ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

GRI[ ]
GRI[
  • 403-2
]

Grupa Pekao oraz Bank jako instytucje świadome odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników zobowiązani są przede wszystkim do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wykorzystując między innymi postęp techniczny i organizacyjny,
  • spełnienia wymagań zawartych w przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących Banku,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udziału w dokumentowaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,
  • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

W Banku podstawowymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa Pracowników są wprowadzone w dniu 14 grudnia 2020 roku Zarządzeniem Prezesa Zarządu Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Instrukcja ochrony przeciwpożarowej.

Najważniejszym obowiązkiem służby BHP jest kontrola warunków, w jakich jest świadczona praca, w szczególności z uwzględnieniem: organizacji procesów pracy i ich wpływu na warunki pracy oraz stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowywanych obiektów.

Badając różne aspekty pracy, służba BHP ma znaczący udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Proces ma na celu stwierdzenie, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Zgodnie z zapotrzebowaniem służba BHP organizuje i zapewnia odpowiedni poziom szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, współpracuje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie szkoleń okresowych a także z osobami wykonującymi zadania społecznego inspektora pracy.

Dla usprawnienia procesu realizacji powyższych zadań została powołana w kwietniu 2001 Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której prawa i obowiązki definiuje odrębna regulacja Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Ostatnia aktualizacja tej regulacji została wdrożona w październiku 2020 roku Zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Zadaniem Komisji BHP jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

GRI[
  • GRI 403-9
]

W 2021 roku liczba urazów w Grupie Pekao wyniosła 30, z których 28 dotyczyło pracowników Banku Pekao. Nie odnotowano urazów śmiertelnych ani ciężkich. W zakresie charakterystyki doznanych urazów należy przede wszystkim wskazać na: skręcenia, stłuczenia oraz złamania kończyn, urazy kręgosłupa, a także urazy powierzchniowe. W każdym z wymienionych przypadków dokonano analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kontroli warunków pracy oraz sformułowano zalecenia powypadkowe.

cropped image of patient giving id card to doctor to fill insura cropped image of patient giving id card to doctor to fill insura

Opieka medyczna

Bank Pekao oferuje wszystkim pracownikom Banku opiekę medyczną, świadczoną od kwietnia 2020 roku przez firmę PZU Zdrowie. Pracownicy Banku mogą skorzystać z pakietu podstawowych świadczeń medycznych z możliwością ich rozszerzenia. Z szerokiego zakresu usług medycznych wynegocjowanych przez Bank Pekao S.A., mogą korzystać także wskazani przez pracownika członkowie rodziny, tj. dzieci, dzieci powyżej 26. roku życia, współmałżonkowie, partnerzy, rodzice, teściowie oraz seniorzy. Ofertą opieki medycznej objęci są również emeryci i renciści Banku Pekao S.A. w ramach specjalnie wynegocjowanego pakietu.

Bank we współpracy z firmą świadczącą usługi medyczne organizuje dodatkowe inicjatywy, które wpisują się w działania na rzecz poprawy zdrowia zatrudnionych osób. Do najważniejszych działań należą szczepienia przeciwko grypie, czy dodatkowe badania profilaktyczne.

Średnia miesięczna liczba pakietów opłacanych przez Bank dla pracowników to 15 873, a średnia miesięczna liczba pakietów opłacanych przez pracowników za siebie i zgłoszonych członków rodziny to 10 707. Również spółki Grupy Pekao zapewniają opiekę medyczną dla swoich pracowników.

W 2021 roku Bank kontynuował profilaktykę w zakresie COVID-19, wdrażając szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19 w placówkach bankowych, m.in. poprzez zakup środków ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji), zakup stojaków z dyspenserem, pracę zdalną, wyposażenie stanowisk do obsługi klienta w szyby pleksi, wdrożenie procedur wewnętrznych stworzonych na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, jak i również odpowiednich agend Światowej Organizacji Zdrowia. Podobne działania miały miejsce w spółkach Grupy Pekao.

Wyniki wyszukiwania