Raport Zintegrowany 2023

Zdrowie

Zagadnienia BHP

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 403-2
]
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach prawa,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego,
  • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Podstawowymi regulacjami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Banku Pekao są wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej” oraz „Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Zasady zostały opracowane w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie których przygotowano wewnętrzne instrukcje postępowania oraz poradniki dla pracowników.

Zadania Biura BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zawartych w nim zapisów jest dokonywana poprzez systematyczną kontrolę warunków pracy z uwzględnieniem: organizacji procesów i ich wpływu na warunki pracy, stanu technicznego pomieszczeń oraz zgłaszanych wniosków odnoszących się do wymagań BHP. Kolejnym istotnym elementem funkcjonowania Służby BHP jest weryfikacja przestrzegania przepisów i zasad BHP, w tym opiniowanie projektów aranżacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odbiór nowo powstałych i zmodernizowanych obiektów bankowych.

Służba BHP ma znaczący udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, której podstawowym celem jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego ma na celu stwierdzenie, jakie zagrożenia mogą być powodem urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników oraz  udzielenie odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest ich wyeliminowanie i jakie działania w tym zakresie należy podjąć. Zidentyfikowane zagrożenia omawiane są w trakcie spotkań Komisji BHP, w której udział poza przedstawicielami pracodawcy, bierze również strona społeczna.

Pracownicy zapoznają się z zagrożeniami występującymi w Banku w trakcie szkolenia wstępnego BHP. Proces oceny ryzyka zawodowego w Banku został całkowicie zdigitalizowany i wszystkie jego etapy odbywają się poprzez dedykowaną aplikację.

W celu podniesienia poziomu świadomości pracowników banku w zakresie BHP prowadzone są szkolenia wstępne oraz okresowe. Szkolenia wstępne składają się z instruktażu ogólnego prowadzonego przez pracownika Służby BHP oraz instruktażu stanowiskowego, który przeprowadza kierujący pracownikami. Szkolenia okresowe w całości odbywają się na platformie e-learningowej.

W Banku organizowane są cyklicznie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych przez co dostarczają pracownikom odpowiednią dawkę wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Na stronach intranetowych Banku została utworzona dedykowana strona, w której znajdują się niezbędne informacje z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obowiązujące wytyczne i instrukcje. Pracownicy mają również możliwość zgłaszania ewentualnych zagrożeń poprzez skrzynkę mailową BHP.

W Banku od 23 lat funkcjonuje Komisja BHP, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy w tym lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad pracownikami i pracownicy Służby BHP oraz przedstawiciele pracowników. W trakcie spotkań, które odbywają się raz na kwartał, omawiane są bieżące problemy i inicjatywy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

GRI[
  • 403-9
]

W 2023 roku liczba wypadków w Banku Pekao SA wyniosła 34. W zakresie charakterystyki doznanych urazów należy przede wszystkim wskazać na: skręcenia, stłuczenia oraz złamania kończyn, urazy kręgosłupa, a także rany powierzchniowe. W każdym z wymienionych przypadków dokonano ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków oraz sformułowano zalecenia powypadkowe. Nie odnotowano urazów śmiertelnych ani ciężkich.

GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Łączna liczba wypadków przy pracy, w tym: 31 7 38 27 7 34
Liczba wypadków lekkich 31 7 38 27 7 34
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0
2023 GRUPA PEKAO BANK
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 38 34
Wskaźnik częstotliwości wypadków ogółem (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) 2,54 2,73
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) 28 29
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie x 200 000) 8,4 5,7
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni niespodziewanych nieobecności w pracy(*) /liczba przepracowanych dni w roku x 100) 8,9 7,1
(*) Nieobecności z tytułu chorób (nie tylko związanych z wypadkami przy pracy) oraz ewentualnie inne nieplanowane nieobecności (jak dni wolne na opiekę nad dziećmi) z wyłączeniem urlopów (wypoczynkowych, macierzyńskich, ojcowskich).

Wyniki wyszukiwania