Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Ujawnienie informacji w zakresie określonym przez Principle Adverse Impacts zgodnie z Rozporządzeniem SFDR

Ujawnienie informacji w zakresie określonym przez Principle Adverse Impacts zgodnie z Rozporządzeniem SFDR dla Grupy Pekao jako podmiotu, w który dokonano inwestycji (investee)*

Wskaźniki Principle Adverse Impacts – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/2088

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

WSKAŹNIK NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2023
Emisje gazów cieplarnianych Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 8 121 t CO2e wg metodologii GHG Protocol
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 33 529 t CO2e wg metodologii GHG Protocol
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 Kalkulacja emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 GHG Protocol (podkategoria 15) zostanie dokonana w 2024 roku.
Całkowite emisje gazów cieplarnianych 41 650 t CO2e (zakres 1+2)
Ekspozycja z tytułu przedsiębiorstw działających w sektorze paliw kopalnych Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności w sektorze paliw kopalnych oraz nie osiągają przychodów z działalności w tym sektorze (zgodnie z definicją sektora paliw kopalnych zawartą w art. 2 pkt 62 Rozp. PE i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu).
Udział zużytej i wyprodukowanej energii ze źródeł nieodnawialnych Udział energii ze źródeł nieodnawialnych zużytej i wyprodukowanej w stosunku do zasobów energii ze źródeł odnawialnych, wyrażony jako odsetek zasobów energii ogółem 62%
Intensywność zużycia energii przypadająca na dany sektor o znacznym oddziaływaniu na klimat Zużycie energii wyrażone w GWh Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności w sektorach o znacznym oddziaływaniu na klimat, tj. wymienionych w sekcjach od A do H w Aneksie nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 roku w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2
Działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności Spółki posiadające obiekty/prowadzące działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów, w przypadku gdy działalność takich spółek ma niekorzystny wpływ na te obszary Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w ich pobliżu, która miałaby niekorzystny wpływ na te obszary (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR 'obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności: to obszary Natura 2000, obszary światowego dziedzictwa UNESCO i tzw. Key Biodiversity Areas, oraz inne wymienione w Załączniku D Aneksu nr 2 do Rozp. Del. Komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 roku.
Emisje do wody Tony emisji do wody Spółki z Grupy Pekao nie generują emisji substancji priorytetowych i niektórych innych substancji zanieczyszczających do wody, wymienionych w części A załącznika I Dyrektywy PE i Rady (2008/105/WE z 16 grudnia 2008 roku w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej.
Wskaźnik odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych Tony odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych Spółki z Grupy Pekao nie generują odpadów niebezpiecznych, tj. wykazujących co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w art. załączniku III Dyrektywy PE i Rady (2008/98/WE) z 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów; oraz odpadów radioaktywnych zdefiniowanych w art. 3 pkt 7 Dyrektywy Rady 2011/70/Euroatom z 19 lipca 2011 roku ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KWESTII SPOŁECZNYCH I PRACOWNICZYCH, KWESTII DOTYCZĄCYCH POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I PRZEKUPSTW 2023
Naruszenia zasad inicjatywy Global Compact i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych Obecnie Spółki Grupy Pekao nie posiadają procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact. Planowane rozpoczęcie prac w tym zakresie to 2024 rok.
Brak procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact i Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych Obecnie Spółki Grupy Pekao nie posiadają procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact. Planowane rozpoczęcie prac w tym zakresie to 2024 rok.
Nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zdefiniowana jako różnica między średnimi zarobkami brutto za godzinę pracy mężczyzn i kobiet, wyrażona jako odsetek średnich zarobków brutto za godzinę pracy mężczyzn 32%
Zróżnicowanie członków zarządu ze względu na płeć Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn zasiadających w zarządach spółek, wyrażony jako odsetek wszystkich członków zarządu 18%
Ekspozycja z tytułu kontrowersyjnych rodzajów broni (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna i broń biologiczna) Spółki z Grupy Pekao nie uczestniczą w produkcji lub sprzedaży kontrowersyjnych rodzajów broni,o których mowa w: (1) Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu    z 18 września 1997 roku; (2) Konwencji o zakazie użycia amunicji kasetowej, która weszła w życie 1 sierpnia 2008 roku, oraz (3) Konwencji o zakazie broni chemicznej”, która weszła w życie 29 kwietnia 1997 roku.

Korekta ujawnienia w zakresie określonym przez Principle Adverse Impacts zgodnie z Rozporządzeniem SFDR dla Grupy Pekao jako podmiotu, w który dokonano inwestycji (investee) zaprezentowanego w Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok

W Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok w wyniku omyłki ujawniona została nieprawidłowa wartość wskaźnika prezentującego emisje gazów cieplarnianych. Poniższa tabela prezentuje prawidłowe wartości wszystkich wskaźników w Tabeli 1 za 2022 rok.

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

WSKAŹNIK NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2022
Emisje gazów cieplarnianych Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 8 797 t CO2e wg metodologii GHG Protocol
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 36 332 t CO2e wg metodologii GHG Protocol
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 Kalkulacja emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 GHG Protocol (podkategoria 15) zostanie dokonana w 2023 roku.
Całkowite emisje gazów cieplarnianych 45 129 t CO2e (zakres 1+2)
Ekspozycja z tytułu przedsiębiorstw działających w sektorze paliw kopalnych Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności w sektorze paliw kopalnych oraz nie osiągają przychodów z działalności w tym sektorze (zgodnie z definicją sektora paliw kopalnych zawartą w art. 2 pkt 62 Rozp. PE i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu).
Udział zużytej i wyprodukowanej energii ze źródeł nieodnawialnych Udział energii ze źródeł nieodnawialnych zużytej i wyprodukowanej w stosunku do zasobów energii ze źródeł odnawialnych, wyrażony jako odsetek zasobów energii ogółem 63%
Intensywność zużycia energii przypadająca na dany sektor o znacznym oddziaływaniu na klimat Zużycie energii wyrażone w GWh Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności w sektorach o znacznym oddziaływaniu na klimat, tj. wymienionych w sekcjach od A do H w Aneksie nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 roku w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2
Działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności Spółki posiadające obiekty/prowadzące działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów, w przypadku gdy działalność takich spółek ma niekorzystny wpływ na te obszary Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w ich pobliżu, która miałaby niekorzystny wpływ na te obszary (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR 'obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności: to obszary Natura 2000, obszary światowego dziedzictwa UNESCO i tzw. Key Biodiversity Areas, oraz inne wymienione w Załączniku D Aneksu nr 2 do Rozp. Del. Komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 roku.
Emisje do wody Tony emisji do wody Spółki z Grupy Pekao nie generują emisji substancji priorytetowych i niektórych innych substancji zanieczyszczających do wody, wymienionych w części A załącznika I Dyrektywy PE i Rady (2008/105/WE) z 16 grudnia 2008 roku w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej.
Wskaźnik odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych Tony odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych Spółki z Grupy Pekao nie generują odpadów niebezpiecznych, tj. wykazujących co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w art. załączniku III Dyrektywy PE i Rady (2008/98/WE) z 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów; oraz odpadów radioaktywnych zdefiniowanych w art. 3 pkt 7 Dyrektywy Rady 2011/70/Euroatom z 19 lipca 2011 roku ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
WSKAŹNIKI W ZAKRESIE KWESTII SPOŁECZNYCH I PRACOWNICZYCH, KWESTII DOTYCZĄCYCH POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I PRZEKUPSTW 2022
Naruszenia zasad inicjatywy Global Compact i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych Obecnie Spółki Grupy Pekao nie posiadają procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact. Planowane rozpoczęcie prac w tym zakresie 2023- 2024.
Brak procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact i Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych Obecnie Spółki Grupy Pekao nie posiadają procesów i mechanizmów kontroli służących nadzorowaniu przestrzegania zasad inicjatywy Global Compact. Planowane rozpoczęcie prac w tym zakresie 2023- 2024.
Nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zdefiniowana jako różnica między średnimi zarobkami brutto za godzinę pracy mężczyzn i kobiet, wyrażona jako odsetek średnich zarobków brutto za godzinę pracy mężczyzn 34%
Zróżnicowanie członków zarządu ze względu na płeć Średni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn zasiadających w zarządach spółek, wyrażony jako odsetek wszystkich członków zarządu 18%
Ekspozycja z tytułu kontrowersyjnych rodzajów broni (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna i broń biologiczna) Spółki z Grupy Pekao nie uczestniczą w produkcji lub sprzedaży kontrowersyjnych rodzajów broni, o których mowa w: (1) Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu z 18 września 1997 roku; (2) Konwencji o zakazie użycia amunicji kasetowej, która weszła w życie 1 sierpnia 2008 roku, oraz (3) Konwencji o zakazie broni chemicznej”, która weszła w życie 29 kwietnia 1997 roku.

Dodatkowe wskaźniki dotyczące klimatu i inne wskaźniki środowiskowe

WSKAŹNIK NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2023
Emisje zanieczyszczeń nieorganicznych Spółki z Grupy Pekao nie emitują zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 pkt 13 Dyrektywy PE i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Emisje zanieczyszczeń powietrza Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Spółki z Grupy Pekao nie dokonują kalkulacji emisji antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza, takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, amoniak i pył drobny PM 2,5.
Emisje substancji zubożających warstwę ozonową Z uwagi na charakter prowadzonej działalności spółki z Grupy Pekao nie dokonują kalkulacji emisji zubażających warstwę ozonową wymienionych w Protokole Montrealskim. Spółki Grupy Pekao dysponują danymi na temat zużycia czynników chłodniczych użytych w urządzeniach klimatyzujących, wyrażonych w kilogramach na potrzeby kalkulacji emisji dwutlenku węgla w zakresie 1. i 2. wg GHG Protocol.
Inwestycje w spółki nierealizujące inicjatyw na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla Bank Pekao realizuje inicjatywy na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, o których mowa w rozdziale „Klimat i środowisko” niniejszego raportu.
Podział zużycia energii według rodzaju nieodnawialnych źródeł energii Zużycie paliwa pochodzącego z węgla i produktów węglowych: 0
Zużycie paliwa pochodzącego z ropy naftowej i produktów ropopochodnych): 21 499 MWh
Zużycie paliwa pochodzącego z gazu ziemnego: 64 MWh
Zużycie paliwa pochodzącego z innych nieodnawialnych źródeł: 0
Zużycie produktów jądrowych: 0
Ponowne użycie i recykling wody Szacunkowe zużycie wody: 110 785,11m sześc.
Spółki Grupy Pekao nie dokonują kalkulacji udziału wody poddanej recyklingowi i ponownemu użyciu.
Inwestycje w spółki nieposiadające polityki dotyczącej gospodarki wodnej Spółki Grupy Pekao nie posiadają polityk dotyczących gospodarki wodnej.
Ekspozycja z tytułu obszarów o znacznym deficycie wody Spółki Grupy Pekao nie posiadają obiektów zlokalizowanych na obszarach o znacznym deficycie wody zgodnie z metodologią Aqueduct Water Risk Atlas, tj. obszarów o ryzyku: „High” (3-4) oraz „Extremely High (4-5).
Inwestycje w spółki produkujące chemikalia Działalność spółek Grupy Pekao nie jest objęta działem 20.2 w Aneksie nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 roku w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2
Degradacja gruntów, pustynnienie, uszczelnianie gleby Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności mającej wpływ na degradację gruntów, pustynnienie lub uszczelnienie gleby.
Inwestycje w spółki niestosujące zrównoważonych praktyk rolniczych/praktyk z zakresu zrównoważonego gospodarowania gruntami Spółki Grupy Pekao nie działają w sektorze rolniczym oraz nie gospodarują gruntami oraz nie są zobligowane do stosowania zrównoważonych praktyk lub strategii rolniczych/praktyk lub strategii z zakresu zrównoważonego gospodarowania gruntami.
Inwestycje w spółki niestosujące zrównoważonych praktyk w dziedzinie mórz i oceanów Spółki Grupy Pekao nie działają w sektorze mórz i oceanów oraz nie są zobligowane do stosowania zrównoważonych praktyk w dziedzinie mórz i oceanów.
Wskaźnik odpadów niepoddawanych recyklingowi Spółki Grupy Pekao nie dokonują kalkulacji niepoddawanych recyklingowi odpadów.
Gatunki naturalne i obszary chronione Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności mającej wpływ gatunki zagrożone ujęte w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych  (IUCN).
Spółki Grupy Pekao nie posiadają polityki ochrony bioróżnorodności obejmującej operacyjne miejsca prowadzenia działalności posiadane, dzierżawione lub zarządzane na obszarze chronionym lub na obszarze o wysokiej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi, lub znajdujące się w sąsiedztwie tego typu obszarów.
Wylesianie Spółki Grupy Pekao nie posiadają polityki zapobiegania wylesianiu.

Dodatkowe wskaźniki w zakresie kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu

WSKAŹNIK NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2023
Inwestycje w spółki niestosujące polityki zapobiegania wypadkom przy pracy Spółki Grupy Pekao posiadają Politykę Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wskaźnik występowania wypadków 38
Liczba dni straconych z powodu urazów, wypadków, ofiar śmiertelnych lub chorób 1153
Brak kodeksu postępowania dostawców Bank Pekao posiada Kodeks etyki dostawców Banku Pekao S.A. (w kontekście niebezpiecznych warunków pracy, niepewnego zatrudnienia, pracy dzieci i pracy przymusowej).
Brak mechanizmu rozpatrywania skarg w kwestiach pracowniczych Mechanizm rozpatrywania skarg w kwestiach pracowniczych jest ujęty w Polityce antymobbingowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz stosownych odrębnych regulacjach wypracowanych przez spółki zależne.
Niewystarczająca ochrona sygnalistów Brak wystąpienia takich przypadków. Zagadnienia dotyczące ochrony sygnalistów są ujęte w Procedurze zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.
Przypadki dyskryminacji Liczba przypadków dyskryminacji: 1
Liczba przypadków dyskryminacji prowadzących do sankcji: 1
Poziom wynagrodzenia dyrektora generalnego Wartość wskaźnika dla Banku: 16,0
Bank posiada regulację pt. Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Brak polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka Spółki z Grupy Pekao nie posiadają kompleksowej polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka.
Brak procesu w zakresie due diligence Spółki Grupy Pekao nie prowadzą procesu due diligence w celu identyfikacji niekorzystnych skutków dla przestrzegania praw człowieka, łagodzenia takich skutków i ich eliminowania.
Brak procedur i środków na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi Spółki Grupy Pekao nie posiadają procedur i środków na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi.
Działania i dostawcy narażeni na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy dzieci Bank Pekao posiada polityki wewnętrzne w tym obszarze, w tym w szczególności Politykę Zgodności Banku Pekao S.A., Kodeks Postępowania Grupy Pekao, Kodeks Etyki Dostawców banku Pekao S.A  Pion Strategii HR realizuje działania w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
Działania i dostawcy narażeni na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej Bank Pekao posiada polityki wewnętrzne w tym obszarze, w tym w szczególności Politykę Zgodności Banku Pekao S.A., Kodeks Postępowania Grupy Pekao. Pion Strategii HR realizuje działania w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
Liczba zidentyfikowanych przypadków poważnych kwestii i incydentów dotyczących poszanowania praw człowieka W spółkach Grupy Pekao nie zidentyfikowano przypadków poważnych kwestii i incydentów dotyczących poszanowania praw człowieka.
Brak polityki przeciwdziałania korupcji i przekupstwu W spółkach Grupy Pekao obowiązuje Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A.
Przypadki niepodejmowania wystarczających działań w przypadku naruszeń norm w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu W spółkach Grupy Pekao nie odnotowano żadnych  przypadku naruszenia procedur i norm w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
Liczba wyroków skazujących i kwota grzywien za naruszenie przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw W spółkach Grupy Pekao nie odnotowano żadnych wyroków skazujących za naruszenie przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw. Kwota grzywien za naruszenia przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw wynosi 0 zł

Korekta ujawnienia w zakresie określonym przez Principle Adverse Impacts zgodnie z Rozporządzeniem SFDR dla Grupy Pekao jako podmiotu, w który dokonano inwestycji (investee) zaprezentowanego w Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok

W Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok w wyniku oczywistej omyłki ujawniona została nieprawidłowa wartość wskaźnika prezentującego poziom wynagrodzenia dyrektora generalnego. Wartość zaprezentowana w ujawnieniu wynosiła 21,4 podczas gdy rzeczywista wartość wskaźnika wyniosła 18,2. Poniższa tabela prezentuje prawidłowe wartości wszystkich wskaźników w Tabeli 3 za 2022 rok.

Dodatkowe wskaźniki w zakresie kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu

WSKAŹNIK NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2022
Inwestycje w spółki niestosujące polityki zapobiegania wypadkom przy pracy Spółki Grupy Pekao posiadają Politykę Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wskaźnik występowania wypadków 23
Liczba dni straconych z powodu urazów, wypadków, ofiar śmiertelnych lub chorób 547
Brak kodeksu postępowania dostawców Spółki z Grupy Pekao nie posiadają kodeksu postępowania dostawców (w kontekście niebezpiecznych warunków pracy, niepewnego zatrudnienia, pracy dzieci i pracy przymusowej).
Brak mechanizmu rozpatrywania skarg w kwestiach pracowniczych Mechanizm rozpatrywania skarg w kwestiach pracowniczych jest ujęty w Polityce antymobbingowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz stosownych odrębnych regulacjach wypracowanych przez spółki zależne.
Niewystarczająca ochrona sygnalistów Brak wystąpienia takich przypadków. Zagadnienia dotyczące ochrony sygnalistów są ujęte Polityce zgłaszania naruszeń (whistleblowing) Banku Pekao S.A.
Przypadki dyskryminacji Liczba przypadków dyskryminacji: 0
Liczba przypadków dyskryminacji prowadzących do sankcji: 0
Poziom wynagrodzenia dyrektora generalnego Wartość wskaźnika dla Banku: 18,2.
Bank posiada regulację pn. Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Brak polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka Spółki z Grupy Pekao nie posiadają kompleksowej polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka.
Brak procesu w zakresie due diligence Spółki Grupy Pekao nie prowadzą badań due diligence w celu identyfikacji niekorzystnych skutków dla przestrzegania praw człowieka, łagodzenia takich skutków i ich eliminowania.
Brak procedur i środków na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi Spółki Grupy Pekao nie posiadają procedur i środków na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi.
Działania i dostawcy narażeni na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy dzieci Bank Pekao posiada polityki wewnętrzne w tym obszarze, w tym w szczególności Politykę Zgodności Banku, Kodeks Postępowania Grupy Pekao. Pion Strategii HR realizuje działania w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
Działania i dostawcy narażeni na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej Bank Pekao posiada polityki wewnętrzne w tym obszarze, w tym w szczególności Politykę Zgodności Banku, Kodeks Postępowania Grupy Pekao. Pion Strategii HR realizuje działania w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
Liczba zidentyfikowanych przypadków poważnych kwestii i incydentów dotyczących poszanowania praw człowieka W spółkach Grupy Pekao nie zidentyfikowano przypadków poważnych kwestii i incydentów dotyczących poszanowania praw człowieka.
Brak polityki przeciwdziałania korupcji i przekupstwu W spółkach Grupy Pekao obowiązuje Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A.
Przypadki niepodejmowania wystarczających działań w przypadku naruszeń norm w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu W spółkach Grupy Pekao nie odnotowano żadnych  przypadku naruszenia procedur i norm w zakresie przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
Liczba wyroków skazujących i kwota grzywien za naruszenie przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw W spółkach Grupy Pekao nie odnotowano żadnych wyroków skazujących za naruszenie przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw. Kwota grzywien za naruszenia przepisów antykorupcyjnych i przepisów w sprawie zwalczania przekupstw wynosi 0 zł

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Wyniki wyszukiwania