Raport Zintegrowany 2023

O raporcie

Lista wskaźników ujętych w raporcie

Lista wskaźników ujętych w raporcie

NUMER WSKAŹNIKA TYTUŁ STANDARDU GRI NAZWA WSKAŹNIKA MIEJSCE W RAPORCIE
ORGANIZACJA I JEJ PRAKTYKI SPRAWOZDAWCZE
2-1 GRI 2: General Disclosures 2021 Dane organizacyjne
2-2 GRI 2: General Disclosures 2021 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
2-3 GRI 2: General Disclosures 2021 Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
2-4 GRI 2: General Disclosures 2021 Zmiany w raportowanych informacjach
2-5 GRI 2: General Disclosures 2021 Weryfikacja zewnętrzna
DZIAŁALNOŚĆ I PRACOWNICY
2-6 GRI 2: General Disclosures 2021 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
2-7 GRI 2: General Disclosures 2021 Pracownicy
2-8 GRI 2: General Disclosures 2021 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
ŁAD KORPORACYJNY
2-9 GRI 2: General Disclosures 2021 Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego O Banku Pekao
2-10 GRI 2: General Disclosures 2021 Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego O Banku Pekao
2-11 GRI 2: General Disclosures 2021 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego O Banku Pekao
2-12 GRI 2: General Disclosures 2021 Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
2-13 GRI 2: General Disclosures 2021 Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami
2-14 GRI 2: General Disclosures 2021 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
2-15 GRI 2: General Disclosures 2021 Konflikt interesów
2-16 GRI 2: General Disclosures 2021 Informowanie o istotnych kwestiach
2-17 GRI 2: General Disclosures 2021 Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego
2-18 GRI 2: General Disclosures 2021 Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego O Banku Pekao
2-19 GRI 2: General Disclosures 2021 Polityki wynagrodzeń
2-20 GRI 2: General Disclosures 2021 Proces ustalania wynagrodzenia
2-21 GRI 2: General Disclosures 2021 Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego
STRATEGIA, POLITYKI (I PRAKTYKI)
2-22 GRI 2: General Disclosures 2021 Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju
2-23 GRI 2: General Disclosures 2021 Zobowiązania ujęte w politykach
2-24 GRI 2: General Disclosures 2021 Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
2-25 GRI 2: General Disclosures 2021 Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań
2-26 GRI 2: General Disclosures 2021 Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw (potencjalnych nieprawidłowości)
2-27 GRI 2: General Disclosures 2021 Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
2-28 GRI 2: General Disclosures 2021 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach O Banku Pekao
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
2-29 GRI 2: General Disclosures 2021 Podejście do angażowania interesariuszy
2-30 GRI 2: General Disclosures 2021 Układy zbiorowe
II. TEMATY ISTOTNE (MATERIAL TOPICS: 2021)
3-1 GRI 3: Material topics 2021 Proces określania tematów istotnych
3-2 GRI 3: Material topics 2021 Lista tematów istotnych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKU
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
201-1 GRI 201: Wyniki ekonomiczne: 2016 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona O Banku Pekao
Strategia ESG: Środowisko
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: WSPARCIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Udział finansowania wysokoemisyjnego
Wskaźnik własny Udział finansowania zielonego
Wskaźnik własny Finansowanie projektów zrównoważonych
Wskaźnik własny Wsparcie emisji obligacji ESG klientów
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: PRODUKTY O CHARAKTERZE „ZIELONYM” I „ZRÓWNOWAŻONYM”
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Sfinansowanie projektów zrównoważonych
Wskaźnik własny Wsparcie emisji obligacji ESG klientów
Wskaźnik własny Udział finansowania zielonego
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: OGRANICZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO, OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
302-1 GRI 302: Energia 2016 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
305-1 GRI 305: Emisje 2016 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
305-2 GRI 305: Emisje 2016 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ZMIANY REGULACYJNE W OBSZARZE „SUSTAINABLE FINANCE”
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźniki CAPEX i OPEX wynikające z Taksonomii, Principle Adverse Impacts
Strategia ESG: Zaangażowanie
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
402-1 GRI 402: Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 2016 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych
406-1 GRI 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
407-1 GRI 407: Wolność zrzeszania się i układy zbiorowe 2016 Placówki, lokalizacje organizacji, w których prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych może być naruszone
414-1 GRI 414: Ocena społeczna dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali ocenieni pod kątem stosowanych praktyk pracowniczych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: KAPITAŁ LUDZKI, WARUNKI PRACY I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
401-1 GRI 401: Zatrudnienie 2016 Pracownicy nowo zatrudnieni i odejścia
401-2 GRI 401: Zatrudnienie 2016 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin
403-2 GR 403I: BHP 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
403-6   GRI 403: BHP 2018 Promocja zdrowia pracowników
403-9 GRI 403: BHP 2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
404-1 GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
413-1 GRI 413: Społeczności lokalne 2016 Zakłady z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju
415-1 GRI 415: Zaangażowanie publiczne 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze
Wskaźnik własny Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu
Wskaźnik własny Liczba organizacji partnerskich w wolontariacie
Wskaźnik własny Liczba pracowników zaangażowanych w akcje wolontariatu
Wskaźnik Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków. Zaangażowanie społeczne
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG
3-3 GRI 3: Material topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
206-1 GRI 206: Naruszenia wolnej konkurencji 2016 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
Wskaźnik własny Zarządzanie reklamacjami
417-2 GRI 417: Marketing i oznakowanie produktów i usług 2016 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
417-3 GRI 417: Marketing i oznakowanie produktów i usług 2016 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej
418-1 GRI 418: Prywatność klientów 2016 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA:  ROZWÓJ INNOWACJI W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
3-3 GRI 3: Materiał topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Wskaźnik digitalizacji
Strategia ESG: Ład
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: INKLUZYWNA ORGANIZACJA – ROZWÓJ, RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ
3-3 GRI 3: Materiał topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
405-1 GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
405-2 GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek pensji podstawowej i całkowitej (wynagrodzenia) kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników
Wskaźnik własny Utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby mężczyzn i kobiet na stanowiskach menedżerskich Kapitał ludzki
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ETYKA W BIZNESIE I ŁAD KORPORACYJNY
3-3 GRI 3: Materiał topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
205-1 GRI 205: Antykorupcja 2016 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją
205-3 GRI 205: Antykorupcja 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ROZWÓJ INNOWACJI W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
3-3 GRI 3: Materiał topics 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Wskaźnik digitalizacji

Wyniki wyszukiwania