ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Adekwatność kapitałowa

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz Bank Pekao S.A

Podstawowymi miarami stosowanymi do pomiaru adekwatności kapitałowej są współczynniki kapitałowe wyliczane zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności zmienione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także odpowiednimi Rozporządzeniami Wykonawczymi, bądź Delegowanymi wydanymi przez Komisję (UE) (Rozporządzenie CRR).

Współczynniki kapitałowe, wymogi kapitałowe oraz fundusze własne zostały policzone zgodnie z Rozporządzeniem CRR przy zastosowaniu opcji narodowych zdefiniowanych w Ustawie Prawo Bankowe art. 171a, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym) oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Zgodnie z prawem Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz Bank Pekao S.A. powinny utrzymywać minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikającego z Rozporządzenia CRR, wymogu Filara II wynikającego z ustawy Prawo Bankowe oraz wymogu połączonego bufora wynikającego z Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie Filara I wynoszą:

8%

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

6%

Współczynnik kapitału Tier I (T1)

4,5%

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1)

Na wymóg połączonego bufora, według stanu na 31 grudnia 2021, składają się:

2,50%

Bufor zabezpieczający

0,00%

Bufor antycykliczny*

0,75%

Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym

0,00%

Bufor ryzyka systemowego**

* Bufor antycykliczny wyliczony na dzień 31.12.2021 wynosił 0,0093% dla Banku oraz 0,0086% dla Grupy.
** W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów bufor ryzyka systemowego został uchylony w dniu 19 marca 2020 roku. Wartość bufora obowiązująca do tej daty wynosiła 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Filara II wymóg kapitałowy dla Grupy wynika z zalecenia KNF, dotyczącego utrzymywania przez Grupę funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,008 p.p. dla TCR, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,006 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada 0,004 p.p.)***.

*** Bank w dniu 18 lutego 2022 r. otrzymał decyzję KNF stwierdzającą wygaśnięcie zalecenia przestrzegania tego wymogu.

W ramach Filara II, Bank nie posiada dodatkowego wymogu kapitałowego.

Łącznie Grupa zobowiązana jest utrzymywać:

11,26%

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR

9,26%

Współczynnik kapitału Tier I (T1)

7,76%.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1)

Łącznie Bank zobowiązany jest utrzymywać:

11,25%

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

9,25%

Współczynnik kapitału Tier I (T1)

7,75%

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1)

Współczynniki kapitałowe Grupy oraz Banku były znacznie wyższe od minimalnej wartości współczynników wymaganych przez prawo.

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A.

Na 31 grudnia 2021 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł 16,9%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15,1%.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku.

WYMÓG KAPITAŁOWY 31.12.2021 31.12.2020(*)
Ryzyko kredytowe 10 817 277 10 103 020
Ryzyko rynkowe 112 121 99 400
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 253 317 173 859
Ryzyko operacyjne 848 430 699 703
Całkowity wymóg kapitałowy 12 031 145 11 075 982
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 22 693 271 23 769 613
Kapitał Tier II 2 750 000 2 750 000
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 25 443 271 26 519 613
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 15,1% 17,2%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR (%) 16,9% 19,2%
Dane za 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2020 rok (potwierdzenie wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085

 

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec grudnia 2021 roku był niższy o 2,3 p.p. w porównaniu do grudnia 2020 roku, głównie ze względu na spadek funduszy własnych o 4,1% oraz wzrost wymogów kapitałowych o 8,6%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Grupy na koniec grudnia 2021 roku był niższy o 2,1 p.p. w porównaniu do grudnia 2020 roku.

Spadek funduszy własnych do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego Grupy wynika głównie ze spadku waluacji portfela HTC&S.

Wzrost wymogu kapitałowego Grupy wynika głównie z wyższego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w związku ze wzrostem wolumenu kredytowego, z tytułu ryzyka operacyjnego w związku ze zwiększonymi rezerwami na kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych oraz z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta w wyniku wprowadzenia nowej standardowej metody pomiaru wymogu (SA CCR).

Bank Pekao S.A.

Na 31 grudnia 2021 roku łączny współczynnik kapitałowy Banku wyniósł 18,8%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,7%.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku.

WYMÓG KAPITAŁOWY 31.12.2021 31.12.2020(*)
Ryzyko kredytowe 9 793 023 9 122 418
Ryzyko rynkowe 110 737 99 495
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 253 177 173 728
Ryzyko operacyjne 741 877 597 848
Całkowity wymóg kapitałowy 10 898 814 9 993 489
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 22 803 010 23 827 624
Kapitał Tier II 2 750 000 2 750 000
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 25 553 010 26 577 624
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 16,7% 19,1%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR (%) 18,8% 21,3%
* Dane za 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2020 rok (potwierdzenie wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Łączny współczynnik kapitałowy Banku na koniec grudnia 2021 roku w porównaniu do grudnia 2020 roku, jest niższy o 2,5 p.p. głównie ze względu na spadek funduszy własnych o 3,9% oraz wzrost wymogów kapitałowych o 9,1%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Banku na koniec grudnia 2021 roku był niższy o 2,4 p.p. w porównaniu do grudnia 2020 roku.

Spadek funduszy własnych do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego Grupy wynika głównie ze spadku waluacji portfela HTC&S.

Wzrost wymogu kapitałowego Grupy wynika głównie z wyższego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w związku ze wzrostem wolumenu kredytowego, z tytułu ryzyka operacyjnego w związku ze zwiększonymi rezerwami na kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych oraz z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta w wyniku wprowadzenia nowej standardowej metody pomiaru wymogu SA CCR.

Wyniki wyszukiwania