ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Podsumowanie wyników

W 2021 r. wypracowaliśmy zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w wysokości 2 174,9 mln zł, tj. na poziomie zysku netto osiągniętego w 2019 r. przed pandemią. Wynik ten był wyższy o 1 073,2 mln zł, tj. 97,4% r/r, od wyniku osiągniętego w 2020 r., głównie dzięki wyższym dochodom z działalności operacyjnej oraz niższemu wynikowi z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe, które ulegają stopniowej normalizacji w kierunku poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii.

ZWROT NA ŚREDNIM KAPITALE (ROE) W 2021 R. WYNIÓSŁ 8,7%.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, nadal zwiększaliśmy działalność komercyjną, aktywnie wspieraliśmy klientów w utrzymaniu płynności finansowej oraz kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. Nasza działalność koncentrowała się w następujących kluczowych obszarach strategicznych (zgodnie ze Strategią na lata 2021-2024):

W 2021 roku pozyskaliśmy 443 tys. nowych kont (konta Przekorzystne oraz Konta Świat Premium), co stanowi wzrost +8,3% w porównaniu do 2020 roku. W IV kwartale otworzyliśmy blisko 145 tys. nowych rachunków.

Dzięki działalności komercyjnej nasza suma bilansowa zwiększyła się o 7,4% r/r (do poziomu 250 mld zł), a kredyty i pożyczki były wyższe o 11,5% i wyniosły 169 mld zł, głównie dzięki wzrostowi kredytów hipotecznych oraz kredytów przedsiębiorstw, a także na skutek przejęcia aktywów IdeaBank S.A.

Wzrosła wartość środków powierzonych przez naszych klientów detalicznych, w tym aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. o ponad 4,8% r/r.

Koszt ryzyka powrócił do poziomów sprzed pandemii i wyniósł 0,45 bps. Utrzymujemy solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 16,9% na koniec grudnia 2021 r.) oraz bezpieczny płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 83,3%. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój naszej działaności

Koszty działaności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2021 r. wyniosły 4 028 mln zł i były wyższe o 197 mln zł, tj. 5,1% w porównaniu do 2020 r. (wzrost poniżej inflacji), głównie z powodu poniesionych kosztów integracji wynikających z przyjęcia wydzielonej części Idea Banku, odbudowy zmiennych kosztów wynagrodzeń oraz rosnącej amortyzacji, co jest związane z inwestycjami w transformację Banku. Dynamika kosztów utrzymywała się zgodnie z założeniami Strategii.

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

Kontynuowaliśmy działania podjęte w 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, aktywnie wspierając klientów w utrzymaniu płynności finansowej, przyspieszając digitalizację procesów i zachęcając klientów do korzystania ze zdalnych kanałów w codziennym bankowaniu.

Na bieżąco monitorujemy sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, analizujemy różne scenariusze rozwoju epidemii i jej wpływu na gospodarkę, a także najkorzystniejsze rozwiązania, które mogłyby zostać podjęte przez Bank.

Strategia biznesowa i główne cele finansowe

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” to strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024 ogłoszona w marcu 2021 roku („Strategia”). Zgodnie z planami strategicznym:

  • będziemy bankiem uniwersalnym, bankiem pierwszego wyboru dla naszych klientów,
  • rozwiniemy zdalny model dystrybucji i obsługi klienta,
  • postawimy na efektywność kosztową i procesową,
  • urośniemy w najbardziej dochodowych segmentach rynku.

Naszą ambicją jest silna pozycja wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce, w tym podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE), obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów oraz wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej.

W najbliższym czasie dokonamy aktualizacji naszych celów finansowych ogłoszonych w Strategii 2021-2024 w związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym i wzrostem stóp procentowych.

Wyniki wyszukiwania