiskowo (CCM) mln EUR W tym zrównoważona środowiskowo (CCA) mln EUR W tym zrównoważona środowiskowo (CCM + CCA)
1 B05.10 10 9 10 0 10 9
2 B07.29 460 1 460 0 460 1
3 C10.11 16 0 16 0 16 0
4 C10.13 5 0 5 0 5 0
5 C15.20 0 0 0 0 0 0
6 C16.10 3 0 3 0 3 0
7 C17.12 5 1 5 0 5 1
8 C19.20 77 4 77 0 77 4
9 C20.15 109 1 109 2 109 3
10 C20.16 0 0 0 0 0 0
11 C20.30 13 0 13 0 13 0
12 C22.11 1 0 1 0 1 0
13 C23.20 6 0 6 0 6 0
14 C23.51 0 0 0 0 0 0
15 C23.61 8 0 8 2 8 2
16 C24.42 11 2 11 0 11 2
17 C25.93 7 0 7 0 7 0
18 C26.11 14 0 14 0 14 0
19 C27.12 0 0 0 0 0 0
20 C28.21 2 0 2 0 2 0
21 C28.41 0 0 0 0 0 0
22 C28.92 35 2 35 0 35 2
23 C29.20 0 0 0 0 0 0
24 C33.20 0 0 0 0 0 0
25 D35.11 82 39 82 0 82 39
26 D35.14 345 164 345 0 345 164
27 F41.20 6 0 6 0 6 0
28 F42.11 3 0 3 0 3 0
29 F42.12 2 0 2 0 2 0
30 F43.39 3 0 3 0 3 0
31 F43.99 0 0 0 0 0 0
32 G45.31 146 22 146 0 146 22
33 G46.32 0 0 0 0 0 0
34 G46.42 0 0 0 0 0 0
35 G46.46 94 0 94 0 94 0
36 G46.72 0 0 0 0 0 0
37 G46.75 35 0 35 35 35 35
38 G46.90 77 0 77 0 77 0
39 G47.11 26 0 26 0 26 0
40 G47.41 1 0 1 0 1 0
41 G47.71 67 0 67 0 67 0
42 G47.72 21 0 21 0 21 0
43 H49.20 68 15 68 0 68 15
44 H53.20 17 0 17 0 17 0
45 I56.10 69 0 69 0 69 0
46 J61.30 49 0 49 0 49 0
47 J62.01 8 0 8 0 8 0
48 K64.20 93 1 93 0 93 1
49 M70.10 48 21 48 0 48 21
50 M72.11 30 0 30 0 30 0
51 N77.40 0 0 0 0 0 0
52 N82.91 8 0 8 0 8 0
53 Q86.22 2 0 2 0 2 0
54 S96.09 0 0 0 0 0 0

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 3: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o p
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu niekwalifikującego się do obliczenia wskaźnika zielonych aktywów 29,15% 0,86% 0,00% 0,01% 0,38% 1,91% 0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 29,15% 0,94% 0,00% 0,01% 0,45% 31,00%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
3 Instytucje kredytowe 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
4 Kredyty i zaliczki 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 w tym spółki zarządzające 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 1,35% 0,56% 0,00% 0,01% 0,38% 1,35% 0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 1,35% 0,64% 0,00% 0,01% 0,45% 2,87%
21 Kredyty i zaliczki 1,09% 0,36% 0,00% 0,01% 0,20% 1,09% 0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 1,09% 0,43% 0,00% 0,01% 0,28% 2,40%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,25% 0,21% 0,00% 0,00% 0,17% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,21% 0,00% 0,00% 0,17% 0,47%
23 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 Gospodarstwa domowe 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 27,34%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,24% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 18,90%
26 w tym kredyty na renowację budynków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49%
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 29,15% 0,86% 0,00% 0,01% 0,38% 1,91% 0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 29,15% 0,94% 0,00% 0,01% 0,45% 69,36%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 4: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o p
% (w porównaniu z przepływem aktywów kwalifikowanych ogółem) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA) Udział procentowy uwzględnionych nowych aktywów ogółem
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zielonych aktywów zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu niekwalifikującego się do obliczenia wskaźnika zielonych aktywów 9,29% 0,78% 0,00% 0,03% 0,45% 2,57% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 9,29% 0,81% 0,00% 0,03% 0,48% 26,74%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
3 Instytucje kredytowe 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
4 Kredyty i zaliczki 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
5 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 Inne instytucje finansowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 w tym spółki zarządzające 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 Kredyty i zaliczki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Instrumenty kapitałowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 1,98% 0,68% 0,00% 0,03% 0,45% 1,98% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 1,98% 0,71% 0,00% 0,03% 0,48% 5,74%
21 Kredyty i zaliczki 1,95% 0,66% 0,00% 0,03% 0,44% 1,95% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 1,95% 0,68% 0,00% 0,03% 0,46% 5,54%
22 Dłużne papiery wartościowe, w tym deklaracja o przeznaczeniu wpływów 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,19%
23 Instrumenty kapitałowe 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
24 Gospodarstwa domowe 6,72% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,72% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 19,65%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 6,47% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,47% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86%
26 w tym kredyty na renowację budynków 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54%
29 Finansowanie mieszkalnictwa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 9,29% 0,78% 0,00% 0,03% 0,45% 2,57% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 9,29% 0,81% 0,00% 0,03% 0,48% 75,06%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych w odniesieniu do stanu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o
% (w porównaniu ze stanem pozabilansowych aktywów kwalifikowanych ogółem) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
1 Gwarancje finansowe (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Zarządzane aktywa (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów) 14,01% 5,91% 0,00% 0,04% 2,10% 12,67% 0,88% 0,00% 0,00% 0,11% 26,68% 6,79% 0,00% 0,04% 2,21%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych w odniesieniu do przepływu [%]

a b c d e f g h i j k l m n o
% (w porównaniu ze stanem pozabilansowych aktywów kwalifikowanych ogółem) 31.12.2023
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM (CCM + CCA)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikująca się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
1 Gwarancje finansowe (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Zarządzane aktywa (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów) 15,12% 7,15% 0,00% 0,11% 2,72% 12,63% 0,99% 0,00% 0,00% 0,13% 15,47% 0,00% 0,00% 0,20% 2,84%

Ujawnienia wskaźników w odniesieniu do działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym zgodnie z załącznikiem XII do Rozporządzenia 2021/2178

Poniżej Grupa prezentuje ujawnienia kwoty i udziałów działalności kwalifikującej się i zgodnej z systematyką w mianowniku i liczniku swoich kluczowych wskaźników wyników oraz działalności niekwalifikującej się w mianowniku swoich kluczowych wskaźników wyników w odniesieniu do działalności opisanych w sekcjach 4.26 – 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 zgodnie z zakresem określonym we wzorach 1-5 stanowiących załącznik XII do Rozporządzenia 2021/2178.

Ujawnienia dotyczące działalności związanej z gazem i atomem zostały dokonane w stosunku do ekspozycji wobec przedsiębiorstw niefinansowych podlegających wymogom w zakresie publikowania danych niefinansowych zgodnie
z wymogami Dyrektywy NFRD. Przygotowano je w oparciu o dane opublikowane przez klientów Grupy w ramach ujawnień taksonomicznych za 2022 rok.

Ujawnienia zostały zaprezentowane w ujęciu skonsolidowanym zgodnie z zakresem konsolidacji ostrożnościowej Grupy.

Ujawnienia na podstawie kluczowego wskaźnika wyników kontrahenta według obrotu (KPI Turnover) – wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2023 r.

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 1: Działalność związana z energią jądrową i gazem ziemnym

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1. Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
2. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3. Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
5. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
6. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 2: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (mianownik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 237 0,47% 232 0,46% 5 0,01%
8. Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 237 0,47% 232 0,46% 5 0,01%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 3: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (licznik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 237 100,00% 232 97,80% 5 2,20%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 237 100,00% 232 97,80% 5 2,20%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 4: Działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna z systematyką [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,38 0,00% 0,00 0,00% 0,38 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3,49 0,01% 3,49 0,01% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,15 0,00% 0,15 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 14 045 27,89% 14 051 27,90% 562 1,12%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 14 050 27,90% 14 055 27,91% 563 1,12%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Działalność gospodarcza niekwalifikująca się do systematyki [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota Udział procentowy
1. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 8 222 16,33%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników” 8 222 16,33%

Ujawnienia na podstawie kluczowego wskaźnika wyników kontrahenta według nakładów inwestycyjnych (KPI Capex) – wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2023 r.

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 1: Działalność związana z energią jądrową i gazem ziemnym

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1. Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
2. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3. Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
5. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
6. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 2: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (mianownik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 474 0,94% 434 0,86% 40 0,08%
8. Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 474 0,94% 434 0,86% 40 0,08%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 3: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (licznik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 474 100,00% 434 91,63% 40 8,37%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 474 100,00% 434 91,63% 40 8,37%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 4: Działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna z systematyką [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 30,78 0,06% 30,53 0,06% 0,25 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 11,15 0,02% 11,15 0,02% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,38 0,00% 0,38 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 14 163 28,13% 14 202 28,20% 920 1,83%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 14 205 28,21% 14 245 28,29% 920 1,83%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Działalność gospodarcza niekwalifikująca się do systematyki [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota Udział procentowy
1. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 7 829 15,55%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników” 7 829 15,55%

Ujawnienia na podstawie kluczowego wskaźnika wyników kontrahenta według obrotu (KPI Turnover) – wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu w 2023 r.

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 1: Działalność związana z energią jądrową i gazem ziemnym

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1. Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
2. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3. Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
5. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
6. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 2: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (mianownik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 45 0,30% 42 0,28% 3 0,02%
8. Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 45 0,30% 42 0,28% 3 0,02%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 3: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (licznik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 45 100,00% 42 93,90% 3 6,10%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 45 100,00% 42 93,90% 3 6,10%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 4: Działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna z systematyką [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,38 0,00% 0,00 0,00% 0,38 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 2,40 0,02% 2,40 0,02% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 183 7,97% 1 187 7,99% 231 1,56%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 186 7,99% 1 189 8,01% 232 1,56%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Działalność gospodarcza niekwalifikująca się do systematyki [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota Udział procentowy
1. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 4 056 27,33%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników” 4 056 27,33%

Ujawnienia na podstawie kluczowego wskaźnika wyników kontrahenta według nakładów inwestycyjnych (KPI Capex) – wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu w 2023 r.

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 1: Działalność związana z energią jądrową i gazem ziemnym

Wiersz Działalność związana z energią jądrową
1. Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
2. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3. Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
5. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK
6. Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. TAK

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 2: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (mianownik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
CCM + CCA Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 120 0,81% 116 0,78% 4 0,03%
8. Całkowity mający zastosowanie kluczowy wskaźnik wyników 120 0,81% 116 0,78% 4 0,03%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 3: Działalność gospodarcza zgodna z systematyką (licznik) [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 120 100,00% 116 96,46% 4 3,54%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w liczniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 120 100,00% 116 96,46% 4 3,54%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 4: Działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna z systematyką [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota i udział
(CCM+CCA) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA)
Kwota % Kwota % Kwota %
1. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 20,04 0,13% 19,79 0,13% 0,25 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 7,59 0,05% 7,59 0,05% 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, o której mowa w sekcji 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,25 0,00% 0,25 0,00% 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 231 8,29% 1 235 8,32% 377 2,54%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z systematyką w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 1 259 8,48% 1 263 8,51% 378 2,54%

Pobierz tabelę w PDF

Wzór 5: Działalność gospodarcza niekwalifikująca się do systematyki [mln EUR]

Wiersz Rodzaje działalności gospodarczej Kwota Udział procentowy
1. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 1 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.26 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
2. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 2 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.27 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
3. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 3 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.28 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
4. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 4 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.29 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
5. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 5 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.30 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
6. Kwota i udział działalności gospodarczej, o której mowa w wierszu 6 wzoru 1, która jest działalnością gospodarczą niekwalifikującą się do systematyki zgodnie z sekcją 4.31 załączników I i II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 0,00 0,00%
7. Kwota i udział innych rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki, niewymienionych w wierszach 1-6 powyżej w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników 3 909 26,34%
8. Całkowita kwota i całkowity udział rodzajów działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w mianowniku mającego zastosowanie kluczowego wskaźnika wyników” 3 909 26,34%

Ujawnienie w zakresie dodatkowych działalności kwalifikujących się do Taksonomii w odniesieniu do celów łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2023/2485 oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE  2023/24865 w swoim ujawnieniu taksonomicznym za 2023 rok Grupa jest zobowiązana ujawnić udział procentowy w aktywach objętych wskaźnikiem ekspozycji niekwalifikujących się i kwalifikujących się wobec określonej listy dodatkowych działalności wymienionych w sekcjach 3.18–3.21 i 6.18–6.20 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz sekcjach 5.13, 8.4, 9.3, 14.1 i 14.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 rozszerzających listę działalności kwalifikujących się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu.

W celu wypełnienia powyższego wymogu Grupa dokonała analizy swojego portfela finansowań klientów korporacyjnych celem identyfikacji klientów, którzy podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z Dyrektywą NFRD. Następnie w odniesieniu do zidentyfikowanej listy klientów Grupa dokonała weryfikacji, czy kod NACE głównej działalności prowadzonej przez danego klienta został wymieniony w ww. sekcjach technicznych kryteriów kwalifikacji.

Mając na uwadze, że odniesienia do kodów NACE zawarte w technicznych kryteriach kwalifikacji mają jedynie charakter orientacyjny, w przypadku, gdy kod NACE działalności danego klienta został wskazany dla przynajmniej jednej z działalności opisanych w technicznych kryteriach kwalifikacji, Grupa na podstawie posiadanych informacji o specyfice działalności prowadzonej przez klienta dokonała dodatkowej weryfikacji. Miała ona na celu sprawdzenie, czy działalność prowadzona przez danego klienta spełnia szczegółową definicję działalności gospodarczej zawartą w jej opisie w technicznych kryteriach kwalifikacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy Grupa wyznaczyła wartość bilansową brutto ekspozycji kwalifikujących się i niekwalifikujących się wobec ww. dodatkowych działalności.

Według stanu na 31.12.2023 r. udział działalności kwalifikujących się do systematyki na podstawie sekcji 3.18–3.21
i 6.18–6.20 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz sekcji 5.13, 8.4, 9.3, 14.1 i 14.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w aktywach objętych wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem (ang. total covered assets) wyniósł 0%, a udział działalności niekwalifikującej się w aktywach objętych wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem (ang. total covered assets) wyniósł 100%.

5 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej.

Ujawnienie w zakresie czterech kolejnych celów środowiskowych

 • WMR (ang. sustainable use and protection of water and marine resources) – zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
 • CE (ang. transition to circular economy) – przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • PPC (ang. pollution prevention and control) – zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 • BIO (ang. protection and restoration od biodiversity and ecosystems) – ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W celu wypełnienia powyższego wymogu Grupa dokonała analizy swojego portfela finansowań klientów korporacyjnych celem identyfikacji klientów, którzy podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych zgodnie z Dyrektywą NFRD. Następnie w odniesieniu do zidentyfikowanej listy klientów Grupa dokonała weryfikacji, czy NACE kod głównej działalności prowadzonej przez danego klienta został wymieniony w technicznych kryteriach kwalifikacji określonych dla czterech kolejnych celów.

Mając na uwadze, że odniesienia do kodów NACE zawarte w technicznych kryteriach kwalifikacji mają jedynie charakter orientacyjny w przypadku, gdy NACE kod działalności danego klienta został wskazany dla przynajmniej jednej z działalności opisanych w technicznych kryteriach kwalifikacji dla czterech kolejnych celów, Grupa na podstawie posiadanych informacji o specyfice działalności prowadzonej przez klienta dokonała dodatkowej weryfikacji.

Miała ona na celu sprawdzenie, czy działalność prowadzona przez danego klienta spełnia szczegółową definicję działalności gospodarczej zawartą w jej opisie w technicznych kryteriach kwalifikacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy Grupa wyznaczyła wartość bilansową brutto ekspozycji kwalifikujących się do czterech kolejnych celów środowiskowych oraz ich udział w aktywach objętych wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem (ang. total covered assets).

Według stanu na 31.12.2023 udział działalności kwalifikujących się do czterech kolejnych celów środowiskowych w aktywach objętych wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem (ang. total covered assets) wyniósł odpowiednio 0,14%, a udział działalności niekwalifikującej się w aktywach objętych wskaźnikiem zielonych aktywów ogółem (ang. total covered assets) wyniósł 99,86%.

Wyjaśnienia dotyczące charakteru i celów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz rozwoju w czasie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, począwszy od drugiego roku od wdrożenia, z rozróżnieniem na elementy związane z działalnością gospodarczą oraz elementy metodyczne i związane z danymi

Największy udział w wartości wskaźnika zielonych aktywów wykazały ekspozycje Grupy względem przedsiębiorstw niefinansowych dotyczące finansowania ogólnego przeznaczenia oraz gospodarstw domowych w formie kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

Działalność zrównoważoną, którą wykazały przedsiębiorstwa niefinansowe podlegające pod NFRD zidentyfikowane w portfelu Grupy, wspomagały w głównej mierze realizację celu CCM – łagodzenie zmian klimatu.

Opis zgodności z Rozporządzeniem 2020/852 w strategii biznesowej przedsiębiorstwa finansowego, procesy projektowania produktów oraz współpraca z klientami i kontrahentami

Rozporządzenie 2020/852 o tzw. Taksonomii zostało opracowane przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i stanowi istotne narzędzie, które umożliwia klasyfikację i definiowanie inwestycji zrównoważonych środowiskowo, wspierając przez to osiągnięcie celów Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii wyznaczonych na 2030 rok.

 • wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych,
 • nie wyrządzają poważnych szkód żadnemu z pozostałych celów środowiskowych,
 • prowadzą działalność zgodnie z minimalnymi gwarancjami.
 • łagodzenie zmian klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.
 • finansowanie projektów zrównoważonych,
 • wsparcie transformacji energetycznej klientów i przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz
 • dążenie do neutralności klimatycznej własnej działalności biznesowej przy ograniczaniu emisji własnych
  i partnerów biznesowych, uznał za strategiczne kierunki w obszarze środowiska.

Zgodnie ze Strategią ESG Bank Pekao wspiera klientów w ich transformacji energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu, finansuje rozwój OZE oraz podmioty z branż nowych technologii.

 • budownictwem niskoemisyjnym,
 • transportem niskoemisyjnym,
 • instalacjami fotowoltaicznymi,
 • farmami wiatrowymi,
 • biogazowniami,

które stanowią działalności wspierające realizację dwóch pierwszych celów środowiskowych uwzględnionych
w Taksonomii, tj. łagodzenie zmian klimatu oraz adaptację do zmian klimatu.

Bank, przygotowując ofertę kredytową, prowadzi dialog z klientami mający na celu takie ustrukturyzowanie oferty, które umożliwi ich wsparcie w realizacji planów transformacji środowiskowych i klimatycznych oraz osiągnięcie wyznaczonych w ich strategiach biznesowych celów środowiskowych i klimatycznych.

Zgodnie z Polityką Ryzyka Kredytowego obowiązującą w Banku ocena ryzyka ESG, w tym klimatycznego stanowi jeden z integralnych elementów oceny transakcji kredytowych zawieranych z podmiotami gospodarczymi. Grupa wraz z oceną zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego sensu stricte, starannie ocenia ryzyko specyficzne transakcji, w szczególności ryzyko prawne, reputacji, polityczne, ESG, w tym klimatyczne i środowiskowe, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ryzyko konfliktów interesów.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje dotyczące strategii Banku oraz wagi finansowania działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w ogólnej działalności przedsiębiorstw

W 2021 roku Bank przyjął i opublikował Strategię ESG na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny bank wspierający zrównoważony rozwój”, definiując w niej cele w zakresie dbałości o środowisko naturalne, wspierania rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju Banku. Strategia składa się z trzech filarów: „Środowisko”, „Zaangażowanie” i „Ład”. W ich w ramach wyznaczono wskaźniki do realizacji w poszczególnych latach obowiązywania Strategii ESG.

 • udział finansowania wysokoemisyjnego w portfelu finansowań poniżej 1,0%,
 • sfinansowanie w latach 2021-2024 projektów zrównoważonych o wartości ponad 8 mld zł,
 • wsparcie w latach 2021-2024 emisji obligacji ESG klientów o wartości ponad 22 mld zł,
 • udział finansowania zielonego w portfelu finansowań powyżej 4,0%.

Bank oznacza ekspozycje zielone, społeczne oraz brązowe zgodnie z definicjami ujętymi w Strategii ESG Banku i doprecyzowanymi w wewnętrznym dokumencie.

W 2023 roku Bank przekroczył założony w Strategii ESG 4-proc. udział finansowań zielonych i kontynuuje działania mające na celu wzrost tego wskaźnika. Różnica pomiędzy wartością wskaźnika udziału finansowań zielonych a zaraportowaną wartością wskaźnika GAR wynika z różnic dotyczących stosowanej definicji zielonych aktywów oraz z odmiennego sposobu ujęcia wybranych pozycji aktywów. Zakres podmiotowy GAR wyklucza duży zakres działalności, obejmując jedynie przedsiębiorstwa podlegające pod NFRD, gospodarstwa domowe oraz finansowanie JST, podczas gdy wskaźnik udziału finansowań zielonych odnosi się do całego portfela finansowań Banku.

Wyniki wyszukiwania