ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia

Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A.

Skład Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przedstawiony jest w Nocie Objaśniającej nr 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021.

Poniżej omówione zostały najważniejsze zmiany w Grupie, które nastąpiły w 2021 roku.

31 marca 2021 roku, została zamknięta transakcja zakupu, w wyniku której Bank stał się właścicielem 210 641 akcji stanowiących 38,33% w kapitale i uprawniających do 38,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu Tpay.com.

W 2021 roku Pekao Leasing Sp. z o.o., spółka zależna Banku, nabyła 100% udziałów w spółce Metsi Sp. z o.o. za cenę 5 tysięcy złotych. Po zmianie umowy spółki Metsi Sp. z o.o., prowadzi ona działalność pod firmą PeUF Sp. z o.o. i zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń.

W nawiązaniu do informacji zawartej w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku za rok 2020, o podpisanej przez Bank w grudniu 2020 roku przedwstępnej umowie sprzedaży 100% udziałów spółki Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Bank poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacje opublikowanym 7 września 2021 roku stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego zamiaru bezpośredniego nabycia 120 100 udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 29 października 2021 roku została podpisana przyrzeczona umowa sprzedaży 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o.

26 października 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Pekao Bank Hipoteczny S.A. o kwotę 35 000 000 zł w drodze emisji 350 Akcji Serii I, o wartości nominalnej 100 000 zł każda akcja i cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 100 000 zł za jedną akcję. Wszystkie akcje objął Bank Pekao S.A. (akcje zostały zaoferowane wyłącznie Bankowi Pekao S.A. w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Po podwyższeniu kapitał zakładowy Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 258 000 000 zł.

Zmiany w składzie organów statutowych Banku

7 czerwca 2021 roku Pan Marcin Eckert złożył rezygnację, ze skutkiem na chwilę jej złożenia, z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku i z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku. Rezygnacja nie zawierała informacji o jej przyczynach.

11 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, powołało Pana Marcina Izdebskiego do składu Rady Nadzorczej Banku z dniem 11 czerwca 2021 roku na okres do zakończenia obecnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Izdebski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Izdebski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
RAPORTU ZA 2021 ROK
31.12.2021 NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
sadasd sadasd

Zmiany w Zarządzie Banku

14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Błażeja Szczeckiego i Pana Wojciecha Werochowskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcje Wiceprezesów Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2021 roku oraz Pana Jerzego Kwiecińskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 1 lutego 2021 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Błażej Szczecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Błażej Szczecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Werochowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Werochowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jerzy Kwieciński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Kwieciński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 lutego 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Leszka Skiby na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznaczało spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Leszek Skiba nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Skiba nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 15 lutego 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznaczało spełnienie warunku objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Gadomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Gadomski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

20 lipca 2021 roku Pan Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku, ze skutkiem na koniec dnia 3 sierpnia 2021 roku.

3 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Pawła Strączyńskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 5 sierpnia 2021 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Strączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Strączyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

29 października 2021 roku Pan Tomasz Kubiak złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku ze skutkiem na koniec dnia 4 listopada 2021 roku.

29 października 2021 roku Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Piotra Zborowskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 5 listopada 2021 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Zborowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Zborowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
RAPORTU ZA 2021 ROK
31.12.2021 NA DZIEŃ PRZEKAZANIA
RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku

Zarząd Banku Pekao S.A., na dzień przekazania raportu za 2021 roku, składa się z dziewięciu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną, trwającą trzy lata kadencję.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonował następujący podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Banku:

Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa. Prezes Zarządu Banku koordynuje prace członków Zarządu Banku, wydaje zarządzenia, zgodnie z postanowieniami przepisów wewnętrznych Banku. Prezes Zarządu Banku nadzoruje następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności, komunikację korporacyjną, relacje inwestorskie, bezpieczeństwo, ryzyko prawne, projekty strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizy makroekonomiczne i transformację cyfrową. Prezes Zarządu Banku został wyznaczony jako Członek Zarządu odpowiedzialny za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wiceprezes Zarządu Banku Marcin Gadomski nadzoruje działalność Pionu Zarządzania Ryzykami oraz odpowiada za nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem działalności bancassurance.

Wiceprezes Zarządu Banku Paweł Strączyński nadzoruje działalność Pionu Finansowego oraz został wyznaczony, jako członek Zarządu, do którego będą zgłaszane naruszenia oraz który będzie odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procedury Zgłaszania Naruszeń (tzw. whistleblowing).

Wiceprezes Zarządu Banku Jerzy Kwieciński nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Wiceprezes Zarządu Banku Wojciech Werochowski nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej. Wiceprezes Zarządu Banku Magdalena Zmitrowicz nadzoruje działalność Pionu Bankowości Przedsiębiorstw.

Wiceprezes Zarządu Banku Jarosław Fuchs nadzoruje działalność Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Wiceprezes Zarządu Banku Piotr Zborowski nadzoruje działalność Pionu Strategii.

Wiceprezes Zarządu Banku Błażej Szczecki nadzoruje działalność Pionu Technologii i Operacji oraz koordynuje działania mające na celu odpowiednie zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i „Dobrymi Praktykami”. Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność i poufność.

LESZEK SKIBA

Prezes Zarządu Banku

Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 roku do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego.

Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

Leszek Skiba spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

JAROSŁAW FUCHS

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Big Bank S.A. oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie pełnił rolę asystenta na Wydziale Zarządzania. W latach 1996-1997 pracował w Raiffeisen Centrobank S.A. Oddział w Krakowie – odpowiadał za budowanie relacji z klientami korporacyjnymi.

Od września 1997 roku Jarosław Fuchs pracował w Société Générale Oddział w Warszawie jako starszy specjalista ds. marketingu w Biurze Handlowym w Krakowie. Od października 2000 roku był zatrudniony w Fortis Bank Polska S.A., gdzie pełnił rolę Starszego Doradcy Klienta w Centrum Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw.

W marcu 2003 roku Jarosław Fuchs rozpoczął pracę w Banku Millennium S.A. jako Starszy Ekspert, a następnie Dyrektor Małopolskiego Centrum Współpracy z Klientami (Średnich i Dużych Przedsiębiorstw). W sierpniu 2004 roku związał się z Bankiem BPH S.A. w Krakowie.

Od grudnia 2007 roku związany z Bankiem Pekao S.A., w którym początkowo zajmował stanowiska menedżerskie w zakresie zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi. Od marca 2011 roku Jarosław Fuchs odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami private banking oraz zarządzaniem zespołem doradców private banking na stanowisku Dyrektora Regionalnego Biura Sprzedaży w Krakowie. Równocześnie, od 2013 roku Jarosław Fuchs był również zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao S.A. na stanowisku Dyrektora w Regionie w Biurze Klientów Strategicznych, sprawując odpowiedzialność za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych.

Jarosław Fuchs spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MARCIN GADOMSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami.

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Zdał szereg egzaminów certyfikacyjnych, w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP), Certified Banking and Credit Analyst (CBCA). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team, jak również w Deloitte Leadership Program.

Marcin Gadomski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie doradczej Ernst & Young (obecnie EY) w 2002 roku, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów  oraz audytu  wewnętrznego  w  instytucjach  finansowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych. Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, najpierw w latach 2008-2012 jako Starszy Menadżer, a w latach 2016-2018 jako Dyrektor. W ramach Deloitte Advisory dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, zasad rachunkowości i wymogów regulacyjnych, badań due dilligence na potrzeby przejęć.

W latach 2012-2016 pełnił stanowisko Dyrektora Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium. Był odpowiedzialny za politykę kredytową i modele oceny kredytowej dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.

Od sierpnia 2018 roku do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. W okresie od 29 listopada 2019 roku do 21 kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami, następnie był Dyrektorem ds. Ryzyka Kredytowego. Od 1 lipca 2020 roku ponowienie został powołany do składu Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiada za Pion Zarządzania Ryzykami. 15 lutego 2021 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Marcin Gadomski dodatkowo zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Pekao Bank Hipoteczny S.A, Wiceprzewodniczący Rady w spółkach Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A. oraz dodatkowo jest Członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Marcin Gadomski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

JERZY KWIECIŃSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej

Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Absolwent  Wydziału  Inżynierii  Materiałowej  Politechniki  Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA) realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.

W latach 1993-2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o., w latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategię Spójności 2007-2013.

W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej  się  w  przygotowywaniu  i  wdrażaniu  przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 roku został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 roku sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 roku jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

Jerzy Kwieciński zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o.

Jerzy Kwieciński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

PAWEŁ STRĄCZYŃSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Finansowy

Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Finansowy.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration –   Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.

Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz był Członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Paweł Strączyński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

BŁAŻEJ SZCZECKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Technologii i Operacji

Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Technologii i Operacji.

Od 2004 roku związany zawodowo z Grupą Kapitałową Pekao S.A. W latach 2018- 2021 pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017-2018 kierował Pionem Transformacji i Usług w Banku zarządzając m.in. IT Operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku Członka Zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta.

W latach 2004-2010 pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku.

Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A. Od 2017 roku do sierpnia 2020 roku zasiadał z Radzie Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Ponownie został powołany do Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. w marcu 2021 roku i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, jest także absolwentem wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń i programów, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii.

Błażej Szczecki spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

WOJCIECH WEROCHOWSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej

Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej.

Manager z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, od 4 lat związany z Bankiem Pekao S.A., z Pionem Bankowości Detalicznej. Od grudnia 2017 roku pełnił rolę dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów i ich rozwój.

Przed dołączeniem do Banku Pekao S.A. pracował w PKO Banku Polskim, Banku Citi Handlowy oraz Banku BPH, odpowiadając za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. W latach 2000- 2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Pracował na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami, rozwojem nowych modeli biznesowych, strategicznym zarządzaniem ceną i finansami, programami Lean Six Sigma.

Posiada dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course.

Od marca 2021 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Direct Sp. z o.o.

Wojciech Werochowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

PIOTR ZBOROWSKI

Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Strategii

Piotr Zborowski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Strategii.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę z ramienia Banku z grupą PZU S.A. Wcześniej pracował m. in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno–prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym.

Piotr Zborowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

MAGDALENA ZMITROWICZ

Wiceprezes Zarządu, nadzoruje Pion Bankowości Przedsiębiorstw

Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, nadzoruje Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

W 2018 roku rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, następnie w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W ciągu dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W latach 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie.

Od stycznia 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Od grudnia 2018 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o., a od marca 2021 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych  na Wydziale  Zarządzania  Uniwersytetu  Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA (EMBA) organizowanych przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA New York w ramach Citigroup.

Magdalena Zmitrowicz spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

sdad sdad

Zmiany organizacyjne

W 2021 roku w Centrali Banku wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych.

Departament Klientów Korporacyjnych wraz podległymi Makroregionami Bankowości Korporacyjnej i Centrami Korporacyjnymi oraz Departament Analiz Kredytowych i Administracji przeniesione zostały z Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej do Pionu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W konsekwencji nastąpiła zmiana nazwy Pionu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Zarządu utworzone zostało Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej, w skład którego wchodzą – Departament Analiz Makroekonomicznych, Biuro Projektów i Programów Transformacyjnych, Biuro Transformacji Agile oraz Biuro Analiz i Optymalizacji Procesów (biura z byłego Departamentu Transformacji Cyfrowej).

Z Pionu Usług Korporacyjnych wchodzącego w skład Obszaru Technologii i Usług Korporacyjnych zostały przeniesione komórki: Departament Prawny pod bezpośredni nadzór Prezesa Zarządu, Departament Zakupów do Pionu Finansowego, Departament Nieruchomości do Centrum Operacji i w konsekwencji nastąpiła likwidacja Pionu Usług Korporacyjnych.

Departament Bankowości Ubezpieczeniowej został przeniesiony z Obszaru Technologii i Usług Korporacyjnych do Pionu Bankowości Detalicznej. W wyniku tych zmian Obszar Technologii i Usług Korporacyjnych został przekształcony w Pion Technologii i Operacji, w skład którego weszły Centrum IT i Centrum Operacji oraz utworzony Departament Nowych Technologii i Rozwoju. Departament ten pełni rolę wsparcia i centrum kompetencyjnego dla całego Banku w zakresie wykorzystania w działalności biznesowej i operacyjnej rozwiązań opartych o nowe technologie takie jak: sztuczna inteligencja, robotyka oraz inne rozwiązania automatyzujące przepływ danych oraz procesy.

W Pionie Zarządzania Ryzykami połączony został Departament Zarządzania Ryzykiem MŚP i Departament Zarządzania Ryzykiem Klientów Korporacyjnych w jedną komórkę – Departament Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstw.

W Pionie Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych został utworzony Departament Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej.

Departament Marketingu, Komunikacji i Badań pod nową nazwą Departament Marketingu został przeniesiony z obszaru jednostek nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku do Pionu Strategii, z wyłączeniem zadań związanych z komunikacją korporacyjną, które są realizowane w nowym Biurze Komunikacji, nadzorowanym przez Prezesa Zarządu.

Ponadto do Pionu Strategii został przeniesiony Departament Jakości oraz Biuro Inspektora Danych, zaś Biuro Projektów Strategicznych zostało z Pionu Strategii włączone do obszaru komórek nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Zarządu.

W Pionie Bankowości Przedsiębiorstw został utworzony Departamentu Obsługi Klientów, a działalność realizowana przez Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych została włączona do Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości MŚP, którego nazwa została zmieniona na Departament Strategii i Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw.

W Pionie Bankowości Detalicznej został utworzony Departament Zarządzania Relacjami z Klientami oraz Wiedzy o Kliencie (CRM) a także Biuro Sprzedaży Ratalnej i E-commerce, którego głównym zadaniem jest budowa linii biznesowej finansowania sprzedaży ratalnej przez Bank, jak również wdrożenie procesu sprzedaży kredytu ratalnego.

W strukturze komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Zarządu zostały utworzone Departament Rozwoju Grupy i Transakcji Kapitałowych oraz Departament Relacji Inwestorskich i Strategii ESG.

Wyniki wyszukiwania