ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Strategia ESG 2021-2024: Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój

Rozwinięcie czwartego filaru Strategii biznesowej Banku, „Odpowiedzialność”, stanowi przyjęta 25 czerwca 2021 roku Strategia ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój” (dalej: Strategia ESG). Jest ona pierwszym dokumentem Banku Pekao regulującym kwestię jego odpowiedzialności za środowisko, otoczenie społeczne i zasady obowiązujące wewnątrz organizacji. Tematy te ujęto w trzech filarach „Środowisko”, „Zaangażowanie” i „Ład”. W każdym z tych obszarów Bank postawił sobie konkretne cele, które będzie realizował w ciągu kolejnych lat.

W filarze „Środowisko” Bank Pekao zadeklarował m.in. zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a także osiągnięcie własnej neutralności klimatycznej do roku 2030.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz dobrobytu określa drugi filar Strategii ESG – „Zaangażowanie”. Jego cele koncentrują się na niesieniu pomocy, wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu, m.in. poprzez działalność charytatywną i wolontariat pracowniczy.

W filarze „Ład” ujęto dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego: etyczne podejście do biznesu uwzględniające kwestie ESG oraz promocję rozwoju, różnorodności i równości pracowników w nowoczesnej, inkluzywnej organizacji.

pekao_listek pekao_listek

Wyniki wyszukiwania