ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021
GRI[
 • 102-45
 • 102-50
 • 102-54
]

Niniejsze Oświadczenie o danych niefinansowych, opublikowane 3.03.2022 roku, zostało sporządzone zgodnie z metodyką GRI Standards na poziomie Core oraz GHG Protocol za rok kalendarzowy 1.01.2021-31.12.2021 jako część Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Obejmuje całą Grupę, czyli spółki:

 • Bank Pekao S.A.
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.
 • Centrum Kart S.A.
 • Pekao Direct Sp. z o.o.
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o.
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o.
 • Pekao Investment Banking S.A.
 • Pekao Investment Management S.A., w tym:
 • Pekao TFI S.A.
 • Pekao Leasing Sp. z o.o.
 • Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (za okres 1.01.2021 – 31.10.2021)

W Oświadczeniu nie uwzględniono PeUF Sp. z o.o. oraz spółek w likwidacji.

GRI[
 • 102-52
]

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. raportuje dane w cyklu rocznym.

GRI[
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-48
 • 102-49
]

Analiza istotnych tematów do raportu została przeprowadzona w oparciu o oczekiwania interesariuszy (przede wszystkim – agencji ratingowych, inwestorów oraz analityków giełdowych), Strategii ESG oraz strategii biznesowej Banku oraz wymogów regulacyjnych. Wzięto pod uwagę przede wszystkim:

 • Wymogi Dyrektywy NFRD (zaimplementowanej do prawa polskiego w postaci zmian do Ustawy o Rachunkowości)
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
 • Wytyczne do raportowania ESG wydane przez GPW
 • Wytyczne European Securities and Markets Authority (ESMA)
 • Wymogi wynikające z zasad raportowania w ramach Grupy Kapitałowej PZU

Na podstawie analizy zidentyfikowano następujące tematy, które zostały uznane za istotne do zaraportowania w Oświadczeniu:

NAZWA ZAGADNIENIA PERSPEKTYWA FIRMY (WPŁYW NA FIRMĘ) PERSPEKTYWA OTOCZENIA (WPŁYW NA OTOCZENIE)
Czynniki mające znaczący wpływ na działalność i wyniki Banku i Grupy Pekao, w tym pandemia COVID-19, inflacja, wzrost cen energii, , ekspozycja na kredyty frankowe, a także zmiany w otoczeniu regulacyjnym – rozporządzenie o tzw. taksonomii, rozporządzenie SFDR, projekt dyrektywy CSRD etc. 5 5
Finansowanie projektów zrównoważonych, uporządkowane i stopniowe przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wspieranie transformacji energetycznej, oferta produktów ESG, zielone finansowanie, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii 5 5
Ograniczenie śladu węglowego i dążenie neutralności klimatycznej, postawa organizacji wobec zmian klimatycznych, ograniczenie zużycia zasobów, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej, prewencyjne podejście do środowiska naturalnego 5 5
Zaangażowanie społeczne, działania edukacyjne, wolontariat, włączenie finansowe, wywieranie pozytywnego wpływu poprzez produkty dla grup defaworyzowanych, dostęp usług dla klientów z niepełnosprawnościami, edukacja finansowa 5 4
Wsparcie rozwoju polskich firm, innowacyjność, cyfrowe i innowacyjne rozwiązania 5 4
Kwestie pracownicze – zatrudnienie, polityka wynagrodzeń, szkolenia i rozwój pracowników, a także zmiany związane z pandemią COVID-19 3 4
Działania przeciwdziałające korupcji i konfliktom interesów 5 5
Zaangażowanie najwyższych organów Banku w tematykę ESG, integracja ESG we wszystkich kluczowych procesach 5 3
Etyczne podejście do biznesu i ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, audyt i kontrola wewnętrzna, bezpieczeństwo transakcji i informacji, cyberbezpieczeństwo 4 3,5
Dbałość o rozwój, różnorodność i równouprawnienie pracowników, inkluzywność, zmiany demograficzne (starzejące się społeczeństwo), różnorodność, efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 5 5
Luka płacowa, efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 5 5
Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową, eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci, kodeks postępowania – brak poszanowania jakichkolwiek przejawów mobbingu i molestowania 5 5
Związki zawodowe, zwolnienia grupowe, poszanowanie wolności zrzeszania się i układów zbiorowych 5 5
Odpowiedzialna sprzedaż, etyczne podejście do informowania nt. oferty, brak misselingu, odpowiedzialny marketing 3 5
Członkostwo w organizacjach związanych z ESG 4 4

 

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego oświadczenia dotyczą przede wszystkim jego układu treści – struktura niniejszego Oświadczenia została oparta o strukturę Strategii ESG, którą Bank opublikował w 2021 roku. Uwzględniono także 10 Zasad Global Compact – niniejszy dokument jest jednocześnie raportem Communication on Progress.

GRI[
 • 102-51
 • 102-56
]

Oświadczenie nie było poddawane zewnętrznej weryfikacji ani audytowi. Poprzednie Oświadczenie zostało opublikowane 25 lutego 2021 roku.

GRI[
 • 102-53
]

Iwona Hlebko-Zwierz, Ekspert ds. ESG w Banku Pekao S.A. iwona.hlebko-zwierz@pekao.com.pl

Wyniki wyszukiwania