Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Ochrona konsumentów

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 206-1
]

Bank oraz spółki zależne obowiązuje Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Polityka określa podstawowe zasady działania pracowników Banku zgodnie z przepisami dotyczącymi antymonopolowych i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz główne zadania komórek organizacyjnych Banku w tym zakresie. W 2023 roku Bank nie zapłacił kar za naruszenie zbiorowych praw konsumentów oraz za naruszenie zasad wolnej konkurencji.

Spółki wchodzące w 2023 roku w skład Grupy Pekao posiadały również własne regulacje w tym obszarze, m.in.: Polityka Pekao Direct w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, Polityka Pekao Banku Hipotecznego S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, Procedura Antymonopolowa, Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję oraz naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (Pekao Leasing).

Prawomocnym wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zakończył postępowanie dotyczące odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RLU-1/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku. Decyzja ta dotyczyła uznania za abuzywne postanowień wzorców umów obowiązujących w Idea Banku S.A. w relacjach z konsumentami w zakresie przesłanek uprawniających bank do jednostronnej zmiany tych wzorców (tzw. klauzule modyfikacyjne). Z uwagi na to, że produkty których dotyczyła decyzja zostały przejęte przez Bank w wyniku przymusowej restrukturyzacji Idea Banku S.A., Bank stał się stroną tego postępowania. Przywołany wyrok w przeważającej części utrzymał w mocy kwestionowaną decyzję, która jednak nie nakładała na Bank obowiązku zapłaty kary finansowej, a wzorce umowne w których znajdowały się zakwestionowane postanowienia nie były stosowane przez Bank przy oferowaniu produktów Banku (znajdowały się jedynie w umowach przejętych od Idea Banku S.A.). W związku z prawomocnym wyrokiem Bank wykonał wynikające z decyzji obowiązki dotyczącej poinformowania konsumentów, ale jednocześnie złożył od wyroku skargę kasacyjną (postępowanie jest w toku).

Kwestie dotyczące ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF zostały ujęte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023, w rozdziale Ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF.

Wyniki wyszukiwania