ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

GRI

Indeks treści GRI

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
Profil organizacji 
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
102-5 Charakter własności oraz forma prawna
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala działalności Skala działalności
102-8 Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
102-11 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Struktura organizacyjna i zarządcza
102-12 Zewnętrzne inicjatywy Odpowiedzialność społeczna
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Współpraca Banku z organizacjami branżowymi
Strategia i analiza
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii
Etyka i integralność
102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Misja, wizja i wartości – ewolucja kultury organizacyjnej
102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dotyczącej kwestii etycznych Ład korporacyjny i etyczne podejście do biznesu
Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
Ład organizacyjny
102-18 Struktura zarządcza Struktura organizacyjna i zarządcza
102-22 Struktura najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Struktura organizacyjna i zarządcza
Zaangażowanie interesariuszy
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Komunikacja z interesariuszami
102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy (częściowo) Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Komunikacja z interesariuszami
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Komunikacja z interesariuszami
102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania  interesariuszy Komunikacja z interesariuszami
102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic raportowania istotnych aspektów
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-49 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
Praktyka raportowania
102-50 Okres objęty raportowaniem
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-51 Data publikacji ostatniego raportu
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-52 Cykl raportowania
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-53 Osoba kontaktowa
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem w opcji Core lub Comprehensive
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-55 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie
 • Informacje dotyczące Oświadczenia
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.
 • Informacje dotyczące Oświadczenia

Wskaźniki szczegółowe 

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
Tematy ekonomiczne 
Wyniki ekonomiczne 
GRI 201 Wyniki ekonomiczne: 2016
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
Polityka antykorupcyjna
 

Wkład ekonomiczny w otoczenie

GRI 205 Polityka antykorupcyjna: 2016
205-1 Całkowita liczba i odsetek zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka Ład korporacyjny i etyczne podejście do biznesu
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Ład korporacyjny i etyczne podejście do biznesu
Zachowania antykonkurencyjne 
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne: 2016
206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz  praktyk monopolistycznych Relacje z klientami
Tematy środowiskowe
Materiały 
GRI 301 Materiały: 2016
301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości Neutralność klimatyczna w działalności biznesowej
Energia 
GRI 302 Energia:2016
302-1 Zużycie energii w organizacji Neutralność klimatyczna w działalności biznesowej
Emisje
GRI 305 Emisje: 2016
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1) Kalkulacja śladu  węglowego Grupy Pekao
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) – Kalkulacja śladu węglowego Grupy Pekao
Neutralność klimatyczna w działalności biznesowej
Tematy społeczne
GRI 401 Zatrudnienie: 2016
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
401-2 tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
403 Bezpieczeństwo i warunki pracy, promocja zdrowia: 2018
403-6 Promocja zdrowia pracowników Działania prozdrowotne
403-9 Wypadki związane z pracą w podziale na płeć Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
Szkolenia i edukacja
GRI 404 Szkolenia i edukacja: 2016
404-1 Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w podziale na płeć i kategorię pracownika Szkolenia i rozwój zawodowy
Różnorodność i równość szans 
GRI 406 Przeciwdziałanie dyskryminacji
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
Prawo do wolności zrzeszania się 
GRI 407 Prawo do wolności zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych: 2016
GRI 407-1 Placówki, lokalizacje organizacji, w których prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych może być naruszone Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
Społeczności lokalne 
GRI 413 Społeczności lokalne: 2016
413-1 Jednostki z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju Działania mające na celu niesienie pomocy, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu
Ocena społeczna dostawców 
GRI 414 Ocena społeczna dostawców: 2016
414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali ocenieni pod kątem stosowanych praktyk pracowniczych Odpowiedzialny proces zakupowy
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług 
GRI 417 Marketing oraz oznakowanie produktów i usług: 2016
417-2 Przypadki niezgodności dotyczące informacji i oznakowania produktów i usług Relacje z klientami
417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat Relacje z klientami
Ochrona prywatności klienta 
GRI 418 Ochrona prywatności klienta: 2016
418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych Ochrona danych osobowych

Wyniki wyszukiwania