ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Współpraca z otoczeniem

GRI[
 • 102-42
 • 102-43
 • 102-44
]

Bank Pekao prowadzi aktywną, przejrzystą i skuteczną komunikację ze wszystkimi interesariuszami Banku, uwzględniającą ich potrzeby oraz zapewniając im równy dostęp do informacji przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi komunikacji. Do głównych grup interesariuszy należą:

 • Inwestorzy, analitycy rynku i agencje ratingowe
 • Klienci
 • Pracownicy
 • Dostawcy
 • Otoczenie społeczne
 • Media
 • Instytucje nadzoru (m.in. KNF, BFG, UOKiK, NBP, KSF)

Te właśnie grupy interesariuszy są szczególnie ważne zważywszy na model biznesowy, realizację strategii oraz dalszy rozwój Banku.

Zasady polityki informacyjnej Banku Pekao w zakresie kontaktów z inwestorami oraz analitykami rynku papierów wartościowych, mediami i klientami reguluje polityka informacyjna Banku umieszona na stronie internetowej, w zakładce „Odpowiedzialny Biznes”:

Komunikacja z interesariuszami

GRI[
 • 102-40
]

(akcjonariusze, obligatariusze i nabywcy innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank, analitycy rynku i agencje ratingowe)

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Co najmniej raz w roku
 • Realizacja strategii, budowanie wartości, zmiany organizacyjne
 • Prognozy makroekonomiczne i rynkowe
 • Dystrybucja zysków do akcjonariuszy
Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, stosowanie zewnętrznych regulacji i standardów rynkowych.
Roadshows i konferencje Kilkanaście razy w roku
Dzień Inwestora W zależności od potrzeb
Spotkania i telekonferencje Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników Raz na kwartał
Strona internetowa Banku i internetowe kanały informacyjne Na bieżąco
Spotkania z agencjami ratingowymi Co najmniej raz w roku
Stała współpraca Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG (inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego); Na bieżąco
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY

DZIAŁANIA BANKU

Oddziały, bankowość internetowa i mobilna Na bieżąco
 • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług,
 • Uczciwe praktyki konsumenckie
 • Bezpieczeństwo powierzonych środków
 • Łatwość w komunikacji z Bankiem
Oferowanie konkurencyjnych, wysokiej jakości produktów i usług dostosowanych do potrzeb Klientów; stosowanie procedur zapewniających uczciwe i bezpieczne zarządzanie funduszami Klientów; zapewnienie wielu kanałów dostępu; tworzenie przejrzystych warunków ofert i umów. zbieranie oczekiwań i opinii klientów; współtworzenie i przestrzeganie dobrych praktyk    standardów reklamowych                usług finansowych.
Strona internetowa Banku i internetowe kanały informacyjne Na bieżąco
Infolinia Na bieżąco
Reklamacje Na bieżąco
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Na bieżąco
Kampanie reklamowe i działania marketingowe Na bieżąco
Oferty produktowe, mailing Na bieżąco
Uczestnictwo w targach W zależności od możliwości
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Komunikacja wewnętrzna Na bieżąco
 • Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Strategia banku i kluczowe cele
 • Przejrzysta struktura organizacyjna
 • Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
Słuchanie opinii pracowników (chaty, badania  satysfakcji), zapewnienie pracownikom rozwoju (awanse, szkolenia), jasne, mierzalne cele do realizacji podlegające monitorowaniu, adekwatna polityka płac i benefitów, spotkania z pracownikami i bieżąca komunikacja pracownikami, zapewnienie przyjaznego miejsca do pracy: w tym wdrożenie możliwości pracy zdalnej oraz  działania prozdrowotne i profilaktyczne.
Intranet, czaty, forum dyskusyjne Na bieżąco
Zakładowe organizacje związkowe Na bieżąco
Spotkania z udziałem Zarządu Kilka razy w roku
Wyjazdy konkursowe, olimpiady Co najmniej raz w roku
Wolontariat pracowniczy Na bieżąco
Webinaria Na bieżąco
Ocena pracownika Co najmniej raz w roku
Wewnętrzne publikacje Na bieżąco
Ankiety       tematyczne, ankiety oceniające, badanie opinii pracowników Kilka razy w roku
System zgłaszania naruszeń whistleblowing Na bieżąco
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Spotkania z dostawcami, negocjacje Na bieżąco
 • Przejrzyste zasady wyboru i współpracy z dostawcami
Stosowanie przejrzystych procedur wyboru dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy, promowanie dobrych praktyk zakupowych.
Specjalna platforma zakupowa, Telefon, e-mail Na bieżąco
Bieżąca współpraca i realizacja umów Na bieżąco
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Działalność charytatywna i sponsoringowa, działania na rzecz klimatu Na bieżąco
 • Projekty społeczne i środowiskowe
 • Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna Klientów i Pracowników
 • Możliwości pracy i rozwoju dla studentów
Realizacja projektów sponsoringowych i charytatywnych; wspieranie rozwoju społeczności; zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych i środowiskowych, redukowanie negatywnego wpływu na środowisko.
Wolontariat pracowniczy Na bieżąco
Spotkania ze studentami, praktyki studenckie Co najmniej raz w roku
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Konferencje prasowe Kilkanaście razy w roku
 • Realizacja i promocja strategii banku
 • Rzetelne informowanie o działaniach / sytuacji banku wszystkich grup interesariuszy poprzez media
 • Budowanie pozycji lidera / eksperta sektora finansowego
Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku.
Komunikaty prasowe Na bieżąco
Portale społecznościowe Na bieżąco
Wywiady, wypowiedzi eksperckie Na bieżąco
Uczestnictwo w konferencjach ekonomicznych itp. Kilkadziesiąt razy w roku
Stała współpraca Biura Komunikacji (dziennikarze, media) Na bieżąco

(m.in. KNF, BFG, UOKiK, NBP, KSF*, GPW, KDPW**)

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Raporty, korespondencja, kontrole Na bieżąco
 • Przestrzeganie wymogów i regulacji; i dobrych
 • Wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.
Przestrzeganie wymogów, regulacji i dobrych praktyk, bieżąca współpraca z Regulatorami.

* Komitet Stabilności Finansowej (KSF).
** Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Współpraca Banku z organizacjami branżowymi

Bank Pekao aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach branżowych. Zaangażowanie w tym obszarze można podzielić na cztery główne obszary:

 • Związek Banków Polskich wraz z Komitetami i Radami, w tym: Komitet Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Komitet Agentów Rozliczeniowych, Rada Wydawców Kart Bankowych, Rada Bankowości Elektronicznej,
 • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu międzynarodowym, w tym: International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Institute of International Finance (IIF), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Nations Global Compact,
 • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu ogólnopolskim, w tym: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów Maklerskich, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
 • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu lokalnym: Lubelski Klub Biznesu, Podkarpacki Klub
GRI[
 • 102-13
]
AKTYWNOŚĆ BANKU W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH W DANYM ROKU (LICZBA PRZYNALEŻNOŚCI) 2020 2021
ZBP oraz Komitety i Rady działające przy ZBP 14 14
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu międzynarodowym 14 14
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu ogólnopolskim 6 6
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu lokalnym 2 2

Wyniki wyszukiwania