ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Perspektywy

Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy

DZIAŁALNOŚĆ BANKU PEKAO S.A. I SPÓŁEK GRUPY W PRZEWAŻAJĄCEJ CZĘŚCI PROWADZONA JEST NA TERYTORIUM POLSKI, DLATEGO NA WYNIKI GRUPY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW PRZEDE WSZYSTKIM WYDARZENIA GOSPODARCZE ZACHODZĄCE W KRAJU ORAZ WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWE MAJĄCE WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJOWĄ.

2021 rok był czasem dynamicznej odbudowy gospodarki, wspartej przez pierwsze sukcesy w walce z pandemią i rosnący optymizm. Polski PKB urósł ostatecznie o 5,7% r/r, odzwierciedlając powracającą koniunkturę, choć wraz z nią nowym wyzwaniem stały się bardzo wysokie poziomy inflacji. Na 2022 rok prognozujemy jednak spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4% r/r po tak mocnym odbiciu w roku poprzednim. Sama dynamika roczna nie oddaje przy tym pełnej skali zjawiska – efekt przeniesienia i stopniowe schładzanie sprawi, że cyklicznego dołka można się spodziewać na przełomie 2022 i 2023 roku. Przyczyn spowolnienia należy upatrywać w słabszej konsumpcji prywatnej (w tym ze względu na dynamikę cen), opóźnieniach inwestycji publicznych i znacznym cyklu podwyżek stóp procentowych. Ponadto, czynnikami ryzyka są dalszy rozwój epidemii, jak też sytuacja geopolityczna.

Perspektywy rozwoju gospodarki będą miały wpływ na popyt na produkty bankowe oraz ewentualne dalsze zmiany kosztów ryzyka w wyniku aktualizacji założeń o sytuacji gospodarczej.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki banków jest polityka monetarna. Sytuacja gospodarcza oraz bardzo wysoka inflacja (i jej prognozy) skłoniły RPP do rozpoczęcia cyklu ponownych podwyżek stóp procentowych już w październiku 2021 roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy stopa referencyjna została podniesiona w kilku krokach z 0,10% do 2,25%, a spodziewamy się, że ostatecznie osiągnie ona poziom 4,00%. Otoczenie rosnących stóp procentowych to korzystna sytuacja dla banków, która przełoży się na poprawę ich wyniku odsetkowego, będącego główną częścią przychodów operacyjnych sektora.

Niezależnie od sytuacji ekonomicznej, dla banków niezmiennie istotną rolę odgrywa otoczenie podatkowo-regulacyjne, w tym w szczególności obowiązywanie podatku od niektórych instytucji finansowych, wysokie wymagania w zakresie kapitałów własnych, obciążenia na rzecz BFG, koszty dalszych dostosowań do licznych rozwiązań regulacyjnych (m.in. MIFID II, RODO, PSD II, MREL), jak też wprowadzenie w Polsce maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Po czasowych obniżeniu wpłat na BFG w 2021 roku, w bieżącym roku ponownie powrócą one do trendu sprzed pandemii i tym samym wyraźnie wzrosną. Otoczenie podatkowo-regulacyjne sektora pozostaje bardzo restrykcyjne, co w połączeniu z niepewną sytuacją gospodarczą może przekładać się na zdolność poszczególnych instytucji do rozwijania akcji kredytowej, jak też ich wyniki finansowe.

Jednym z ważniejszych czynników w zakresie otoczenia instytucjonalnego pozostaje kwestia walutowych kredytów hipotecznych. Przy braku ostatecznego rozwiązania systemowego w tej sprawie, największe przełożenie na system bankowy będą miały rozstrzygnięcia sądowe w poszczególnych, indywidualnych przypadkach umów. Szereg wydarzeń (m.in. orzeczenia TSUE) skłonił bowiem rosnącą liczbę kredytobiorców do rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej. Będzie to mieć silny negatywny wpływ na wyniki banków, w szczególności tych o dużym portfelu tego typu kredytów. Dotychczas głównym kanałem wpływu były rezerwy założone przez banki w związku z przewidywanym ryzykiem prawnym – miały one silny, negatywny wpływ na wyniki sektora w 2020 roku, jak i 2021 roku. Według większości szacunków, łączne koszty dla sektora mogą sięgnąć kilkudziesięciu miliardów złotych, ale są one trudne do oszacowania i mogą być rozłożone w czasie. Wiele będzie zależało m.in. od faktycznej liczby pozwów (ilu kredytobiorców zdecyduje się na drogę sądową), interpretacji krajowych sądów w poszczególnych sprawach, reakcji krajowych instytucji nadzorujących czy działań samych banków. Nie można również wykluczyć scenariusza, w którym kwestia kredytów frankowych znajdzie jednak ostateczne rozwiązanie na drodze ustawowej.

Bank Pekao S.A. będzie monitorował kierunek podejmowanych przez polskie sądy decyzji oraz praktykę rynkową i zachowania kredytobiorców oraz dokonywał na bieżąco oceny prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych w odniesieniu do przedmiotowych kredytów hipotecznych. Wpływ może być jednak pośredni w przypadku ewentualnych problemów finansowych niektórych mniejszych instytucji o szczególnie dużej ekspozycji na omawiane ryzyko.

Wyniki wyszukiwania