ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Odpowiedzialny proces zakupowy

GRI[ ]

Grupa Pekao oraz Bank traktują kontrahentów z należytym szacunkiem, a wyboru dostawców towarów i usług dokonuje w sposób obiektywny i bezstronny dbając tym samym o dobre i uczciwe relacje handlowe. Przy wyborze dostawców Grupa Pekao oraz Bank stosują wewnętrzne procedury, zgodne z najlepszymi praktykami oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Grupa Pekao buduje długofalowe relacje z dostawcami oparte o wzajemne zaufanie, szacunek oraz profesjonalizm. W szczególności doceniani są dostawcy, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej.

Przebieg procesów zakupowych określają trzy kluczowe regulacje, obowiązujące od 2018 roku: Polityka zakupowa w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; Zasady realizacji zakupów przez Departament Zakupów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Zasady realizacji zakupów bez udziału Departamentu Zakupów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zasady zostały ponownie zweryfikowane w 2019 i 2020 roku w ślad za dalszą transformacją funkcji zakupowej w Banku. Kolejnym krokiem usprawnień zainicjowanym w 2019 roku była pełna digitalizacja procesów zakupowych i komunikacji prowadzonej z oferentami na etapie postępowań zakupowych oraz składanych zamówień. Efektem dotychczasowych prac w zakresie digitalizacji procesów zakupowych jest wdrożenie Zintegrowanego Narzędzia Zakupowego. W ślad za nowym systemem zaktualizowano również obowiązującą w Banku procedurę zakupową.

W przeprowadzanych postępowaniach zakupowych przedmiot zamówienia jest określany jednakowo dla wszystkich kontrahentów, w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Każda firma może zostać zaproszona do uczestniczenia w postępowaniu i, pod warunkiem spełnienia wewnętrznych wymagań Banku, złożenia oferty. Wszyscy oferenci, planowani do uwzględnienia w postępowaniach zakupowych, są rejestrowani w bazie dostawców i brani pod uwagę przy konstruowaniu listy potencjalnych dostawców.

Firmy zaproszone do uczestniczenia w postępowaniu mają możliwość zadawania pytań dotyczących przekazanej specyfikacji. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia danego postępowania jest przesyłana wszystkim uczestniczącym w nim oferentom. W celu zapewnienia bezstronnego wyboru dostawców dóbr i usług powoływane są komisje, których zadaniem jest dbanie o transparentność procesu wyboru dostawcy oraz zatwierdzanie rekomendacji najbardziej korzystnej oferty.

Zgodnie z przyjętymi zasadami stosowanymi przy udzielaniu zamówień Bank w znaczącej części postępowań wykorzystuje metodę prowadzenia negocjacji w formie elektronicznej, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie postępowań o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zaletą stosowania takiego rozwiązania jest wysoka skuteczność i transparentność procesu negocjacji.

Dodatkowo, przeprowadzając przetargi, Bank weryfikuje potencjalnych oferentów pod względem ryzyka korupcji oraz w zakresie list sankcyjnych (listy sankcyjne USA i UE) i ostrzeżeń publicznych KNF. Firmy, które realizują zamówienia dla Banku, są informowane o przyjętym procesie naruszeń oraz o istotnych postanowieniach polityki przeciwdziałania korupcji w Banku.

Kryteria środowiskowe i społeczne

GRI[
  • 414-1
]

Przy przeprowadzanych przez Bank przetargach (o wartości powyżej 1 mln PLN netto) obowiązuje wymóg wypełniania przez dostawców „Formularza Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (CSR)”. W ten sposób Bank Pekao podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych Banku. Formularz zawiera pytania dotyczące uwzględnienia przepisów ochrony środowiska oraz kwestii respektowania praw człowieka w codziennej działalności dostawcy lub kontrahenta. Zakres zagadnień formularza obejmuje:

  • posiadanie certyfikatów poświadczających prośrodowiskowy profil działalności danego kontrahenta,
  • przestrzeganie praw i przepisów z zakresu ochrony środowiska, realizowanych kontroli i spraw karnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym zakresie w tym zakresie,
  • wdrażanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku nowych technologii,
  • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników dotyczących kwestii
  • zakaz pracy przymusowej,
  • poszanowanie przepisów prawa regulujący czas pracy,
  • poszanowanie przepisów prawa o BHP,
  • przestrzegani praw i przepisów z zakresu prawa pracy, w tym wypłaty wynagrodzenia zwyczajowo stosowanego w danym sektorze dla wszystkich pracowników.

Odsetek postępowań zrealizowanych z dostawcami dobranymi pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych i społecznych w 2021 roku wyniósł około 20%.

Wyniki wyszukiwania