ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Środowisko

Wstęp

Pierwszy filar Strategii ESG: Środowisko

Zgodnie ze Strategią ESG Bank Pekao w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zaangażuje się w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach tych działań Bank przewiduje organizację finansowania dla nowych projektów zrównoważonych zarówno w drodze nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne, jak i poprzez wsparcie emisji obligacji ESG klientów Banku. Zgodnie z celami założonymi w Strategii Bank będzie kontynuował wprowadzanie usprawnień proekologicznych w swoich lokalizacjach oraz skupi się na monitorowaniu zużycia surowców i materiałów oraz działaniach less waste. Bank Pekao chce być odpowiedzialny wobec przyszłych pokoleń poprzez prowadzenie działań na rzecz neutralności klimatycznej. Aspiracją w tym obszarze jest redukcja emisji własnych w roku 2024, a następnie osiągnięcie własnej neutralności klimatycznej w 2030 roku.

WSKAŹNIK REALIZACJI STRATEGII ESG
1. FILAR – ŚRODOWISKO
REALIZACJA 2020 REALIZACJA 2021 CEL NA 2024
(mln zł)
1. Sfinansowanie projektów zrównoważonych nd. 929 > 8 000
2. Wsparcie emisji obligacji ESG klientów nd. 5 934 > 22 000
3. Udział finansowania zielonego 3,2% 4,1% > 4,0%
4. Udział finansowania wysokoemisyjnego 1,3% 1,2% < 1,0%
5.Zmiana zaangażowania bilansowego nominalnie wobec działalności wysokoemisyjnychwobec zaangażowania na koniec 2020 roku nd. -11 < -1 900

Bank Pekao sfinansował prawie 1 mld zł projektów zrównoważonych, m.in. zielone kredyty konsumpcyjne (ponad 4-krotny wzrost wolumenu bilansowego r/r), zielone hipoteki korporacyjne (21% wzrost wolumenu bilansowego r/r), zielone kredyty klientów strategicznych (9% wzrost wolumenu bilansowego r/r).

Wsparcie emisji obligacji ESG klientów Banku wyniosło blisko 6 mld zł, gdzie głównymi klientami byli klienci strategiczni oraz klienci z sektora publicznego.

Udział finansowania zielonego wzrósł do 4,1%, głównie za sprawą objętych przez Bank zielonych obligacji klientów strategicznych i klientów z sektora publicznego oraz sfinansowania kolejnych umów kredytowych.

Udział finansowania wysokoemisyjnego spadł do 1,2% wskutek ograniczenia sprzedaży kredytów i emisji obligacji dla podmiotów z sektorów wysokoemisyjnych (tj. wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego, wysokoemisyjne przetwórstwo przemysłowe, handel, dystrybucja i przesyłanie energii elektrycznej, sprzedaż hurtowa węgla oraz produkcja pieców węglowych). Ograniczenie to wpłynęło na spadek nominalnego zaangażowania bilansowego o blisko 11 mln zł w porównaniu do 2020 roku.

Metodyka ujawnień w zakresie wskaźników ESG w 1. filarze Strategii ESG Środowisko została oparta na następujących założeniach:

  1. Sfinansowanie projektów zrównoważonych oznacza zrealizowanie finansowań w postaci kredytów i leasingów zielonych lub społecznych* na podstawie umów zawartych w danym roku raportowym,
  2. Wsparcie emisji obligacji ESG klientów to sfinansowane zielone obligacje oraz obligacje społeczne dla nowych umów zawartych w danym roku raportowym,
  3. Udział finansowania zielonego to udział zielonych kredytów, leasingu oraz objętych emisji obligacji na 31.12.2021 w finansowaniach brutto Banku,

* Zgodnie z definicjami ze Strategii ESG:
Finansowanie zielone: obejmuje projekty środowiskowe mające na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji CO2 i zużycie węgla oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem zaangażowania bilansowego w obligacje klientów korporacyjnych emitowanych na cele ESG w części odpowiadającej polityce inwestycyjnej banku.
Finansowanie mający wpływ społeczny (social impact): obejmuje projekty wspierające zrównoważony rozwój społeczny, podnoszące jakość życia mieszkańców i zapewniające dostęp do infrastruktury publicznej realizowane przez samorządy i organizacje społeczne

Wyniki wyszukiwania